Rate this post

Hashtable trong Java là một lớp của thư viện Collections Framework. Nó là một thực thể của Map interface và lưu trữ các phần tử dựa trên thuật toán Hash. Hashtable là một phiên bản của HashMap, nhưng nó được đồng bộ hóa (thread-safe), nghĩa là nó có thể được sử dụng trong nhiều luồng một cùng một thời điểm mà không gặp lỗi.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về Hashtable trong Java

Hashtable là một lớp được cung cấp sẵn trong Java để lưu trữ và quản lý dữ liệu theo cặp khóa-giá trị. Nó thực hiện giao diện Map và kế thừa từ lớp Dictionary. Hashtable hỗ trợ việc lưu trữ dữ liệu dưới dạng các cặp khóa-giá trị không trùng lặp, trong đó khóa là duy nhất và giá trị có thể trùng lặp.

Một số đặc điểm và tính năng quan trọng của Hashtable trong Java bao gồm:

 1. Sự đồng bộ: Hashtable là một lớp đồng bộ, nghĩa là nó hỗ trợ đồng bộ hóa truy cập đến các phương thức của nó. Điều này đảm bảo rằng nhiều luồng có thể truy cập Hashtable một cách an toàn.
 2. Tìm kiếm hiệu quả: Hashtable sử dụng cơ chế băm để tìm kiếm phần tử theo khóa. Điều này cho phép tìm kiếm nhanh chóng và hiệu quả trong Hashtable, với thời gian tìm kiếm gần như là O(1).
 3. Không cho phép giá trị null: Hashtable không cho phép giá trị null cho cả khóa và giá trị. Nếu cố gắng thêm giá trị null, nó sẽ ném ra ngoại lệ NullPointerException.
 4. Được sử dụng trong môi trường đa luồng: Vì tính đồng bộ của nó, Hashtable được sử dụng rộng rãi trong môi trường đa luồng, nơi nhiều luồng cùng truy cập và sửa đổi dữ liệu.
 5. Tương thích ngược với phiên bản cũ: Hashtable được hỗ trợ từ phiên bản Java ban đầu và vẫn được duy trì để tương thích ngược với các phiên bản cũ của Java.

Hashtable trong Java cung cấp các phương thức để thêm, truy cập, xóa và duyệt các phần tử. Nó cũng hỗ trợ các phương thức để kiểm tra tính tồn tại của một khóa, lấy số lượng phần tử, và nhiều tính năng khác giúp quản lý dữ liệu một cách tiện lợi.

Sử dụng Hashtable, bạn có thể lưu trữ và truy cập dữ liệu một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính an toàn trong môi trường đa luồng.

Hashtable có các tính năng tương tự như HashMap, nhưng khác với HashMap, Hashtable không cho phép giá trị null. Nó cũng không giữ thứ tự của các phần tử.

Ví dụ:

Hashtable<String, Integer> table = new Hashtable<>();
table.put("apple", 1);
table.put("banana", 2);
table.put("orange", 3);
System.out.println(table); // Output: {orange=3, banana=2, apple=1

Xem thêm HashMap trong Java

Khi nào nên sử dụng hashtable trong java

Hashtable trong Java nên được sử dụng khi bạn cần một Map được đồng bộ hóa (thread-safe) và không cho phép giá trị null.

Trong trường hợp bạn cần sử dụng một Map trong một môi trường đa luồng, Hashtable sẽ là lựa chọn tốt hơn so với HashMap. Vì Hashtable được đồng bộ hóa, nó sẽ tránh lỗi liên quan đến việc đọc và ghi trong một môi trường đa luồng.

Hashtable cũng có thể sử dụng trong các trường hợp như:

 • Lưu trữ các cặp key-value: Bạn có thể sử dụng Hashtable để lưu trữ các cặp key-value và truy xuất chúng bằng cách sử dụng phương thức get() và put().
 • Tìm kiếm và xóa phần tử: Hashtable sử dụng thuật toán Hash để lưu trữ các phần tử, nên nó có thể tìm kiếm và xóa phần tử một cách hiệu quả.
 • Lưu trữ thông tin bảo mật: Hashtable có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin bảo mật như mật khẩu và tài khoản, vì nó được đồng bộ hóa và không cho phép giá trị null.

Tuy nhiên, nếu bạn không cần đồng bộ hóa hoặc không cần giới hạn giá trị null, HashMap sẽ là một lựa chọn tốt hơn vì nó có hiệu suất tốt hơn so với Hashtable.

Xem thêm Embedding Null Code

Cách sử dụng Hashtable trong Java

Để sử dụng Hashtable trong Java, bạn cần import lớp Hashtable từ gói java.util. Dưới đây là các bước cơ bản để sử dụng Hashtable:

 1. Import lớp Hashtable:
import java.util.Hashtable;
 1. Khởi tạo một đối tượng Hashtable:
Hashtable<KeyType, ValueType> hashtable = new Hashtable<>();

Ở đây, KeyType là kiểu dữ liệu của khóa và ValueType là kiểu dữ liệu của giá trị. Bạn có thể thay đổi KeyType và ValueType thành các kiểu dữ liệu tương ứng với yêu cầu của bạn.

 1. Thêm phần tử vào Hashtable:
hashtable.put(key, value);

Trong đó, key là giá trị của khóa và value là giá trị tương ứng.

 1. Truy cập giá trị từ khóa:
ValueType value = hashtable.get(key);

Bạn có thể sử dụng phương thức get() để lấy giá trị tương ứng với khóa từ Hashtable.

 1. Xóa phần tử từ Hashtable:
hashtable.remove(key);

Sử dụng phương thức remove() để xóa phần tử với khóa tương ứng.

 1. Kiểm tra sự tồn tại của khóa:
boolean exists = hashtable.containsKey(key);

Sử dụng phương thức containsKey() để kiểm tra xem khóa có tồn tại trong Hashtable hay không.

 1. Duyệt các phần tử trong Hashtable:
for (KeyType key : hashtable.keySet()) {
  ValueType value = hashtable.get(key);
  // Thực hiện các tác vụ với key và value
}

Sử dụng vòng lặp for-each và phương thức keySet() để duyệt qua tất cả các khóa trong Hashtable và lấy giá trị tương ứng.

Hashtable trong Java cung cấp nhiều phương thức khác nhau để thao tác với dữ liệu, như size() để lấy số lượng phần tử, containsValue() để kiểm tra sự tồn tại của giá trị, và nhiều phương thức khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm trong tài liệu chính thức của Java.

Lưu ý rằng Hashtable trong Java là một lớp đồng bộ, nghĩa là nó hỗ trợ đồng bộ hóa truy cập từ nhiều luồng. Điều này đảm bảo tính an toàn khi sử dụng Hashtable trong môi trường đa luồng.

Xem thêm Kiểm tra lỗ hổng bảo mật SQL injection trong PostgreSQL

Khác biệt giữa Hashtable và HashMap trong Java

Trong Java, Hashtable và HashMap là hai lớp cung cấp cấu trúc dữ liệu dạng bảng băm (hash table) để lưu trữ và truy xuất các phần tử theo cặp khóa-giá trị. Tuy cả hai đều có chức năng tương tự nhau, nhưng cũng có một số khác biệt quan trọng giữa chúng:

 1. Đồng bộ hóa: Hashtable là một lớp đồng bộ, tức là nó hỗ trợ đồng bộ hóa truy cập từ nhiều luồng. Điều này đảm bảo tính an toàn khi sử dụng Hashtable trong môi trường đa luồng. Trong khi đó, HashMap không đồng bộ, nghĩa là nó không hỗ trợ đồng bộ hóa tự động. Nếu bạn cần đảm bảo tính an toàn trong môi trường đa luồng, bạn có thể sử dụng ConcurrentHashMap thay thế cho HashMap.
 2. Hiệu suất: Hashtable có hiệu suất kém hơn so với HashMap trong một số trường hợp do việc đồng bộ hóa. Hashtable sử dụng từ khóa synchronized để đảm bảo tính đúng đắn, điều này có thể gây hiệu ứng phụ lên hiệu suất. Trong khi đó, HashMap không có sự đồng bộ và có thể nhanh hơn Hashtable trong các tình huống không đòi hỏi tính đồng bộ.
 3. Null values và null keys: Hashtable không cho phép giá trị hoặc khóa null. Nếu bạn cố gắng đặt giá trị null vào Hashtable, nó sẽ ném ra ngoại lệ NullPointerException. Trong khi đó, HashMap cho phép giá trị và khóa null.
 4. Iterator: Iterator của Hashtable là fail-fast, nghĩa là nếu Hashtable được sửa đổi (thêm, xóa) trong quá trình lặp qua các phần tử, nó sẽ ném ra ngoại lệ ConcurrentModificationException. Iterator của HashMap là fail-fast tương tự.
 5. Kế thừa: Hashtable là một lớp kế thừa từ lớp Dictionary và triển khai giao diện Map, trong khi HashMap triển khai giao diện Map trực tiếp.

Khi sử dụng Hashtable và HashMap, bạn nên xem xét yêu cầu cụ thể của ứng dụng của mình để quyết định lựa chọn phù hợp. Nếu bạn cần tính đồng bộ và an toàn đối với môi trường đa luồng, Hashtable là sự lựa chọn tốt. Trong các tình huống khác, HashMap thường được sử dụng với hiệu suất tốt hơn.

Xem thêm Optional trong java

Tính năng và ưu điểm của Hashtable trong Java

Hashtable trong Java có những tính năng và ưu điểm sau:

 1. Lưu trữ dữ liệu theo cặp khóa-giá trị: Hashtable lưu trữ dữ liệu dưới dạng các cặp khóa-giá trị. Bạn có thể sử dụng một đối tượng khóa để truy xuất và lấy giá trị tương ứng từ Hashtable.
 2. Đảm bảo tính duy nhất của khóa: Hashtable đảm bảo rằng không có khóa trùng lặp trong bảng băm. Khi bạn thêm một cặp khóa-giá trị mới vào Hashtable, nếu khóa đã tồn tại, giá trị mới sẽ ghi đè lên giá trị hiện tại.
 3. Đồng bộ hóa: Hashtable là một lớp đồng bộ, có nghĩa là nó hỗ trợ đồng bộ hóa truy cập từ nhiều luồng. Điều này đảm bảo tính an toàn khi sử dụng Hashtable trong môi trường đa luồng.
 4. Xử lý null values và null keys: Hashtable không cho phép giá trị hoặc khóa null. Nếu bạn cố gắng đặt giá trị null vào Hashtable, nó sẽ ném ra ngoại lệ NullPointerException. Điều này đảm bảo tính đúng đắn và tránh lỗi xử lý null.
 5. Hiệu suất tốt: Hashtable cung cấp hiệu suất tốt trong việc truy xuất dữ liệu với độ phức tạp trung bình là O(1) cho các phép truy xuất, thêm và xóa phần tử.
 6. Hỗ trợ các phương thức khác nhau: Hashtable cung cấp các phương thức để lấy kích thước, kiểm tra sự tồn tại của một khóa, lấy tất cả các khóa và giá trị, và thực hiện các thao tác như xóa phần tử và xóa toàn bộ Hashtable.
 7. Kế thừa từ lớp Dictionary: Hashtable kế thừa từ lớp Dictionary và triển khai giao diện Map, cho phép bạn sử dụng các phương thức hữu ích từ các lớp và giao diện này.

Tổng quan, Hashtable là một cấu trúc dữ liệu mạnh mẽ và đáng tin cậy trong Java, đặc biệt là trong các tình huống đa luồng. Nó cung cấp tính đúng đắn, hiệu suất tốt và khả năng đồng bộ hóa cho việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo cặp khóa-giá trị.

Hiệu suất và độ phức tạp của Hashtable trong Java

Hashtable trong Java có hiệu suất tốt và độ phức tạp của các thao tác chính như sau:

 1. Truy cập (get): Hashtable cung cấp thời gian truy cập (get) rất nhanh với độ phức tạp O(1), tức là thời gian truy cập không phụ thuộc vào kích thước dữ liệu.
 2. Thêm (put) và xóa (remove): Thời gian thêm và xóa phần tử trong Hashtable cũng có độ phức tạp O(1). Tuy nhiên, nếu có xung đột khóa, việc xử lý xung đột có thể làm tăng độ phức tạp lên O(n), trong đó n là số lượng phần tử có cùng mã băm.
 3. Duyệt (iterate) và lấy tất cả các phần tử: Hashtable hỗ trợ duyệt qua tất cả các phần tử bằng việc sử dụng Iterator hoặc Enumeration. Thời gian duyệt qua tất cả các phần tử là tỷ lệ tuyến tính O(n), trong đó n là số lượng phần tử trong Hashtable.
 4. Kích thước (size): Thời gian lấy kích thước của Hashtable là O(1), vì Hashtable theo dõi số lượng phần tử trong nội bộ.

Tổng quan, Hashtable trong Java cung cấp hiệu suất tốt và độ phức tạp gần như hằng số cho các thao tác chính như truy cập, thêm, xóa và lấy kích thước. Tuy nhiên, khi xảy ra xung đột khóa, hiệu suất có thể giảm xuống do quá trình xử lý xung đột. Do đó, việc chọn hàm băm hiệu quả là quan trọng để giảm thiểu xung đột và cải thiện hiệu suất của Hashtable.

Xem thêm Coalesce trong SQL: Hướng dẫn và ví dụ

Một vài ví dụ về hashtable trong java

Ví dụ 1: Tạo một hashtable và thêm các phần tử vào hashtable:

Hashtable<String, Integer> table = new Hashtable<>();
table.put("apple", 1);
table.put("banana", 2);
table.put("orange", 3);
System.out.println(table); // Output: {orange=3, banana=2, apple=1}

Ví dụ 2: Truy xuất giá trị theo key:

Hashtable<String, Integer> table = new Hashtable<>();
table.put("apple", 1);
table.put("banana", 2);
table.put("orange", 3);

int value = table.get("banana");
System.out.println(value); // Output: 2

Ví dụ 3: Xóa phần tử khỏi hashtable:

Hashtable<String, Integer> table = new Hashtable<>();
table.put("apple", 1);
table.put("banana", 2);
table.put("orange", 3);

table.remove("banana");
System.out.println(table); // Output: {orange=3, apple=1}

Ví dụ 4: Duyệt qua các phần tử trong hashtable:

Hashtable<String, Integer> table = new Hashtable<>();
table.put("apple", 1);
table.put("banana", 2);
table.put("orange", 3);

Enumeration<String> keys = table.keys();
while(keys.hasMoreElements()) {
  String key = keys.nextElement();
  System.out.println(key + " : " + table.get(key));
}

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ về cách sử dụng Hashtable trong Java, có rất nhiều cách khác để sử dụng Hashtable để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now