Rate this post

Higher-Order Component (HOC) là một khái niệm quan trọng trong React, cho phép tái sử dụng logic và chức năng trong các component. Nó là một cấu trúc cao cấp cho phép bọc một component bằng một component khác, từ đó mở rộng chức năng của component gốc. Hãy cùng W3seo tìm hiểu HOC

Định Nghĩa HOC

Một Higher-Order Component có thể nhận một hoặc nhiều component và trả về một component mới, với logic và chức năng được bổ sung vào component gốc. HOC không làm thay đổi component gốc, mà chỉ tạo ra một bản sao mới của nó với những tính năng bổ sung.

 • Higher-Order Component (HOC) là một kỹ thuật trong React để tái sử dụng logic component. Nó không phải là một phần của API React, mà là một mô hình từ lập trình hàm. HOC là một hàm nhận vào một component và trả lại một component mới đã được “bổ sung” thêm tính năng hoặc dữ liệu.
 • HOC giúp “đóng gói” logic hoặc trạng thái, cho phép tái sử dụng và chia sẻ chúng giữa nhiều component.

HOC được sử dụng để xử lý các công việc chung, như xử lý dữ liệu, xử lý logic, quản lý trạng thái, xử lý xác thực, v.v. Nó giúp giảm sự trùng lặp code và tăng tính tái sử dụng của các logic và chức năng.

Một số lợi ích của Higher-Order Component:

 1. Tái sử dụng logic: HOC cho phép tái sử dụng logic và chức năng trong nhiều component khác nhau, giúp giảm việc viết lại code.
 2. Mở rộng chức năng: HOC cho phép mở rộng chức năng của một component bằng cách bổ sung logic và chức năng mới vào component gốc.
 3. Tách biệt quyền truy cập: HOC có thể được sử dụng để kiểm soát quyền truy cập vào các thành phần, ví dụ như xác thực người dùng.
 4. Chia sẻ dữ liệu: HOC có thể được sử dụng để chia sẻ dữ liệu hoặc các hàm xử lý dữ liệu chung giữa các component.

Tuy nhiên, khi sử dụng Higher-Order Component, cần lưu ý các vấn đề như tên props xung đột, truyền props đúng cách và tránh việc lồng HOC quá nhiều lần để tránh gây rối và khó bảo trì.

Xem thêm State và Props trong react

Cách Hoạt Động của Higher-Order Component

Nhận và Trả Component

Một HOC nhận vào một component và trả lại một component mới. Component mới này thường được “bổ sung” thêm tính năng hoặc logic từ HOC.

Điều này giúp tạo ra các component phức tạp từ những component đơn giản mà không cần thay đổi bản chất của chúng.

Tái Sử Dụng và Mở Rộng Chức Năng

HOC cung cấp một cách mạnh mẽ để tái sử dụng logic, đặc biệt trong việc xử lý trạng thái, quản lý dữ liệu, hoặc tương tác với lifecycle của component.

Ví dụ, HOC có thể được sử dụng để bổ sung quyền truy cập dữ liệu, thêm hành vi xử lý sự kiện, hoặc tích hợp các chức năng từ thư viện bên ngoài.

Cách sử dụng Higher-Order Component

Cách sử dụng Higher-Order Component (HOC) trong React như sau:

 1. Tạo một HOC:
  • Định nghĩa một HOC bằng cách tạo một function hoặc một class. HOC nhận một hoặc nhiều component và trả về một component mới.
  • Trong HOC, bạn có thể thực hiện các tác vụ như xử lý logic, quản lý trạng thái, truyền props, v.v.
  • Ví dụ:
function withLogger(WrappedComponent) {
 class Logger extends React.Component {
  componentDidMount() {
   console.log('Component has mounted.');
  }

  render() {
   return <WrappedComponent {...this.props} />;
  }
 }

 return Logger;
}
 1. Áp dụng HOC cho component:
  • Import HOC đã tạo và component cần được bọc bởi HOC.
  • Sử dụng HOC bằng cách gọi nó như một function và truyền component cần bọc vào.
  • Ví dụ:
const EnhancedComponent = withLogger(MyComponent);
 1. Sử dụng Enhanced Component:
  • Sử dụng EnhancedComponent trong ứng dụng của bạn như một component bình thường.
  • Các props sẽ được truyền xuống component thông qua HOC.
  • Ví dụ:
function App() {
 return (
  <div>
   <h1>My App</h1>
   <EnhancedComponent />
  </div>
 );
}

Khi component EnhancedComponent được sử dụng, HOC withLogger sẽ được áp dụng và logic trong HOC sẽ được thực thi. Trong ví dụ trên, HOC withLogger log ra một thông báo khi component được mount.

Lưu ý rằng khi sử dụng HOC, tên của component được truyền vào HOC sẽ thay đổi thành tên của HOC. Điều này có thể gây nhầm lẫn trong việc debug và phát triển, vì vậy hãy đảm bảo gán lại tên component khi sử dụng HOC, như trong ví dụ trên (const EnhancedComponent = withLogger(MyComponent);).

Điều này là cách sử dụng cơ bản của Higher-Order Component trong React. Bạn có thể tạo và sử dụng nhiều HOC khác nhau để tái sử dụng logic và chức năng trong ứng dụng React của bạn.

Xem thêm React Component API

Ví dụ về Higher-Order Component

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về việc sử dụng Higher-Order Component (HOC) trong React:

// Higher-Order Component
function withUpperCase(WrappedComponent) {
 return function WithUpperCase(props) {
  const { text } = props;
  const upperCaseText = text.toUpperCase();

  return <WrappedComponent upperCaseText={upperCaseText} {...props} />;
 };
}

// Component gốc
function MyComponent(props) {
 const { text, upperCaseText } = props;

 return (
  <div>
   <p>Original Text: {text}</p>
   <p>Uppercase Text: {upperCaseText}</p>
  </div>
 );
}

// Áp dụng HOC cho Component gốc
const EnhancedComponent = withUpperCase(MyComponent);

// Sử dụng Enhanced Component
function App() {
 return (
  <div>
   <h1>Higher-Order Component Example</h1>
   <EnhancedComponent text="Hello, world!" />
  </div>
 );
}

Trong ví dụ trên, chúng ta có một HOC có tên là withUpperCase. HOC này nhận một component (ở đây là MyComponent) và trả về một component mới. Trong HOC, chúng ta sử dụng prop text được truyền vào và tạo ra một prop mới upperCaseText với giá trị là chữ hoa của text. Component gốc MyComponent nhận upperCaseText như một prop và hiển thị cả textupperCaseText trên giao diện.

Ở phần App, chúng ta sử dụng EnhancedComponent (component đã được áp dụng HOC) và truyền prop text là “Hello, world!”. Khi component được render, prop text được truyền vào HOC withUpperCase, và HOC trả về một phiên bản của MyComponent với prop upperCaseText đã được tính toán.

Kết quả sẽ là:

Original Text: Hello, world!
Uppercase Text: HELLO, WORLD!

Với ví dụ này, chúng ta đã sử dụng HOC withUpperCase để mở rộng chức năng của component gốc MyComponent bằng cách thêm tính năng viết hoa chữ cái của prop text.

Xem thêm Vòng đời(Life-Cycle) của React Component

Lợi ích và ứng dụng của Higher-Order Component

Higher-Order Component (HOC) trong React có nhiều lợi ích và ứng dụng, bao gồm:

 1. Tái sử dụng logic: HOC cho phép bạn tái sử dụng logic và chức năng trong các component khác nhau. Bạn có thể tạo ra các HOC chung để áp dụng logic như xử lý trạng thái, xử lý hiệu ứng, quản lý đăng nhập/vai trò, v.v.
 2. Composition (tái cấu trúc): HOC cho phép bạn tái cấu trúc (restructure) component bằng cách thêm hoặc thay đổi chức năng mà không cần sửa đổi component gốc. Bằng cách sử dụng HOC, bạn có thể mở rộng chức năng của component gốc mà không làm thay đổi component gốc đó.
 3. Chia sẻ logic: HOC cho phép bạn chia sẻ logic và chức năng giữa các component khác nhau trong ứng dụng của bạn. Bạn có thể tạo ra các HOC chung để áp dụng logic cho nhiều component mà không cần lặp lại mã code.
 4. Tách logic UI: HOC giúp tách rời logic UI khỏi component gốc, giúp code dễ đọc hơn và dễ bảo trì hơn. Bạn có thể tạo ra các HOC đóng gói các tác vụ liên quan đến UI như xử lý hiển thị, xử lý sự kiện, xử lý animation, v.v.
 5. Testing (kiểm thử): HOC giúp việc kiểm thử trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể tạo các HOC để cung cấp dữ liệu giả, đảm bảo các component được kiểm thử độc lập với các phần khác của ứng dụng.
 6. Debugging (gỡ lỗi): HOC giúp gỡ lỗi trở nên dễ dàng hơn bằng cách cung cấp các lớp trung gian (wrapper) cho component gốc. Bạn có thể dễ dàng gỡ lỗi và theo dõi các props và trạng thái được truyền vào component thông qua HOC.
 7. Kết hợp các thư viện: HOC cho phép bạn kết hợp các thư viện bên ngoài vào ứng dụng của mình. Bạn có thể sử dụng HOC để tích hợp các thư viện có sẵn như định dạng dữ liệu, xử lý hình ảnh, xử lý địa điểm, v.v.

Với những lợi ích và ứng dụng trên, HOC là một công cụ mạnh mẽ trong React để tăng cường khả năng mở rộng, tái sử dụng và tách biệt logic trong ứng dụng của bạn.

Xem thêm React Forms

So Sánh HOC, Hooks và Render Props trong React

Higher-Order Components (HOC):

 • HOC tạo ra một lớp bọc xung quanh component để thêm vào hoặc thay đổi hành vi của nó. HOC tốt cho việc tái sử dụng code trên nhiều component và tạo ra các abstraction mạnh mẽ.
 • Hạn chế của HOC là chúng có thể dẫn đến “props drilling” (chuyển nhiều props qua nhiều lớp component) và có thể gây khó khăn trong việc theo dõi data flow.

Hooks:

 • Hooks, được giới thiệu trong React 16.8, cho phép sử dụng state và các tính năng React khác mà không cần viết một class. Hooks như useStateuseEffect mang lại cách tiếp cận linh hoạt và dễ dàng hơn trong việc quản lý state và lifecycle.
 • Hooks rất hữu ích cho việc xây dựng logic nội bộ của một component và giảm bớt sự cần thiết của HOC hoặc Render Props trong nhiều trường hợp.

Render Props:

 • Render Props là một kỹ thuật trong React để chia sẻ code giữa các component bằng cách sử dụng một prop có giá trị là một function. Nó tạo điều kiện để logic có thể được tái sử dụng một cách linh hoạt.
 • Mặc dù cung cấp sự linh hoạt cao, nhưng việc sử dụng quá nhiều Render Props có thể làm cho component trở nên phức tạp và khó hiểu.

Trường Hợp Nên Sử Dụng Mỗi Phương Pháp:

Sử Dụng HOC:

 • Khi cần tái sử dụng một khối logic trên nhiều component, nhất là khi logic đó bao gồm việc thêm hoặc thay đổi props hoặc hành vi của component.
 • Khi cần tạo ra các abstraction phức tạp hoặc cần phối hợp nhiều HOC với nhau.

Sử Dụng Hooks:

 • Khi xây dựng logic nội bộ của component, đặc biệt là quản lý state và lifecycle trong functional components.
 • Khi cần một giải pháp đơn giản và trực quan hơn so với HOC hoặc Render Props.

Sử Dụng Render Props:

 • Khi cần chia sẻ logic ở cấp độ UI và muốn có sự linh hoạt cao trong việc render UI dựa trên logic đó.
 • Khi logic liên quan trực tiếp đến cách render của component và cần truyền trực tiếp vào JSX.

Kết luận, mặc dù HOC, Hooks và Render Props đều có vai trò quan trọng trong việc xây dựng ứng dụng React, việc lựa chọn phương pháp phù hợp phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng trường hợp. Hiểu rõ về từng kỹ thuật sẽ giúp lựa chọn phương pháp tiếp cận tốt nhất cho từng tình huống cụ thể trong quá trình phát triển ứng dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now