Rate this post

Hàm sort trong C++ là một hàm của thư viện STL (Standard Template Library) có sẵn trong ngôn ngữ C++. Nó có chức năng sắp xếp một dãy số hoặc một dãy ký tự theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp cơ bản của hàm sort như sau:

sort(begin, end);

Trong đó, “begin” là con trỏ đến phần tử đầu tiên của dãy cần sắp xếp, và “end” là con trỏ đến phần tử cuối cùng của dãy (nhưng không bao gồm phần tử này trong dãy sắp xếp).

Ví dụ:

int arr[] = {3, 2, 1, 4, 5};
int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
sort(arr, arr+n);

Trong ví dụ trên, hàm sort sẽ sắp xếp dãy số tăng dần từ phần tử thứ 0 đến phần tử thứ n-1. Kết quả sau khi gọi hàm sort là: [1, 2, 3, 4, 5]

Hàm sort có thể sắp xếp các dạng dữ liệu khác nhau như vector, string, array,… và có thể chỉ định phương thức sắp xếp giảm dần hoặc sử dụng custom comparator function.

Ưu điểm của hàm sort trong c++

 1. Hiệu quả: Hàm sort trong C++ có thể sắp xếp các dãy dữ liệu lớn một cách nhanh chóng và hiệu quả bằng cách sử dụng các thuật toán sắp xếp như Quick sort, Merge sort.
 2. Tiện dụng: Hàm sort rất dễ sử dụng và tiện dụng, chỉ cần truyền vào 2 con trỏ đến vị trí bắt đầu và kết thúc của dãy cần sắp xếp.
 3. Tùy chỉnh: Hàm sort có thể chỉ định phương thức sắp xếp giảm dần hoặc sử dụng custom comparator function để sắp xếp theo yêu cầu cụ thể.
 4. Tương thích: Hàm sort có thể sắp xếp các dạng dữ liệu khác nhau như vector, string, array,…
 5. Tiêu chuẩn: Hàm sort là một phần của thư viện STL (Standard Template Library) của C++, nên được sử dụng rộng rãi và được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và tính nhất quán.

Một số ví dụ sử dụng hàm sort trong c++

 1. Sắp xếp một mảng số nguyên tăng dần:
int arr[] = {3, 2, 1, 4, 5};
int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
sort(arr, arr+n);
 1. Sắp xếp một vector số thực giảm dần:
vector<double> v = {3.14, 2.718, 1.41, 1.618};
sort(v.begin(), v.end(), greater<double>());
 1. Sắp xếp một chuỗi theo thứ tự từ Z-A:
string s = "OpenAI";
sort(s.begin(), s.end(), greater<char>());
 1. Sắp xếp một mảng cấu trúc theo trường “age”:
struct Person {
  string name;
  int age;
};

Person people[] = {{"Alice", 25}, {"Bob", 30}, {"Charlie", 20}};
int n = sizeof(people) / sizeof(people[0]);
sort(people, people + n, [](const Person &a, const Person &b) {
  return a.age < b.age;
});

Trong các ví dụ trên, hàm sort sẽ sắp xếp dữ liệu tương ứng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Các bạn có thể thay đổi và tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.

Các câu hỏi phổ biến về Hàm sort trong c++

Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến về hàm sort() trong C++:

 1. Hàm sort() trong C++ sắp xếp các phần tử theo thứ tự gì?
 • Hàm sort() trong C++ sắp xếp các phần tử theo thứ tự tăng dần mặc định, tuy nhiên bạn cũng có thể sắp xếp theo thứ tự giảm dần bằng cách sử dụng một hàm so sánh phù hợp.
 1. Hàm sort() trong C++ sử dụng thuật toán sắp xếp nào?
 • Hàm sort() trong C++ sử dụng thuật toán quicksort hoặc introsort tùy thuộc vào trường hợp cụ thể.
 1. Làm thế nào để sử dụng hàm sort() để sắp xếp một mảng?
 • Bạn có thể sử dụng hàm sort() như sau: sort(arr, arr + n); trong đó arr là mảng của bạn và n là số phần tử trong mảng. Nếu bạn muốn sắp xếp theo thứ tự giảm dần, bạn cần cung cấp một hàm so sánh phù hợp.
 1. Làm thế nào để sử dụng hàm sort() để sắp xếp một vector?
 • Bạn có thể sử dụng hàm sort() như sau: sort(vec.begin(), vec.end()); trong đó vec là vector của bạn. Nếu bạn muốn sắp xếp theo thứ tự giảm dần, bạn cần cung cấp một hàm so sánh phù hợp.
 1. Làm thế nào để tùy biến thuật toán sắp xếp khi sử dụng hàm sort()?
 • Hàm sort() không cho phép tùy biến thuật toán sắp xếp. Nếu bạn muốn sử dụng một thuật toán sắp xếp khác, bạn cần tự viết lại mã hoặc sử dụng thư viện khác.
 1. Làm thế nào để sắp xếp một struct hoặc một class bằng hàm sort()?
 • Bạn cần cung cấp một hàm so sánh phù hợp để sắp xếp các phần tử của struct hoặc class. Bạn có thể viết một hàm so sánh riêng hoặc sử dụng một hàm so sánh trong struct hoặc class của bạn. Ví dụ: sort(arr, arr + n, cmp); trong đó cmp là hàm so sánh bạn đã viết.
 1. Làm thế nào để sắp xếp một mảng 2 chiều bằng hàm sort()?
 • Bạn có thể sử dụng một mảng 1 chiều để lưu trữ tất cả các phần tử của mảng 2 chiều, sau đó sử dụng hàm sort() để sắp xếp mảng 1 chiều. Nếu bạn muốn sắp xếp mảng 2 chiều theo hàng hoặc cột, bạn cần viết một hàm so sánh phù hợp để sử dụng với hàm sort().
 1. Làm thế nào để sử dụng hàm sort() để sắp xếp một danh sách liên kết?
 • Bạn có thể sử dụng hàm sort() kết hợp với lớp std::list trong STL của C++. Tuy nhiên, hàm sort() không hoạt động trực tiếp trên danh sách liên kết, vì vậy bạn cần phải cung cấp một hàm so sánh phù hợp để sử dụng với hàm sort().
 1. Làm thế nào để sắp xếp một mảng theo nhiều tiêu chí khác nhau?
 • Bạn có thể sử dụng hàm so sánh phù hợp để sắp xếp mảng theo nhiều tiêu chí khác nhau. Ví dụ, nếu bạn muốn sắp xếp mảng các sinh viên theo điểm số trung bình và sau đó theo tên, bạn có thể viết một hàm so sánh có thể so sánh điểm số trung bình và tên của sinh viên. Sau đó, bạn có thể sử dụng hàm sort() với hàm so sánh này.
 1. Làm thế nào để sắp xếp một mảng theo thứ tự ngẫu nhiên?
 • Bạn có thể sử dụng hàm random_shuffle() trong thư viện algorithm của C++ để xáo trộn mảng, sau đó sử dụng hàm sort() để sắp xếp các phần tử của mảng. Chú ý rằng điều này sẽ dẫn đến việc sắp xếp ngẫu nhiên mảng và kết quả không thể đảm bảo là mảng được sắp xếp theo bất kỳ thứ tự nào.

Xem thêm Các thuật toán sắp xếp(sort)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now