Rate this post

HashMap trong Java là một cấu trúc dữ liệu dựa trên nguyên tắc của bảng băm, cho phép lưu trữ và truy cập dữ liệu dưới dạng cặp khóa-giá trị. Mỗi khóa là duy nhất trong HashMap và ánh xạ tới một giá trị cụ thể, cho phép truy xuất giá trị nhanh chóng dựa trên khóa. Điều này làm cho HashMap trở thành một công cụ lý tưởng cho các tác vụ như tra cứu dữ liệu nhanh, quản lý cấu hình, và xây dựng bộ nhớ cache hiệu quả.

Mục đích sử dụng chính của HashMap là để cung cấp một cách nhanh chóng và hiệu quả để lưu trữ và truy cập dữ liệu, với thời gian thêm, tìm kiếm và xoá hầu như là hằng số, giả định rằng hàm băm phân phối khóa một cách đồng đều. Cách thức hoạt động của HashMap dựa trên hàm băm, nơi khóa được chuyển đổi thành một chỉ mục băm để lưu trữ giá trị tương ứng trong một mảng. Khi truy cập dữ liệu, khóa được băm lại để tìm ra chỉ mục, từ đó giá trị có thể được truy xuất ngay lập tức.

HashMap là một phần quan trọng trong lập trình Java do tính linh hoạt, hiệu suất cao và khả năng sử dụng rộng rãi của nó trong các tình huống khác nhau, từ xây dựng ứng dụng web đến xử lý dữ liệu lớn. Sự cân bằng giữa thời gian thực thi nhanh và sử dụng bộ nhớ tương đối tiết kiệm làm cho HashMap trở thành một lựa chọn ưu tiên trong việc thiết kế và tối ưu hóa các thuật toán và ứng dụng hiệu suất cao.

Hệ thống phân cấp của HashMap như sau:

  Cú pháp: Khai báo

public class HashMap<K,V> extends AbstractMap<K,V>
             implements Map<K,V>, Cloneable, Serializable

Tham số: Nó có hai tham số cụ thể như sau:

 • Loại key được duy trì bởi Map này
 • Loại value được ánh xạ

HashMap triển khai các interface Có thể nối tiếp, Có thể sao chép, Map<K, V>. HashMap mở rộng lớp AbstractMap<K, V>. Các lớp con trực tiếp là LinkedHashMap, PrinterStateReasons.

Cơ chế hoạt động của HashMap trong Java

Cơ chế hoạt động của HashMap trong Java dựa trên nguyên tắc của bảng băm, một cấu trúc dữ liệu hiệu quả cho phép thực hiện các thao tác như thêm, xóa, và tra cứu với độ phức tạp thời gian gần như là hằng số, O(1), trong trường hợp tốt nhất.

Tổ Chức Dữ Liệu:
Trong HashMap, dữ liệu được lưu trữ dưới dạng cặp khóa-giá trị. Mỗi cặp khóa-giá trị được lưu trữ trong một “node” hoặc “entry”. HashMap sử dụng một mảng các bucket, nơi mỗi bucket có thể chứa một hoặc nhiều node. Khóa của mỗi cặp khóa-giá trị được sử dụng để xác định bucket chứa node tương ứng thông qua hàm băm.

Hàm Băm:
Hàm băm chuyển đổi khóa thành một chỉ số mảng, đó là vị trí của bucket nơi cặp khóa-giá trị sẽ được lưu trữ. Hàm băm cố gắng phân phối các khóa một cách đồng đều qua các bucket để tối ưu hóa hiệu suất và giảm xung đột.

Xử Lý Xung Đột:
Xung đột xảy ra khi hai khóa khác nhau băm vào cùng một chỉ số bucket. HashMap giải quyết xung đột bằng cách sử dụng một trong hai phương pháp: liên kết (đưa tất cả các entry bị xung đột vào cùng một bucket và tổ chức chúng thành một danh sách liên kết) hoặc bảng băm mở (tìm một bucket khác cho các entry bị xung đột). Từ Java 8 trở đi, khi số lượng entry trong một bucket vượt quá một ngưỡng nhất định, danh sách liên kết được chuyển đổi thành một cây đỏ đen để cải thiện hiệu suất tra cứu.

Truy Cập Dữ Liệu:
Khi truy cập một giá trị bằng khóa, HashMap sử dụng hàm băm để tìm ra bucket chứa cặp khóa-giá trị. Nếu có xung đột, HashMap sẽ duyệt qua danh sách liên kết hoặc cây đỏ đen trong bucket để tìm ra cặp khóa-giá trị chính xác.

Cách tiếp cận này giúp đảm bảo rằng thời gian cần thiết để thêm, xóa, và tra cứu các entry trong HashMap gần như không phụ thuộc vào số lượng phần tử trong cấu trúc dữ liệu, làm cho HashMap trở thành một công cụ cực kỳ hiệu quả cho việc lưu trữ và truy cập dữ liệu.

Constructor trong HashMap như sau

HashMap cung cấp 4 hàm tạo và công cụ sửa đổi truy cập của mỗi hàm là công khai được liệt kê như sau:

 1. HashMap()
 2. HashMap(int initialCapacity)
 3. HashMap(int initialCapacity, float loadFactor)
 4. HashMap(Map map)

Bây giờ hãy thảo luận từng hàm tạo bên trên cùng với việc triển khai tương tự với sự trợ giúp của các chương trình java sạch.

Trong Java, HashMap cung cấp một số constructor khác nhau để khởi tạo đối tượng, cho phép bạn tùy chỉnh cấu hình HashMap theo nhu cầu cụ thể. Dưới đây là một số constructor phổ biến và ví dụ mã nguồn minh họa cách sử dụng chúng:

 1. Constructor mặc định:

Constructor mặc định tạo một HashMap trống với dung lượng ban đầu mặc định là 16 và tỷ lệ tải mặc định là 0.75.

HashMap<Integer, String> map = new HashMap<>();
 1. Constructor với dung lượng ban đầu:

Constructor này cho phép bạn chỉ định dung lượng ban đầu của HashMap. Dung lượng là số lượng bucket trong bảng băm và ảnh hưởng đến kích thước lưu trữ ban đầu của HashMap.

int initialCapacity = 30;
HashMap<Integer, String> map = new HashMap<>(initialCapacity);
 1. Constructor với dung lượng ban đầu và tỷ lệ tải:

Ngoài việc chỉ định dung lượng ban đầu, bạn cũng có thể chỉ định tỷ lệ tải, tức là ngưỡng tải tối đa của HashMap trước khi nó tự động tăng dung lượng. Tỷ lệ tải là một số thực giữa 0 và 1, với giá trị mặc định là 0.75.

int initialCapacity = 30;
float loadFactor = 0.5f;
HashMap<Integer, String> map = new HashMap<>(initialCapacity, loadFactor);
 1. Constructor sao chép:

Constructor này tạo một HashMap mới với các cặp khóa-giá trị được sao chép từ một Map khác.

HashMap<Integer, String> original = new HashMap<>();
original.put(1, "One");
original.put(2, "Two");
HashMap<Integer, String> copy = new HashMap<>(original);

Mỗi constructor cung cấp một cách linh hoạt để khởi tạo HashMap, cho phép bạn tối ưu hóa hiệu suất dựa trên dự đoán về số lượng phần tử cần lưu trữ và tần suất truy cập. Việc chọn dung lượng và tỷ lệ tải phù hợp có thể giúp giảm bớt nhu cầu tái băm, qua đó cải thiện hiệu suất tổng thể của HashMap.

Toán tử khác nhau trên HashMap

Trong Java, HashMap cung cấp một loạt các toán tử và phương thức cho phép thao tác và quản lý dữ liệu được lưu trữ trong cấu trúc dữ liệu này một cách hiệu quả. Dưới đây là một số toán tử và phương thức quan trọng nhất mà bạn có thể sử dụng trên HashMap:

1. put(K key, V value): Phương thức này được sử dụng để thêm một cặp khóa-giá trị vào HashMap. Nếu khóa đã tồn tại, giá trị mới sẽ thay thế giá trị cũ.

HashMap<Integer, String> map = new HashMap<>();
map.put(1, "One");
map.put(2, "Two");

2. get(Object key): Phương thức này trả về giá trị được liên kết với khóa được chỉ định. Nếu khóa không tồn tại, phương thức sẽ trả về null.

String value = map.get(1); // Trả về "One"

3. remove(Object key): Phương thức này loại bỏ cặp khóa-giá trị được chỉ định khỏi HashMap. Nếu khóa tồn tại, phương thức sẽ loại bỏ cặp khóa-giá trị và trả về giá trị liên kết với khóa; nếu không, trả về null.

map.remove(1); // Loại bỏ cặp khóa-giá trị với khóa là 1

4. containsKey(Object key): Kiểm tra xem HashMap có chứa khóa được chỉ định hay không. Trả về true nếu khóa tồn tại, ngược lại trả về false.

boolean contains = map.containsKey(2); // Trả về true

5. containsValue(Object value): Kiểm tra xem HashMap có chứa giá trị được chỉ định hay không. Trả về true nếu giá trị tồn tại trong bất kỳ cặp khóa-giá trị nào, ngược lại trả về false.

boolean contains = map.containsValue("Two"); // Trả về true

6. keySet(): Trả về một Set chứa tất cả các khóa trong HashMap. Có thể sử dụng để duyệt qua tất cả các khóa.

Set<Integer> keys = map.keySet();

7. values(): Trả về một Collection chứa tất cả các giá trị trong HashMap. Có thể sử dụng để duyệt qua tất cả các giá trị.

Collection<String> values = map.values();

8. entrySet(): Trả về một Set của các Map.Entry<K,V>, mỗi Entry chứa một cặp khóa-giá trị. Có thể sử dụng để duyệt qua HashMap và truy cập cả khóa và giá trị.

Set<Map.Entry<Integer, String>> entries = map.entrySet();

Các toán tử và phương thức này tạo nên cơ sở cho việc quản lý và thao tác dữ liệu trong HashMap, cho phép lập trình viên xây dựng các ứng dụng phức tạp và hiệu suất cao.

Các tính năng quan trọng của HashMap

HashMap trong Java mang lại một số tính năng quan trọng làm cho nó trở thành một trong những cấu trúc dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất trong lập trình Java:

1. Lưu trữ dưới dạng cặp khóa-giá trị: Mỗi phần tử trong HashMap được lưu trữ dưới dạng một cặp khóa-giá trị, giúp tra cứu và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả. Khóa phải là duy nhất, trong khi giá trị có thể trùng lặp.

2. Truy cập nhanh: Nhờ vào cơ chế băm, HashMap cho phép truy cập dữ liệu với độ phức tạp thời gian gần như là hằng số, O(1), trong trường hợp tốt nhất, làm cho việc thêm, tìm kiếm và xóa các phần tử trở nên nhanh chóng.

3. Không duy trì thứ tự: Các phần tử trong HashMap không được lưu trữ theo bất kỳ thứ tự nào cụ thể. Thứ tự các phần tử có thể thay đổi khi mở rộng hoặc thu hẹp HashMap.

4. Cho phép khóa null và nhiều giá trị null: HashMap cho phép bạn sử dụng null làm khóa (chỉ một khóa null duy nhất) và có thể chứa nhiều giá trị null.

5. Đồng bộ hóa: Mặc định, HashMap không được đồng bộ hóa, tức là nó không an toàn khi sử dụng trong môi trường đa luồng mà không có các biện pháp đồng bộ hóa bên ngoài. Tuy nhiên, có thể đồng bộ hóa nó bằng Collections.synchronizedMap() nếu cần.

6. Hiệu suất có thể tùy chỉnh: Bạn có thể tinh chỉnh hiệu suất của HashMap bằng cách chỉ định dung lượng ban đầu và tỷ lệ tải, giúp tối ưu hóa hiệu suất dựa trên nhu cầu cụ thể.

7. Tự động mở rộng: HashMap có khả năng tự động tăng dung lượng khi số lượng phần tử vượt quá ngưỡng tỷ lệ tải, giảm thiểu xung đột băm và duy trì hiệu suất.

Các tính năng này làm cho HashMap trở thành một công cụ linh hoạt và mạnh mẽ cho việc lưu trữ và quản lý dữ liệu trong nhiều loại ứng dụng Java, từ xây dựng ứng dụng web đến phát triển ứng dụng di động và xử lý dữ liệu lớn.

Cấu trúc bên trong của HashMap

Cấu trúc bên trong của HashMap trong Java thực sự là một minh họa điển hình cho việc kết hợp giữa mảng và danh sách liên kết để tạo nên một cấu trúc dữ liệu hiệu quả. Mỗi “bucket” trong mảng của HashMap có thể được coi là đầu của một danh sách liên kết, và mỗi phần tử trong danh sách liên kết này được đại diện bởi một “Node”.

Một Node trong cấu trúc của HashMap chứa bốn trường chính:

 • int hash: Trường này lưu trữ giá trị băm của khóa. Giá trị băm được tính toán từ khóa và được sử dụng để xác định vị trí của Node trong mảng.
 • K key: Trường này lưu trữ khóa của Node. Trong HashMap, mỗi khóa là duy nhất, và nó được sử dụng để tra cứu giá trị tương ứng.
 • V value: Trường này lưu trữ giá trị liên kết với khóa. Một khóa và một giá trị cùng tạo nên một cặp khóa-giá trị, là đơn vị cơ bản của dữ liệu được lưu trữ trong HashMap.
 • Node<K,V> next: Trường này chứa tham chiếu đến Node tiếp theo trong danh sách liên kết, nếu có. Nếu Node này là Node cuối cùng trong danh sách liên kết, trường next sẽ là null.

Quá trình lưu trữ và tra cứu dữ liệu trong HashMap bắt đầu bằng việc tính toán giá trị băm của khóa. Giá trị băm này sau đó được sử dụng để xác định bucket trong mảng mà Node sẽ được lưu trữ. Nếu có nhiều hơn một Node trong bucket (xung đột băm), các Node này được tổ chức trong một danh sách liên kết, với mỗi Node chứa một tham chiếu đến Node tiếp theo thông qua trường next.

Cấu trúc này cho phép HashMap lưu trữ một lượng lớn dữ liệu một cách hiệu quả và cung cấp thời gian truy cập nhanh chóng đến các phần tử thông qua khóa của chúng, với điều kiện là hàm băm phân phối đều các khóa trên các bucket. Trong trường hợp xảy ra xung đột băm, danh sách liên kết giúp giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép nhiều Node cùng tồn tại tại một vị trí cụ thể trong mảng.


Hiệu suất của HashMap

Hiệu suất của HashMap trong Java phụ thuộc chủ yếu vào hai yếu tố: số lượng bucket (dung lượng của HashMap) và số lượng phần tử (entry) được lưu trữ trong nó. Một HashMap tốt là một HashMap có dung lượng phù hợp và tỷ lệ tải cân đối, giúp giảm thiểu xung đột băm và tối ưu hóa thời gian truy cập.

Thời gian truy cập: Trong trường hợp tốt nhất, khi không có hoặc rất ít xung đột băm, thời gian để thêm, tra cứu hoặc xóa một phần tử từ HashMap là O(1), tức là hằng số. Tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất, nếu tất cả các khóa đều băm vào cùng một bucket, hiệu suất sẽ giảm xuống còn O(n), nơi n là số lượng phần tử. Từ Java 8 trở đi, với việc chuyển đổi danh sách liên kết thành cây đỏ-đen khi số lượng phần tử trong một bucket vượt quá một ngưỡng nhất định, thời gian truy cập trong trường hợp xấu nhất được cải thiện thành O(log n).

Tỷ lệ tải (Load Factor): Là một tham số quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất của HashMap. Tỷ lệ tải mặc định là 0.75, là một sự cân nhắc giữa thời gian truy cập và dung lượng bộ nhớ. Khi tỷ lệ tải của HashMap vượt quá ngưỡng này, HashMap sẽ tự động tăng dung lượng (tái băm) để giữ cho tỷ lệ tải dưới ngưỡng, giúp duy trì hiệu suất truy cập.

Dung lượng ban đầu: Cung cấp một dung lượng ban đầu phù hợp khi khởi tạo HashMap có thể giúp giảm bớt nhu cầu tái băm khi số lượng phần tử tăng lên, từ đó cải thiện hiệu suất. Việc chọn một dung lượng quá lớn từ đầu có thể lãng phí bộ nhớ, trong khi dung lượng quá nhỏ có thể làm tăng số lần tái băm cần thiết.

Như vậy, hiệu suất của HashMap có thể được tối ưu hóa bằng cách cân nhắc kỹ lưỡng về dung lượng ban đầu và tỷ lệ tải, cũng như hiểu rõ về cách thức hoạt động và cơ chế giải quyết xung đột của nó.

HashMap được đồng bộ hóa

Mặc định, HashMap trong Java không được đồng bộ hóa, nghĩa là nó không an toàn khi sử dụng trong môi trường đa luồng nếu có nhiều thread cùng lúc thay đổi cấu trúc của nó. Tuy nhiên, có thể đồng bộ hóa HashMap để sử dụng an toàn trong các ứng dụng đa luồng.

Một cách để đạt được điều này là sử dụng Collections.synchronizedMap() để bọc lấy HashMap. Phương thức này trả về một phiên bản đồng bộ hóa của HashMap, nơi tất cả các truy cập đến map đều được đồng bộ hóa, làm cho nó an toàn cho việc sử dụng đa luồng:

Map<K, V> syncMap = Collections.synchronizedMap(new HashMap<K, V>());

Khi sử dụng phiên bản đồng bộ hóa này, mọi truy cập đến map (thêm, xóa, tra cứu) đều được thực hiện thông qua một khóa đồng bộ, đảm bảo rằng chỉ một thread có thể thực hiện thao tác trên map tại một thời điểm. Tuy nhiên, việc này cũng có thể làm giảm hiệu suất do overhead của việc đồng bộ hóa, đặc biệt khi có nhiều thread cạnh tranh để truy cập map.

Một cách khác để xử lý vấn đề đồng bộ hóa là sử dụng các cấu trúc dữ liệu thay thế được thiết kế để hoạt động trong môi trường đa luồng, như ConcurrentHashMap trong gói java.util.concurrent. ConcurrentHashMap cung cấp hiệu suất tốt hơn trong môi trường đa luồng mà không cần đồng bộ hóa toàn bộ map, nhờ vào việc chia nhỏ map thành các phần nhỏ và đồng bộ hóa ở mức độ nhỏ hơn.

Việc lựa chọn giữa việc sử dụng Collections.synchronizedMap() để đồng bộ hóa HashMap hoặc chuyển sang sử dụng ConcurrentHashMap phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng và mô hình sử dụng dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now