Rate this post

Trong Java, hàm (hoặc phương thức) là một tập hợp các câu lệnh được định nghĩa trong một class hoặc interface. Hàm có thể có hoặc không có tham số đầu vào và có thể trả về hoặc không trả về giá trị.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ:

public static int add(int a, int b) {
  return a + b;
}

Trong ví dụ trên, class Calculator có ba hàm: add, multiply và printHello. Hàm add và multiply có tham số đầu vào và trả về giá trị, trong khi hàm printHello không có tham số đầu vào và không trả về giá trị.

Hàm là một phần quan trọng trong lập trình hướng đối tượng, giúp tách ra các chức năng riêng biệt và giúp cho chương trình dễ dàng hơn để quản lý và bảo trì. Sử dụng các hàm kết hợp với tính đóng gói có thể giúp tăng tính bảo mật và tính nhất quán của chương trình.

Sử dụng hàm trong Java là một cách tiết kiệm thời gian và tăng tính sử dụng lại của mã lệnh. Hàm có thể được sử dụng để chứa một nhóm lệnh hoặc thuật toán để thực hiện một tác vụ cụ thể, và có thể được gọi bằng tên nhiều lần trong chương trình. Điều này giúp tăng tính dễ dàng hiểu và bảo trì của mã, và giúp tránh việc lặp lại cùng một mã nhiều lần trong chương trình.

Một vài ví dụ về sử dụng hàm trong java

Ví dụ 1: Tính tổng hai số

public static int add(int a, int b) {
  return a + b;
}

Sử dụng hàm:

int result = add(5, 10);
System.out.println(result); // Output: 15

Ví dụ 2: In ra chuỗi hoa

public static void printUpperCase(String input) {
  System.out.println(input.toUpperCase());
}

Sử dụng hàm:

printUpperCase("hello world"); // Output: "HELLO WORLD"

Ví dụ 3: Kiểm tra một số có phải là số nguyên tố không

public static boolean isPrime(int number) {
  if (number < 2) {
    return false;
  }
  for (int i = 2; i <= Math.sqrt(number); i++) {
    if (number % i == 0) {
      return false;
    }
  }
  return true;
}

Sử dụng hàm:

boolean result = isPrime(11);
System.out.println(result); // Output: true

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ đơn giản về cách sử dụng hàm trong java, có rất nhiều cách khác nữa để sử dụng hàm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now