Rate this post

Hướng dẫn về SQL cung cấp các khái niệm cơ bản và nâng cao về SQL. Hướng dẫn SQL của chúng tôi được thiết kế cho cả người mới bắt đầu và chuyên gia.

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) được sử dụng để thực hiện các thao tác trên các bản ghi được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như cập nhật bản ghi, chèn bản ghi, xóa bản ghi, tạo và sửa đổi bảng cơ sở dữ liệu, dạng xem, v.v.

SQL không phải là một hệ thống cơ sở dữ liệu, nhưng nó là một ngôn ngữ truy vấn.

Giả sử bạn muốn thực hiện các truy vấn của ngôn ngữ SQL trên dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Bạn được yêu cầu cài đặt bất kỳ hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào trong hệ thống của mình, ví dụ: Oracle, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, SQL Server, DB2, v.v.

SQL là gì?

SQL là một dạng rút gọn của ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc và nó được phát âm là S-Q-L hoặc đôi khi là See-Quell.

Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu này chủ yếu được thiết kế để duy trì dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó là một công cụ đặc biệt được các chuyên gia dữ liệu sử dụng để xử lý dữ liệu có cấu trúc (dữ liệu được lưu trữ dưới dạng bảng). Nó cũng được thiết kế để xử lý luồng trong RDSMS.

Bạn có thể dễ dàng tạo và thao tác với cơ sở dữ liệu, truy cập và sửa đổi các hàng và cột của bảng, v.v. Ngôn ngữ truy vấn này đã trở thành tiêu chuẩn của ANSI vào năm 1986 và ISO vào năm 1987.

Nếu bạn muốn có một công việc trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, thì ngôn ngữ truy vấn quan trọng nhất để học. Các doanh nghiệp lớn như Facebook, Instagram và LinkedIn, sử dụng SQL để lưu trữ dữ liệu ở back-end.

Tại sao sử dụng SQL?

Ngày nay, SQL được sử dụng rộng rãi trong khoa học dữ liệu và phân tích. Sau đây là những lý do giải thích tại sao nó được sử dụng rộng rãi:

 • Việc sử dụng cơ bản của SQL đối với các chuyên gia dữ liệu và người dùng SQL là chèn, cập nhật và xóa dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • SQL cho phép các chuyên gia dữ liệu và người dùng truy xuất dữ liệu từ hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • Nó cũng giúp họ mô tả dữ liệu có cấu trúc.
 • Nó cho phép người dùng SQL tạo, thả và thao tác với cơ sở dữ liệu và các bảng của nó.
 • Nó cũng giúp tạo dạng xem, thủ tục được lưu trữ và các hàm trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • Nó cho phép bạn xác định dữ liệu và sửa đổi dữ liệu được lưu trữ đó trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • Nó cũng cho phép người dùng SQL thiết lập các quyền hoặc ràng buộc trên các cột bảng, dạng xem và các thủ tục được lưu trữ.

Lịch sử của SQL

“Mô hình quan hệ về dữ liệu cho các ngân hàng dữ liệu chia sẻ lớn” là một bài báo được xuất bản bởi nhà khoa học máy tính vĩ đại “E.F. Codd” vào năm 1970.

Các nhà nghiên cứu Raymond Boyce và Donald Chamberlin của IBM ban đầu đã phát triển SEQUEL (Ngôn ngữ truy vấn tiếng Anh có cấu trúc) sau khi học từ bài báo do E.F. Codd đưa ra. Cả hai đều phát triển SQL tại phòng thí nghiệm Nghiên cứu San Jose của Tập đoàn IBM vào năm 1970.

Vào cuối những năm 1970, Công ty phần mềm quan hệ đã phát triển SQL đầu tiên của riêng họ bằng cách sử dụng các khái niệm của E.F. Codd, Raymond Boyce và Donald Chamberlin. SQL này hoàn toàn dựa trên RDBMS. Relational Software Inc., hiện được gọi là Oracle Corporation, đã giới thiệu Oracle V2 vào tháng 6 năm 1979, đây là bản triển khai đầu tiên của ngôn ngữ SQL. Phiên bản Oracle V2 này hoạt động trên máy tính VAX.

Quy trình SQL

Khi chúng ta thực thi lệnh SQL trên bất kỳ hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ nào, thì hệ thống sẽ tự động tìm ra quy trình tốt nhất để thực hiện yêu cầu của chúng ta và công cụ SQL xác định cách diễn giải lệnh cụ thể đó.

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc chứa bốn thành phần sau trong quy trình của nó:

 • Điều phối viên truy vấn
 • Công cụ tối ưu hóa
 • Công cụ truy vấn cổ điển
 • Công cụ truy vấn SQL, v.v.

Công cụ truy vấn cổ điển cho phép các chuyên gia dữ liệu và người dùng duy trì các truy vấn không phải SQL. Kiến trúc của SQL được thể hiện trong sơ đồ sau:

Một số lệnh SQL

Các lệnh SQL giúp tạo và quản lý cơ sở dữ liệu. Các lệnh SQL phổ biến nhất được sử dụng nhiều được đề cập dưới đây:

 • Lệnh CREATE
 • Lệnh UPDATE
 • Lệnh DELETE 
 • Lệnh SELECT
 • Lệnh DROP
 • Lệnh INSERT
 1. Lệnh CREATE

Lệnh này giúp tạo cơ sở dữ liệu mới, bảng mới, dạng xem bảng và các đối tượng khác của cơ sở dữ liệu.

 1. Lệnh UPDATE

Lệnh này giúp cập nhật hoặc thay đổi dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

 1. Lệnh DELETE

Lệnh này giúp xóa hoặc xóa các bản ghi đã lưu khỏi bảng cơ sở dữ liệu. Nó xóa đơn hoặc nhiều bộ khỏi các bảng của cơ sở dữ liệu.

 1. Lệnh SELECT

Lệnh này giúp truy cập một hoặc nhiều hàng từ một hoặc nhiều bảng của cơ sở dữ liệu. Chúng ta cũng có thể sử dụng lệnh này với mệnh đề WHERE.

 1. Lệnh DROP

Lệnh này giúp xóa toàn bộ bảng, dạng xem bảng và các đối tượng khác khỏi cơ sở dữ liệu.

 1. Lệnh INSERT

Lệnh này giúp chèn dữ liệu hoặc bản ghi vào bảng cơ sở dữ liệu. Chúng ta có thể dễ dàng chèn các bản ghi trong từng hàng cũng như nhiều dòng của bảng.

Các kiến thức cần nắm của SQL

Để sử dụng SQL thành thạo, người dùng cần nắm vững các kiến thức sau:

 1. Cách tạo, xóa và sửa bảng trong cơ sở dữ liệu.
 2. Cách thêm, xóa và sửa dữ liệu trong bảng.
 3. Cách sử dụng các lệnh SELECT để truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
 4. Cách sử dụng các toán tử và hàm để xử lý dữ liệu trong câu truy vấn.
 5. Cách sử dụng các câu lệnh JOIN để kết nối dữ liệu từ nhiều bảng.
 6. Cách sử dụng các câu lệnh GROUP BY, HAVING và aggregate functions để tạo báo cáo và thống kê dữ liệu.
 7. Cách sử dụng các câu lệnh UNION, INTERSECT, EXCEPT để xử lý dữ liệu từ nhiều bảng.
 8. Cách sử dụng các câu lệnh INSERT, UPDATE, DELETE để thay đổi dữ liệu trong bảng.
 9. Cách sử dụng các câu lệnh TRUNCATE, ALTER, DROP để quản lý và bảo trì cơ sở dữ liệu.
 10. Cách sử dụng các câu lệnh điều kiện và các toán tử so sánh để lọc dữ liệu trong câu truy vấn.

SQL so với No-SQL

Bảng sau mô tả sự khác biệt giữa SQL và NoSQL, cần hiểu rõ:

SQL NoSQL
1. SQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.1. Trong khi No-SQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ hoặc phân tán.
2. Ngôn ngữ truy vấn được sử dụng trong hệ thống cơ sở dữ liệu này là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc.2. Ngôn ngữ truy vấn được sử dụng trong hệ thống cơ sở dữ liệu No-SQL là ngôn ngữ truy vấn không khai báo.
3. Lược đồ của cơ sở dữ liệu SQL được xác định trước, cố định và tĩnh.3. Lược đồ của cơ sở dữ liệu No-SQL là một lược đồ động cho dữ liệu phi cấu trúc.
4. Các cơ sở dữ liệu này có thể mở rộng theo chiều dọc.4. Các cơ sở dữ liệu này có thể mở rộng theo chiều ngang.
5. Kiểu cơ sở dữ liệu của SQL ở dạng bảng, tức là ở dạng hàng và cột.5. Kiểu cơ sở dữ liệu của No-SQL ở dạng tài liệu, khóa-giá trị và đồ thị.
6. Nó tuân theo mô hình ACID.6. Nó tuân theo mô hình BASE.
7. Các truy vấn phức tạp được quản lý dễ dàng trong cơ sở dữ liệu SQL.7. Cơ sở dữ liệu NoSQL không thể xử lý các truy vấn phức tạp.
8. Cơ sở dữ liệu này không phải là lựa chọn tốt nhất để lưu trữ dữ liệu phân cấp.8. Trong khi cơ sở dữ liệu No-SQL là một lựa chọn hoàn hảo để lưu trữ dữ liệu phân cấp.
9. Tất cả các cơ sở dữ liệu SQL đều yêu cầu ánh xạ quan hệ đối tượng.9. Nhiều cơ sở dữ liệu No-SQL không yêu cầu ánh xạ quan hệ đối tượng.
10. Gauges, CircleCI, Hootsuite, v.v., là những doanh nghiệp hàng đầu đang sử dụng ngôn ngữ truy vấn này.10. Airbnb, Uber và Kickstarter là những doanh nghiệp hàng đầu đang sử dụng ngôn ngữ truy vấn này.
11. SQLite, Ms-SQL, Oracle, PostgreSQL và MySQL là những ví dụ về hệ thống cơ sở dữ liệu SQL.11. Redis, MongoDB, Hbase, BigTable, CouchDB và Cassandra là những ví dụ về hệ thống cơ sở dữ liệu NoSQL.

Ưu điểm của SQL

SQL cung cấp nhiều lợi thế khác nhau khiến nó trở nên phổ biến hơn trong lĩnh vực khoa học dữ liệu. Nó là một ngôn ngữ truy vấn hoàn hảo cho phép các chuyên gia dữ liệu và người dùng giao tiếp với cơ sở dữ liệu. Sau đây là những ưu điểm hoặc lợi ích tốt nhất của Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc:

Không cần lập trình

SQL không yêu cầu một số lượng lớn các dòng mã để quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu. Chúng ta có thể dễ dàng truy cập và duy trì cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng các quy tắc cú pháp SQL đơn giản. Các quy tắc đơn giản này làm cho SQL thân thiện với người dùng.

Xử lý truy vấn tốc độ cao

Một lượng lớn dữ liệu được truy cập nhanh chóng và hiệu quả từ cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng các truy vấn SQL. Các thao tác chèn, xóa và cập nhật dữ liệu cũng được thực hiện trong thời gian ngắn hơn.

Ngôn ngữ chuẩn hóa

SQL tuân theo các tiêu chuẩn lâu đời của ISO và ANSI, cung cấp một nền tảng thống nhất trên toàn cầu cho tất cả người dùng.

Tính di động

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc có thể dễ dàng sử dụng trong máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và thậm chí cả điện thoại thông minh. Nó cũng có thể được sử dụng với các ứng dụng khác theo yêu cầu của người dùng.

Ngôn ngữ tương tác

Chúng ta có thể dễ dàng học và hiểu ngôn ngữ SQL. Chúng ta cũng có thể sử dụng ngôn ngữ này để giao tiếp với cơ sở dữ liệu vì nó là một ngôn ngữ truy vấn đơn giản. Ngôn ngữ này cũng được sử dụng để nhận câu trả lời cho các truy vấn phức tạp trong vài giây.

Nhiều hơn một Chế độ xem Dữ liệu

Ngôn ngữ SQL cũng giúp tạo ra nhiều dạng xem của cấu trúc cơ sở dữ liệu cho những người dùng cơ sở dữ liệu khác nhau.

Nhược điểm của SQL

Với những ưu điểm của SQL thì nó cũng có một số nhược điểm như sau:

Chi phí

Chi phí hoạt động của một số phiên bản SQL cao. Đó là lý do tại sao một số lập trình viên không thể sử dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc.

Giao diện phức tạp

Một nhược điểm lớn khác là giao diện của ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc khó khăn, điều này gây khó khăn cho người dùng SQL trong việc sử dụng và quản lý nó.

Kiểm soát một phần Cơ sở dữ liệu

Các quy tắc kinh doanh được ẩn. Vì vậy, các chuyên gia dữ liệu và người dùng đang sử dụng ngôn ngữ truy vấn này không thể có toàn quyền kiểm soát cơ sở dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now