Rate this post

Chuẩn bị cài đặt

Để cài đặt MongoDB, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tải xuống MongoDB

 • Truy cập trang chủ của MongoDB (https://www.mongodb.com/) và chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn.
 • Tải xuống gói cài đặt MongoDB và lưu nó vào máy tính.

Bước 2: Cài đặt MongoDB

 • Chạy tệp cài đặt đã tải xuống và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt MongoDB.
 • Chọn đường dẫn cài đặt và các tùy chọn khác theo nhu cầu của bạn.

Bước 3: Thiết lập biến môi trường (tuỳ chọn)

 • Nếu muốn truy cập MongoDB từ bất kỳ vị trí nào trong hệ thống, bạn có thể thiết lập biến môi trường cho đường dẫn thực thi MongoDB.
 • Thêm đường dẫn thực thi MongoDB vào biến môi trường PATH của hệ thống.

Bước 4: Kiểm tra cài đặt

 • Mở cửa sổ terminal hoặc command prompt và chạy lệnh “mongod” để khởi động MongoDB.
 • Nếu MongoDB được khởi động thành công, bạn sẽ thấy các thông báo liên quan đến quá trình khởi động và dịch vụ sẵn sàng.

Sau khi cài đặt và khởi động MongoDB thành công, bạn có thể bắt đầu sử dụng nó để lưu trữ và xử lý dữ liệu trong ứng dụng của mình.

Xem thêm Hướng dẫn MongoDB

Cài đặt MongoDB trên Windows

Để cài đặt MongoDB trên Windows, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tải xuống MongoDB

 • Truy cập trang chủ của MongoDB (https://www.mongodb.com/) và chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành Windows.
 • Tải xuống phiên bản cài đặt MongoDB dành cho Windows và lưu nó vào máy tính.

Bước 2: Cài đặt MongoDB

 • Mở tệp cài đặt đã tải xuống và chọn ngôn ngữ cài đặt.
 • Chọn “I accept the terms in the License Agreement” để chấp nhận các điều khoản cài đặt.
 • Chọn đường dẫn cài đặt MongoDB (thường là “C:\Program Files\MongoDB\Server{version}”).
 • Chọn các tùy chọn cài đặt khác (như cài đặt MongoDB Compass) theo nhu cầu của bạn.
 • Bấm vào nút “Install” để bắt đầu quá trình cài đặt.

Bước 3: Thiết lập biến môi trường (tuỳ chọn)

 • Nếu muốn truy cập MongoDB từ bất kỳ vị trí nào trong hệ thống, bạn có thể thiết lập biến môi trường cho đường dẫn thực thi MongoDB.
 • Mở Control Panel, tìm kiếm “Environment Variables” và mở “Edit the system environment variables”.
 • Trong cửa sổ “System Properties”, chọn “Environment Variables”.
 • Trong phần “System variables”, tìm biến môi trường “Path” và nhấp vào “Edit”.
 • Thêm đường dẫn thực thi MongoDB (ví dụ: “C:\Program Files\MongoDB\Server{version}\bin”) vào biến môi trường PATH.

Bước 4: Kiểm tra cài đặt

 • Mở Command Prompt và chạy lệnh “mongod” để khởi động MongoDB.
 • Nếu MongoDB được khởi động thành công, bạn sẽ thấy các thông báo liên quan đến quá trình khởi động và dịch vụ sẵn sàng.

Sau khi cài đặt và khởi động MongoDB thành công, bạn có thể sử dụng Command Prompt hoặc MongoDB Shell để tương tác với MongoDB và thực hiện các thao tác lưu trữ và truy vấn dữ liệu.

Xem thêm Truy vấn Plan Cache Commands trong MongoDB

Cài đặt MongoDB trên Linux

Để cài đặt MongoDB trên hệ điều hành Linux, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Cập nhật hệ thống

 • Mở Terminal và chạy lệnh sau để cập nhật hệ thống:
sudo apt update
sudo apt upgrade

Bước 2: Tải xuống MongoDB

 • Chạy lệnh sau để thêm kho lưu trữ MongoDB vào hệ thống:
wget -qO - https://www.mongodb.org/static/pgp/server-5.0.asc | sudo apt-key add -
 • Sau đó, thêm MongoDB Repository bằng cách chạy lệnh sau:
echo "deb [ arch=amd64,arm64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/5.0 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-5.0.list
 • Cập nhật lại hệ thống bằng cách chạy lệnh:
sudo apt update

Bước 3: Cài đặt MongoDB

 • Chạy lệnh sau để cài đặt MongoDB:
sudo apt install mongodb-org
 • Trong quá trình cài đặt, hệ thống sẽ tải xuống và cài đặt MongoDB cùng với các thành phần liên quan.

Bước 4: Kiểm tra cài đặt

 • Khi quá trình cài đặt hoàn tất, MongoDB sẽ được tự động khởi động. Bạn có thể kiểm tra trạng thái MongoDB bằng cách chạy lệnh:
sudo systemctl status mongod
 • Nếu MongoDB đang chạy, bạn sẽ thấy thông báo “active (running)”.

Sau khi cài đặt MongoDB thành công, bạn có thể sử dụng Terminal để tương tác với MongoDB và thực hiện các thao tác lưu trữ và truy vấn dữ liệu.

Xem thêm User Management Commands trong MongoDB

Cấu hình MongoDB

Để cấu hình MongoDB sau khi cài đặt, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở file cấu hình MongoDB

 • Mặc định, file cấu hình MongoDB nằm tại đường dẫn /etc/mongod.conf.
 • Mở Terminal và chạy lệnh sau để mở file cấu hình MongoDB bằng trình soạn thảo:
sudo nano /etc/mongod.conf

Bước 2: Thực hiện các cấu hình mong muốn

 • Trong file cấu hình, bạn có thể tùy chỉnh các thông số sau:
  • bindIp: Địa chỉ IP mà MongoDB lắng nghe kết nối. Mặc định là 127.0.0.1 (localhost). Nếu bạn muốn MongoDB lắng nghe trên tất cả các địa chỉ IP, bạn có thể đặt giá trị này thành 0.0.0.0.
  • port: Cổng mà MongoDB lắng nghe kết nối. Mặc định là 27017. Bạn có thể thay đổi cổng này nếu cần thiết.
  • storage.dbPath: Đường dẫn đến thư mục lưu trữ cơ sở dữ liệu MongoDB. Mặc định là /var/lib/mongodb.
  • storage.journal.enabled: Xác định xem MongoDB có sử dụng journaling hay không. Journaling là một tính năng bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu. Mặc định là true.
  • systemLog.path: Đường dẫn đến file nhật ký (log) của MongoDB. Mặc định là /var/log/mongodb/mongod.log.

Bước 3: Lưu và thoát khỏi trình soạn thảo

 • Sau khi thực hiện các cấu hình mong muốn, nhấn Ctrl + X để thoát khỏi trình soạn thảo.
 • Khi được hỏi “Save modified buffer?”, nhấn Y để lưu các thay đổi.

Bước 4: Khởi động lại MongoDB

 • Để áp dụng các thay đổi cấu hình, bạn cần khởi động lại dịch vụ MongoDB.
 • Chạy lệnh sau để khởi động lại MongoDB:
sudo systemctl restart mongod

Sau khi MongoDB được khởi động lại, các cấu hình mới sẽ được áp dụng. Bạn có thể kiểm tra lại trạng thái MongoDB để đảm bảo rằng các thay đổi đã được áp dụng thành công.

Xem thêm Ánh xạ SQL sang MongoDB

Kiểm tra cài đặt

Để kiểm tra cài đặt MongoDB trên Linux, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở Terminal.

Bước 2: Chạy lệnh sau để kiểm tra trạng thái dịch vụ MongoDB:

sudo systemctl status mongod

Nếu dịch vụ đang hoạt động, bạn sẽ nhìn thấy thông báo với trạng thái “active (running)”.

Bước 3: Chạy lệnh sau để kiểm tra phiên bản MongoDB:

mongo --version

Kết quả sẽ hiển thị phiên bản MongoDB đã cài đặt trên hệ thống.

Bước 4: Kiểm tra kết nối đến MongoDB:

 • Chạy lệnh mongo để mở giao diện dòng lệnh của MongoDB.
 • Nếu kết nối thành công, bạn sẽ thấy dấu nhắc > trên Terminal.

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn đã kiểm tra được cài đặt MongoDB trên Linux thành công.

Xem thêm Session Commands trong MongoDB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now