Rate this post

Hằng số trong Dart được định nghĩa là một đối tượng bất biến, có nghĩa là nó không thể thay đổi hoặc sửa đổi trong quá trình thực thi chương trình. Khi chúng ta khởi tạo giá trị cho biến hằng số, nó không thể được gán lại sau này.

Các bài viết liên quan:

Khái niệm về Hằng số trong Dart

Trong Dart, hằng số là một giá trị không thể thay đổi sau khi được gán. Một hằng số đại diện cho một giá trị cố định, không thay đổi trong suốt thời gian chạy của chương trình. Việc sử dụng hằng số giúp đảm bảo tính ổn định và tin cậy của chương trình.

Hằng số trong Dart có thể được sử dụng để đại diện cho các giá trị không thay đổi như số nguyên, số thực, chuỗi, hoặc các đối tượng cụ thể. Việc sử dụng hằng số giúp rõ ràng hơn trong việc gán và sử dụng giá trị cố định trong mã nguồn.

Để khai báo một hằng số trong Dart, ta sử dụng từ khóa const hoặc final. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa hai loại hằng số này:

 • Hằng số const là những giá trị hằng số đã được biết trước trong quá trình biên dịch và không thay đổi trong suốt thời gian chạy của chương trình. Ví dụ: const pi = 3.14;
 • Hằng số final cũng là giá trị hằng số, nhưng chúng có thể được gán một giá trị duy nhất trong quá trình chạy của chương trình. Ví dụ: final currentDate = DateTime.now();

Việc sử dụng hằng số trong Dart giúp tối ưu mã nguồn, cải thiện hiệu suất và giảm khả năng xảy ra lỗi do việc thay đổi giá trị không cần thiết.

Xem thêm Kiểm tra Lỗ hổng bảo mật Browser Storage

Các loại Hằng số trong Dart

Trong Dart, có ba loại hằng số chính là:

 1. Hằng số Literal: Đây là những giá trị hằng số được biểu diễn trực tiếp trong mã nguồn. Các loại hằng số literal bao gồm:
  • Hằng số số nguyên: Ví dụ: 0, 42, -10.
  • Hằng số số thực: Ví dụ: 3.14, 1.5.
  • Hằng số chuỗi: Ví dụ: "Hello", "Dart".
  • Hằng số boolean: Ví dụ: true, false.
  • Hằng số null: Ví dụ: null.
 2. Hằng số Final: Đây là những biến được khai báo là hằng số bằng từ khóa final. Giá trị của hằng số final có thể được gán một lần và không thay đổi sau đó. Ví dụ:dartCopy codefinal int maxCount = 10; final String appName = "MyApp";
 3. Hằng số Const: Đây là những biểu thức hằng số được khai báo bằng từ khóa const. Hằng số const cần phải được biết trước trong quá trình biên dịch và không thay đổi trong suốt thời gian chạy của chương trình. Các loại hằng số const bao gồm:
  • Hằng số số nguyên: Ví dụ: const int maxCount = 10;
  • Hằng số số thực: Ví dụ: const double pi = 3.14;
  • Hằng số chuỗi: Ví dụ: const String appName = "MyApp";
  • Hằng số boolean: Ví dụ: const bool isDebugMode = false;
  • Hằng số null: Ví dụ: const int? nullableValue = null;

Việc sử dụng các loại hằng số phù hợp trong Dart giúp tăng tính tin cậy và hiệu suất của mã nguồn, đồng thời giúp giảm khả năng xảy ra lỗi trong quá trình phát triển và bảo trì ứng dụng.

Xem thêm const trong c++

Khai báo và sử dụng Hằng số trong Dart

Để khai báo và sử dụng hằng số trong Dart, bạn có thể sử dụng từ khóa final hoặc const tùy thuộc vào loại hằng số bạn muốn khai báo. Dưới đây là cách khai báo và sử dụng hằng số trong Dart:

 1. Khai báo hằng số final:
final int maxCount = 10;
final String appName = "MyApp";
final double pi = 3.14;
final bool isDebugMode = false;

Sau khi khai báo, bạn có thể sử dụng hằng số final trong cùng phạm vi khai báo.

 1. Khai báo hằng số const:
const int maxCount = 10;
const String appName = "MyApp";
const double pi = 3.14;
const bool isDebugMode = false;

Hằng số const là các biểu thức hằng số được biết trước trong quá trình biên dịch, do đó bạn có thể sử dụng chúng ở bất kỳ đâu trong chương trình.

Chúng ta có thể sử dụng hằng số như sau:

void main() {
 final int maxCount = 10;
 const double pi = 3.14;

 print("Max count: $maxCount");
 print("PI value: $pi");
}

Trong ví dụ trên, chúng ta khai báo và sử dụng hằng số maxCount với từ khóa final và hằng số pi với từ khóa const. Sau đó, chúng ta sử dụng các hằng số này để in ra giá trị tương ứng.

Xem thêm Cài đặt Dart

Ưu điểm của việc sử dụng Hằng số trong Dart

Việc sử dụng hằng số trong Dart mang lại nhiều lợi ích và ưu điểm, bao gồm:

 1. Tính rõ ràng và dễ đọc: Bằng cách sử dụng hằng số, bạn có thể đặt tên cho các giá trị hằng số của mình, giúp mã nguồn trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều này giúp cho việc đọc và bảo trì mã nguồn dễ dàng hơn.
 2. Tính tin cậy: Hằng số không thay đổi trong suốt quá trình thực thi chương trình, giúp đảm bảo tính nhất quán và tin cậy của mã nguồn. Việc sử dụng hằng số giúp tránh những lỗi ngẫu nhiên do thay đổi giá trị không cần thiết.
 3. Tối ưu hiệu suất: Hằng số được giải quyết tại thời điểm biên dịch, do đó không cần phải tính toán lại giá trị trong quá trình thực thi chương trình. Điều này giúp cải thiện hiệu suất chương trình và giảm tải cho bộ nhớ và bộ xử lý.
 4. Tiện lợi cho việc thay đổi: Nếu bạn muốn thay đổi một giá trị hằng số trong chương trình, bạn chỉ cần thay đổi giá trị tại một nơi duy nhất, thay vì phải tìm và thay đổi tại nhiều nơi sử dụng. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tính nhất quán của mã nguồn.
 5. Tương thích với hệ thống type checking: Hằng số được kiểm tra kiểu dữ liệu tại thời điểm biên dịch, giúp tránh những lỗi kiểu dữ liệu trong quá trình chạy chương trình. Điều này giúp tăng tính đáng tin cậy và giảm thời gian gỡ lỗi.

Tổng hợp lại, việc sử dụng hằng số trong Dart giúp cải thiện tính rõ ràng, tin cậy và hiệu suất của mã nguồn, đồng thời giảm thiểu lỗi và tối ưu quá trình phát triển và bảo trì ứng dụng.

Xem thêm Tạo chương trình đầu tiên với Dart

Nhược điểm của việc sử dụng Hằng số trong Dart

Mặc dù việc sử dụng hằng số trong Dart mang lại nhiều ưu điểm, nhưng cũng có một số nhược điểm cần xem xét:

 1. Giới hạn linh hoạt: Hằng số có giá trị cố định và không thể thay đổi trong quá trình chạy chương trình. Điều này có nghĩa là nếu bạn cần một giá trị thay đổi tùy thuộc vào điều kiện hoặc dữ liệu đầu vào, việc sử dụng hằng số không phù hợp. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng biến thay vì hằng số.
 2. Không hỗ trợ tính đa dạng: Hằng số chỉ cho phép lưu trữ giá trị cố định, không thể lưu trữ nhiều giá trị hoặc tạo các giá trị động. Điều này có nghĩa là nếu bạn cần một tập hợp các giá trị có thể thay đổi, hằng số không phải là lựa chọn phù hợp. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng cấu trúc dữ liệu khác như danh sách (list) hoặc bảng băm (map).
 3. Không hỗ trợ các phép toán: Hằng số trong Dart không hỗ trợ các phép toán như cộng, trừ, nhân, chia, v.v. Điều này giới hạn khả năng sử dụng hằng số trong các phép toán số học hoặc tính toán phức tạp. Trong trường hợp cần thực hiện các phép toán, bạn cần sử dụng biến thay vì hằng số.
 4. Khó khăn trong việc bảo trì: Một khi hằng số được khai báo, nó không thể thay đổi giá trị trong quá trình chạy chương trình. Điều này có thể gây khó khăn trong việc bảo trì và quản lý mã nguồn, đặc biệt khi có nhu cầu thay đổi giá trị của hằng số. Trong trường hợp này, bạn cần chỉnh sửa và biên dịch lại mã nguồn.

Tổng hợp lại, mặc dù việc sử dụng hằng số trong Dart mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng có nhược điểm nhất định. Bạn nên xem xét các yếu tố này và lựa chọn phù hợp giữa việc sử dụng hằng số và biến dựa trên yêu cầu và tình huống cụ thể của ứng dụng.

Xem thêm Enumeration trong Dart

Ví dụ hằng số trong Dart

Xác định cố định bằng từ khóa final

Chúng ta có thể xác định hằng số bằng cách sử dụng từ khóa cuối cùng. Cú pháp được đưa ra dưới đây.

Cú pháp:

final const_name; 

hoặc

final data_type const_name 

Ví dụ

void main () { 
 final a = 10; 
 final b = 20; 
  
 print(a); 
 print(b); 
}

Đầu ra:

 • 10
 • 20

Xác định Hằng số bằng Từ khoá const

Chúng ta có thể xác định hằng số bằng cách sử dụng từ khóa const. Cú pháp được đưa ra dưới đây.

Cú pháp –

const const_name 

hoặc

const data_type const_name 

Xem thêm “const” trong javascript là gì

Hãy hiểu ví dụ sau.

void main() { 
  const name= "Peter"; 
  print(name); 
} 

Đầu ra:

 • Peter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now