Rate this post

Heap sort là một thuật toán sắp xếp dựa trên cấu trúc dữ liệu Heap. Nó sắp xếp các phần tử trong mảng bằng cách tạo ra một Heap và sau đó loại bỏ các phần tử từ đầu đến cuối. Heap sort sử dụng kỹ thuật Max Heap hoặc Min Heap để sắp xếp dữ liệu.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về Heap Sort

Heap Sort là một thuật toán sắp xếp đơn giản và hiệu quả được sử dụng để sắp xếp một mảng dữ liệu. Thuật toán này dựa trên cấu trúc dữ liệu heap, nơi các phần tử được tổ chức dưới dạng cây nhị phân và tuân theo các quy tắc nhất định.

Cách thức hoạt động của Heap Sort như sau:

 1. Xây dựng một heap từ mảng đầu vào: Đầu tiên, chúng ta xây dựng một heap từ mảng đầu vào. Quá trình này thường được gọi là “Heapify” và được thực hiện từ dưới lên, bắt đầu từ nút lá cuối cùng và tiếp tục lên đến nút gốc. Khi hoàn thành, mảng sẽ được tổ chức thành một heap, trong đó mỗi nút cha lớn hơn hoặc bằng các nút con của nó.
 2. Sắp xếp mảng bằng cách loại bỏ các phần tử từ heap: Sau khi xây dựng heap, chúng ta lặp lại quá trình loại bỏ phần tử lớn nhất từ đỉnh của heap và đặt nó vào vị trí cuối cùng của mảng sắp xếp. Sau đó, chúng ta giảm kích thước của heap đi 1 và áp dụng lại quá trình heapify để đảm bảo tính chất heap vẫn được duy trì. Quá trình này tiếp tục cho đến khi tất cả các phần tử được loại bỏ từ heap và mảng ban đầu đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Heap Sort có độ phức tạp thời gian trung bình và trong trường hợp xấu nhất là O(nlogn), với n là số lượng phần tử trong mảng. Đây là một thuật toán ổn định, có khả năng sắp xếp mảng theo cả thứ tự tăng dần và giảm dần. Tuy nhiên, Heap Sort yêu cầu một lượng bộ nhớ phụ để lưu trữ heap và không phải là thuật toán tốt nhất trong các trường hợp mảng gần như đã sắp xếp.

Xem thêm bubble sort trong c++

Tổng quan về Heap Sort cho phép chúng ta sắp xếp một mảng dữ liệu một cách hiệu quả thông qua việc sử dụng cấu trúc heap. Thuật toán này đã được chứng minh là có hiệu suất tốt và thường được sử dụng trong các ứng dụng thực tế.

Thuật toán Heap Sort sử dụng cấu trúc dữ liệu tốt nhất (heap) để sắp xếp một dãy dữ liệu. Heap là một cây nhị phân có thể lớn hoặc nhỏ hơn giá trị con của nó. Khi sắp xếp dữ liệu, chúng ta sẽ tìm kiếm phần tử lớn nhất trong heap và di chuyển nó đến cuối dãy dữ liệu. Sau đó, chúng ta cập nhật lại heap bằng cách sắp xếp lại các nút con. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các phần tử đã được sắp xếp.

Ví dụ thuật toán heapsort trong c++

Đây là một ví dụ của thuật toán Heapsort trong C++:

#include <iostream>
using namespace std;

void heapify(int arr[], int n, int i) 
{ 
  int largest = i;
  int l = 2*i + 1;
  int r = 2*i + 2;

  if (l < n && arr[l] > arr[largest]) 
    largest = l;

  if (r < n && arr[r] > arr[largest]) 
    largest = r;

  if (largest != i) 
  { 
    swap(arr[i], arr[largest]); 
    heapify(arr, n, largest); 
  } 
} 

void heapSort(int arr[], int n) 
{ 
  for (int i = n / 2 - 1; i >= 0; i--) 
    heapify(arr, n, i); 

  for (int i=n-1; i>=0; i--) 
  { 
    swap(arr[0], arr[i]); 
    heapify(arr, i, 0); 
  } 
} 

void printArray(int arr[], int n) 
{ 
  for (int i=0; i<n; ++i) 
    cout << arr[i] << " "; 
  cout << "\n"; 
} 

int main() 
{ 
  int arr[] = {12, 11, 13, 5, 6, 7}; 
  int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]); 

  heapSort(arr, n); 

  cout << "Sorted array is \n"; 
  printArray(arr, n); 
} 


Trong ví dụ trên, chúng ta định nghĩa một hàm heapify để tạo ra một Heap Max, và một hàm heapSort để sắp xếp mảng theo thuật toán Heapsort. Cuối cùng, chúng ta in mảng đã sắp xếp.

Giải thích đoạn code trên

Đoạn code trên mô tả thuật toán Heap Sort trong C++.

Heap Sort là một thuật toán sắp xếp cấu trúc dữ liệu với độ phức tạp thời gian tốt nhất, tồi tệ nhất và trung bình O(n log n).

Đoạn code bắt đầu bằng việc tạo một hàm “heapify” để tạo ra một hỗn hợp phù hợp với tất cả các điều kiện cần thiết cho thuật toán Heap Sort. Sau đó, hàm “heapSort” được gọi để thực hiện quá trình sắp xếp bằng cách lấy phần tử lớn nhất trong hỗn hợp và chuyển nó đến cuối mảng. Quá trình này được lặp lại cho đến khi mảng hoàn toàn được sắp xếp.

Xem thêm Thuật toán Shell Sort là gì ?

Phân tích độ phức tạp và hiệu suất của Heap Sort

Phân tích độ phức tạp và hiệu suất của Heap Sort như sau:

 • Độ phức tạp thời gian:
  • Trường hợp tốt nhất: O(nlogn)
  • Trường hợp trung bình: O(nlogn)
  • Trường hợp xấu nhất: O(nlogn)
  • Độ phức tạp trung bình cho tất cả các trường hợp: O(nlogn)
 • Độ phức tạp không gian:
  • Heap Sort sử dụng không gian bổ sung O(1) vì việc sắp xếp được thực hiện trực tiếp trên mảng ban đầu mà không cần sử dụng bộ nhớ phụ.

Heap Sort có độ phức tạp thời gian ổn định và hiệu suất tốt trong các trường hợp trung bình và xấu nhất. Nó cũng có thể được sử dụng để sắp xếp mảng theo cả thứ tự tăng dần và giảm dần. Tuy nhiên, độ phức tạp không gian của Heap Sort là O(1), tức là không tốn thêm bộ nhớ ngoài mảng ban đầu.

Mặc dù Heap Sort có hiệu suất tốt và dễ triển khai, nhưng nó có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như độ ổn định, sử dụng không gian và yêu cầu thêm bước xây dựng heap. Trong một số trường hợp, các thuật toán sắp xếp khác như Quick Sort hoặc Merge Sort có thể được ưu tiên do hiệu suất tốt hơn.

Ưu điểm và nhược điểm của Heap Sort

Ưu điểm của Heap Sort:

 1. Độ phức tạp thời gian ổn định: Heap Sort có độ phức tạp thời gian trung bình và trong trường hợp xấu nhất là O(nlogn), nơi n là số lượng phần tử trong mảng. Điều này đảm bảo hiệu suất tốt của thuật toán.
 2. Hiệu suất tốt với dữ liệu lớn: Heap Sort thường có hiệu suất tốt hơn so với các thuật toán sắp xếp khác như Bubble Sort hoặc Insertion Sort đối với các tập dữ liệu lớn.
 3. Có khả năng sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần và giảm dần: Heap Sort có thể được điều chỉnh để sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần chỉ bằng cách thay đổi quy tắc so sánh trong hàm heapify.

Nhược điểm của Heap Sort:

 1. Yêu cầu không gian bộ nhớ phụ: Heap Sort yêu cầu một lượng bộ nhớ phụ để lưu trữ cấu trúc heap. Trên thực tế, việc xây dựng heap có thể sử dụng không gian bộ nhớ tạm thời cao hơn so với các thuật toán sắp xếp khác.
 2. Không ổn định với các phần tử có cùng giá trị: Heap Sort không đảm bảo tính ổn định cho các phần tử có cùng giá trị. Điều này có nghĩa là thứ tự tương đối của các phần tử có cùng giá trị có thể bị thay đổi sau khi áp dụng Heap Sort.
 3. Phức tạp trong việc triển khai: Heap Sort có một số bước phức tạp trong việc triển khai như xây dựng heap và thực hiện các phép swap. Điều này đòi hỏi người lập trình hiểu rõ về cấu trúc heap và quy trình thực hiện.

Tổng thể, Heap Sort là một thuật toán hiệu quả và linh hoạt với độ phức tạp thời gian tốt. Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm về không gian bộ nhớ và tính ổn định, cần được cân nhắc khi sử dụng trong các tình huống cụ thể.

Xem thêm Insertion Sort trong c++

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now