Rate this post

Hằng số trong Dart được định nghĩa là một đối tượng bất biến, có nghĩa là nó không thể thay đổi hoặc sửa đổi trong quá trình thực thi chương trình. Khi chúng ta khởi tạo giá trị cho biến hằng số, nó không thể được gán lại sau này.

Các bài viết liên quan:

Định nghĩa / Khởi tạo Hằng số trong Dart

Hằng số Dart có thể được định nghĩa theo hai cách sau.

 • Sử dụng từ khóa final
 • Sử dụng từ khóa const

Nó có lợi khi chúng ta muốn giữ nguyên giá trị trong toàn bộ chương trình. Các từ khóa final và const được sử dụng để tạo một biến không đổi. Cả hai từ khóa final và const đều được sử dụng như một kết hợp với kiểu dữ liệu. Dart sẽ ném ra một ngoại lệ nếu chúng ta cố gắng sửa đổi biến hằng số.

Từ khóa const đại diện cho hằng số thời gian biên dịch và biến cuối cùng chỉ có thể được đặt một lần.

Xác định cố định bằng từ khóa final

Chúng ta có thể xác định hằng số bằng cách sử dụng từ khóa cuối cùng. Cú pháp được đưa ra dưới đây.

Cú pháp:

final const_name;  

hoặc

final data_type const_name  

Ví dụ

void main () { 
 final a = 10; 
 final b = 20; 
  
 print(a); 
 print(b); 
}

Đầu ra:

 • 10
 • 20

Xác định Hằng số bằng Từ khoá const

Chúng ta có thể xác định hằng số bằng cách sử dụng từ khóa const. Cú pháp được đưa ra dưới đây.

Cú pháp –

const const_name  

hoặc

const data_type const_name  

Hãy hiểu ví dụ sau.

void main() { 
  const name= "Peter"; 
  print(name); 
} 

Đầu ra:

 • Peter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now