Rate this post

Cài đặt MongoDB:

MongoDb là một cơ sở dữ liệu dạng NoSQL. Nó có thể được sử dụng chung với Node.js như một Database để chèn và truy xuất dữ liệu.

Tải xuống MongoDB

Mở Terminal Command của Linux và thực hiện lệnh sau:

apt-get install mongodb  

Nó sẽ tải xuống MongoDB mới nhất theo yêu cầu hệ thống của bạn.

Cài đặt MongoDB

Sau khi tải xuống hoàn tất, hãy sử dụng lệnh sau để cài đặt MogoDB.

npm install mongodb --save   

Sử dụng lệnh sau để bắt đầu các dịch vụ MongoDb:

service mongodb start  

Bây giờ, kết nối được tạo cho các hoạt động tiếp theo.

Tạo CSDL MongoDB với Nodejs

Để tạo cơ sở dữ liệu trong MongoDB, trước tiên hãy tạo một đối tượng MongoClient và chỉ định URL kết nối với địa chỉ ip chính xác và tên của cơ sở dữ liệu mà bạn muốn tạo.

Lưu ý: MongoDB sẽ tự động tạo cơ sở dữ liệu nếu nó không tồn tại và tạo kết nối với nó.

Ví dụ

Tạo một thư mục có tên “MongoDatabase” làm cơ sở dữ liệu. Giả sử bạn tạo nó trên Desktop. Tạo tệp js có tên “createatabase.js” trong thư mục đó và có mã sau:

var MongoClient = require('mongodb').MongoClient; 
var url = "mongodb://localhost:27017/MongoDatabase"; 
MongoClient.connect(url, function(err, db) { 
if (err) throw err; 
console.log("Database created!"); 
db.close(); 
}); 

Bây giờ hãy mở cửa sổ lệnh và đặt đường dẫn nơi MongoDatabase tồn tại. Bây giờ thực hiện lệnh sau:

Node createdatabase.js  

Tạo Collection với NodeJS:

MongoDB là cơ sở dữ liệu NoSQL nên dữ liệu được lưu trữ trong bộ sưu tập thay vì bảng. Phương thức createCollection được sử dụng để tạo một bộ sưu tập trong MongoDB.

Ví dụ

Tạo một collection có tên là “Employee”.

Tạo một tệp js có tên “worker.js”, có dữ liệu sau:

var MongoClient = require('mongodb').MongoClient; 
var url = "mongodb://localhost:27017/ MongoDatabase"; 
MongoClient.connect(url, function(err, db) { 
if (err) throw err; 
db.createCollection("employees", function(err, res) { 
if (err) throw err; 
console.log("Collection is created!"); 
db.close(); 
}); 
}); 

Mở đầu cuối lệnh và chạy lệnh sau:

Node employees.js  

Chèn record trong MongoDB:

Phương thức insertOne được sử dụng để chèn bản ghi trong bộ sưu tập của MongoDB. Đối số đầu tiên của phương thức insertOne là một đối tượng chứa tên và giá trị của mỗi trường trong bản ghi mà bạn muốn chèn.

Ví dụ

Chèn một bản ghi trong bộ sưu tập “Employees”.

Tạo tệp js có tên “insert.js”, có mã sau:

var MongoClient = require('mongodb').MongoClient; 
var url = "mongodb://localhost:27017/ MongoDatabase"; 
MongoClient.connect(url, function(err, db) { 
if (err) throw err; 
var myobj = { name: "Ajeet Kumar", age: "28", address: "Delhi" }; 
db.collection("employees").insertOne(myobj, function(err, res) { 
if (err) throw err; 
console.log("1 record inserted"); 
db.close(); 
}); 
}); 

Mở đầu cuối lệnh và chạy lệnh sau:

Node insert.js  

Bây giờ một bản ghi được chèn vào bộ sưu tập.

Chèn nhiều record trong MongoDB

Bạn có thể chèn nhiều bản ghi trong một bộ sưu tập bằng cách sử dụng phương thức insert (). Phương thức insert () sử dụng mảng đối tượng chứa dữ liệu bạn muốn chèn.

Ví dụ

Chèn nhiều bản ghi trong bộ sưu tập có tên “Employees”.

Tạo tên File js insertall.js, có mã sau:

var MongoClient = require('mongodb').MongoClient; 
var url = "mongodb://localhost:27017/ MongoDatabase"; 
MongoClient.connect(url, function(err, db) { 
if (err) throw err; 
var myobj = [   
{ name: "Mahesh Sharma", age: "25", address: "Ghaziabad"}, 
{ name: "Tom Moody", age: "31", address: "CA"}, 
{ name: "Zahira Wasim", age: "19", address: "Islamabad"}, 
{ name: "Juck Ross", age: "45", address: "London"} 
]; 
db.collection("customers").insert(myobj, function(err, res) { 
if (err) throw err; 
console.log("Number of records inserted: " + res.insertedCount); 
db.close(); 
}); 
}); 

Mở đầu cuối lệnh và chạy lệnh sau:

Node insertall.js

Bạn có thể thấy ở đây 4 bản ghi được chèn.

Select record trong MongoDB với NodeJS:

Phương thức findOne () được sử dụng để chọn một dữ liệu từ một tập hợp trong MongoDB. Phương thức này trả về bản ghi đầu tiên của bộ sưu tập.

Chọn bản ghi đầu tiên từ? Employees ? collection.

Tạo tệp js có tên “select.js”, có mã sau:

var http = require('http'); 
var MongoClient = require('mongodb').MongoClient; 
var url = "mongodb://localhost:27017/MongoDatabase"; 
MongoClient.connect(url, function(err, db) { 
 if (err) throw err; 
 db.collection("employees").findOne({}, function(err, result) { 
  if (err) throw err; 
  console.log(result.name); 
  db.close(); 
 }); 
}); 

Mở đầu cuối lệnh và chạy lệnh sau:

Node select.js 

Select nhiều record

Phương thức find () được sử dụng để chọn tất cả các bản ghi từ bộ sưu tập trong MongoDB.

Ví dụ

Chọn tất cả các bản ghi từ bộ sưu tập “Employees”.

Tạo tệp js có tên “selectall.js”, có mã sau:

var MongoClient = require('mongodb').MongoClient; 
var url = "mongodb://localhost:27017/MongoDatabase"; 
MongoClient.connect(url, function(err, db) { 
 if (err) throw err; 
 db.collection("employees").find({}).toArray(function(err, result) { 
  if (err) throw err; 
  console.log(result); 
  db.close(); 
 }); 
}); 

Mở đầu cuối lệnh và chạy lệnh sau

Node selectall.js  

Bạn có thể thấy rằng tất cả các bản ghi đều được truy xuất.

Truy vấn MongoDB với NodeJS

Phương thức find () cũng được sử dụng để lọc kết quả trên một tham số cụ thể. Bạn có thể lọc kết quả bằng cách sử dụng một đối tượng truy vấn.

Ví dụ

Lọc các bản ghi để truy xuất nhân viên cụ thể có địa chỉ là “Delhi”.

Tạo tệp js có tên “query1.js”, có mã sau:

var http = require('http'); 
var MongoClient = require('mongodb').MongoClient; 
var url = "mongodb://localhost:27017/MongoDatabase"; 
MongoClient.connect(url, function(err, db) { 
if (err) throw err; 
var query = { address: "Delhi" }; 
db.collection("employees").find(query).toArray(function(err, result) { 
if (err) throw err; 
console.log(result); 
db.close(); 
}); 
}); 

Mở đầu cuối lệnh và chạy lệnh sau:

Node query1.js 

Lọc MongoDB với Regular Expression sử dụng Node.js

Bạn cũng có thể sử dụng biểu thức chính quy để tìm chính xác những gì bạn muốn tìm kiếm. Biểu thức chính quy chỉ có thể được sử dụng để truy vấn chuỗi.

Ví dụ

Truy xuất bản ghi từ bộ sưu tập có địa chỉ bắt đầu bằng chữ cái “L”.

Tạo tệp js có tên “query2”, có mã sau:

var http = require('http'); 
var MongoClient = require('mongodb').MongoClient; 
var url = "mongodb://localhost:27017/MongoDatabase"; 
MongoClient.connect(url, function(err, db) { 
if (err) throw err; 
var query = { address: /^L/ }; 
db.collection("employees").find(query).toArray(function(err, result) { 
if (err) throw err; 
console.log(result); 
db.close(); 
}); 
}); 

Mở đầu cuối lệnh và chạy lệnh sau:

Node query2.js 

Sắp xếp trong MongoDB

Trong MongoDB, phương thức sort () được sử dụng để sắp xếp các kết quả theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Phương thức sort () sử dụng một tham số để xác định thứ tự sắp xếp đối tượng.

1.   Giá trị được sử dụng để sắp xếp theo thứ tự tăng dần: { name: 1 }  

2.   Giá trị được sử dụng để sắp xếp theo thứ tự giảm dần: { name: -1 }  

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Ví dụ

Sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng dần theo tên.

Tạo tệp js có tên “sortasc.js”, có mã sau:

var http = require('http'); 
var MongoClient = require('mongodb').MongoClient; 
var url = "mongodb://localhost:27017/ MongoDatabase"; 
MongoClient.connect(url, function(err, db) { 
if (err) throw err; 
var mysort = { name: 1 }; 
db.collection("employees").find().sort(mysort).toArray(function(err, result) { 
if (err) throw err; 
console.log(result); 
db.close(); 
}); 
}); 

Mở đầu cuối lệnh và chạy lệnh sau:

Node sortasc.js  

Sắp xếp theo thứ tự giảm dần

Ví dụ

Sắp xếp các bản ghi theo thứ tự giảm dần theo tên:

Tạo tệp js có tên “sortdsc.js”, có mã sau:

var http = require('http'); 
var MongoClient = require('mongodb').MongoClient; 
var url = "mongodb://localhost:27017/ MongoDatabase"; 
MongoClient.connect(url, function(err, db) { 
if (err) throw err; 
var mysort = { name: -1 }; 
db.collection("employees").find().sort(mysort).toArray(function(err, result) { 
if (err) throw err; 
console.log(result); 
db.close(); 
}); 
}); 

Mở đầu cuối lệnh và chạy lệnh sau:

Node sortdsc.js 

Xóa record trong MongoDB với Nodejs

Trong MongoDB, bạn có thể xóa bản ghi hoặc tài liệu bằng cách sử dụng phương thức remove (). Tham số đầu tiên của phương thức remove () là một đối tượng truy vấn chỉ định tài liệu cần xóa.

Ví dụ

Xóa hồ sơ của nhân viên có địa chỉ là Ghaziabad.

Tạo tệp js có tên “remove.js”, có mã sau:

var http = require('http'); 
var MongoClient = require('mongodb').MongoClient; 
var url = "mongodb://localhost:27017/ MongoDatabase"; 
MongoClient.connect(url, function(err, db) { 
if (err) throw err; 
var myquery = { address: 'Ghaziabad' }; 
db.collection("employees").remove(myquery, function(err, obj) { 
if (err) throw err; 
console.log(obj.result.n + " record(s) deleted"); 
db.close(); 
}); 
}); 

Mở đầu cuối lệnh và chạy lệnh sau:

Node remove.js 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now