Rate this post

Hàm chuỗi này cắt bớt ký tự đã cho hoặc chuỗi con từ bên phải của chuỗi ban đầu đã cho. Nó cũng cắt bớt khoảng trắng từ bên phải của chuỗi được chỉ định.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về hàm RTRIM trong SQL

Hàm RTRIM trong SQL được sử dụng để loại bỏ các khoảng trắng dư thừa từ phần cuối của một chuỗi ký tự. RTRIM viết tắt của “Right Trim” và thực hiện việc cắt bỏ các khoảng trắng từ bên phải của chuỗi.

Cú pháp của hàm RTRIM như sau:

RTRIM(string)

Trong đó:

 • string là chuỗi ký tự mà bạn muốn loại bỏ khoảng trắng từ phần cuối.

Ví dụ, nếu bạn có một cột trong bảng chứa các giá trị có khoảng trắng dư thừa ở cuối, bạn có thể sử dụng hàm RTRIM để loại bỏ chúng:

SELECT RTRIM(column_name) FROM table_name;

Hàm RTRIM sẽ trả về chuỗi ký tự mới đã được loại bỏ khoảng trắng từ phần cuối của chuỗi ban đầu.

Hàm RTRIM rất hữu ích trong việc xử lý và chuẩn hóa dữ liệu trong SQL. Nó giúp loại bỏ các khoảng trắng không cần thiết từ chuỗi, giúp tăng tính nhất quán và đồng nhất của dữ liệu.

Lưu ý rằng hàm RTRIM chỉ loại bỏ khoảng trắng từ phần cuối của chuỗi. Nếu bạn muốn loại bỏ khoảng trắng từ cả hai phía của chuỗi, bạn có thể sử dụng hàm TRIM.

Cú pháp của hàm RTRIM

Cú pháp của hàm RTRIM trong SQL như sau:

RTRIM(string)

Trong đó:

 • RTRIM là tên của hàm.
 • string là biểu thức hoặc giá trị chuỗi ký tự mà bạn muốn loại bỏ khoảng trắng từ phần cuối.

Ví dụ, để loại bỏ khoảng trắng từ phần cuối của chuỗi “Hello World “, bạn có thể sử dụng hàm RTRIM như sau:

SELECT RTRIM('Hello World ') AS trimmed_string;

Kết quả sẽ là chuỗi “Hello World” đã được loại bỏ khoảng trắng dư thừa từ phần cuối.

Lưu ý rằng hàm RTRIM chỉ loại bỏ khoảng trắng từ phần cuối của chuỗi, không ảnh hưởng đến các khoảng trắng ở đầu chuỗi hoặc giữa các từ trong chuỗi.

Xem thêm Xử lý và sử dụng chuỗi trong ngôn ngữ SAS

Cách sử dụng hàm RTRIM trong SQL

Hàm RTRIM trong SQL được sử dụng để loại bỏ khoảng trắng từ phần cuối của một chuỗi. Dưới đây là cách sử dụng hàm RTRIM trong SQL:

SELECT RTRIM(column_name) AS trimmed_value
FROM table_name;

Trong đó:

 • RTRIM(column_name) là việc áp dụng hàm RTRIM lên giá trị của cột column_name.
 • AS trimmed_value là đặt tên cho cột kết quả sau khi được loại bỏ khoảng trắng.
 • table_name là tên bảng chứa cột cần xử lý.

Ví dụ, để lấy giá trị của cột name sau khi loại bỏ khoảng trắng từ phần cuối, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

SELECT RTRIM(name) AS trimmed_name
FROM employees;

Kết quả sẽ trả về một cột mới có tên trimmed_name chứa các giá trị của cột name đã được loại bỏ khoảng trắng từ phần cuối.

Lưu ý rằng hàm RTRIM có thể được áp dụng cho các biểu thức hoặc giá trị chuỗi khác nhau, không chỉ giới hạn trong câu lệnh SELECT như ví dụ trên.

Xem thêm Telnet là gì?cách thức hoạt động giao thức telnet

Tính năng và ưu điểm của hàm RTRIM

Hàm RTRIM trong SQL có các tính năng và ưu điểm sau:

 1. Loại bỏ khoảng trắng từ phần cuối của chuỗi: Hàm RTRIM loại bỏ các khoảng trắng không cần thiết từ phần cuối của một chuỗi. Điều này giúp làm sạch dữ liệu và đảm bảo tính chính xác của các giá trị chuỗi.
 2. Xử lý các giá trị có độ dài biến đổi: Hàm RTRIM có thể xử lý các giá trị có độ dài biến đổi mà không cần chỉ định độ dài tường minh. Nó tự động xác định độ dài thích hợp của chuỗi và loại bỏ các khoảng trắng từ phần cuối.
 3. Sử dụng trong các câu truy vấn SELECT, INSERT, UPDATE và DELETE: Hàm RTRIM có thể được sử dụng trong các câu truy vấn SELECT để trả về các giá trị chuỗi đã được loại bỏ khoảng trắng từ phần cuối. Ngoài ra, nó cũng có thể được sử dụng trong câu truy vấn INSERT, UPDATE và DELETE để xử lý và cập nhật dữ liệu chuỗi.
 4. Tăng tính hiệu quả và tối ưu hóa: Bằng cách loại bỏ khoảng trắng từ phần cuối của chuỗi, hàm RTRIM giúp tối ưu hóa việc lưu trữ dữ liệu và tăng tính hiệu quả của các phép toán xử lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
 5. Giúp đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu: Bằng cách sử dụng hàm RTRIM để loại bỏ khoảng trắng từ phần cuối của chuỗi, ta có thể đảm bảo tính nhất quán và đồng bộ giữa các giá trị chuỗi trong cơ sở dữ liệu. Điều này giúp tránh các vấn đề liên quan đến so sánh và tìm kiếm dữ liệu.
 6. Dễ dàng sử dụng và tích hợp: Hàm RTRIM có cú pháp đơn giản và dễ hiểu, nên dễ dàng sử dụng trong các câu truy vấn SQL. Nó cũng tương thích với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến và có thể tích hợp vào ứng dụng Java hoặc các ngôn ngữ lập trình khác sử dụng SQL.

Xem thêm Strip trong python

So sánh hàm RTRIM với các hàm tương tự

Trong SQL, có một số hàm tương tự với hàm RTRIM như LTRIM và TRIM. Dưới đây là một số so sánh giữa hàm RTRIM và các hàm tương tự:

 1. RTRIM: Hàm RTRIM loại bỏ các khoảng trắng không cần thiết từ phần cuối của chuỗi.
 2. LTRIM: Hàm LTRIM loại bỏ các khoảng trắng không cần thiết từ phần đầu của chuỗi.
 3. TRIM: Hàm TRIM loại bỏ các khoảng trắng không cần thiết từ cả phần đầu và phần cuối của chuỗi.

So sánh:

 • RTRIM chỉ tác động vào phần cuối của chuỗi, trong khi LTRIM chỉ tác động vào phần đầu của chuỗi. TRIM tác động vào cả hai phần đầu và phần cuối của chuỗi.
 • RTRIM và TRIM chỉ loại bỏ các khoảng trắng từ chuỗi, trong khi LTRIM cũng có thể loại bỏ các ký tự khác ở phần đầu của chuỗi.
 • RTRIM và LTRIM không nhận đối số tùy chọn, trong khi TRIM có thể nhận đối số tùy chọn để chỉ định ký tự cần loại bỏ khỏi chuỗi.

Ví dụ:

 • RTRIM(‘ Hello ‘) => ‘ Hello’
 • LTRIM(‘ Hello ‘) => ‘Hello ‘
 • TRIM(‘ Hello ‘) => ‘Hello’

Lựa chọn sử dụng hàm RTRIM, LTRIM hoặc TRIM phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của việc xử lý dữ liệu trong câu truy vấn SQL.

Xem thêm push_back trong c++

Hiệu suất và độ phức tạp của hàm RTRIM

Hiệu suất và độ phức tạp của hàm RTRIM trong SQL phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu cụ thể mà bạn đang sử dụng và kích thước dữ liệu đầu vào.

Trong hầu hết các trường hợp, hàm RTRIM có độ phức tạp thời gian O(n), với n là độ dài của chuỗi đầu vào. Hàm này chỉ duyệt qua chuỗi từ phải sang trái để tìm và loại bỏ khoảng trắng không cần thiết từ phần cuối của chuỗi.

Về hiệu suất, hàm RTRIM thường được xử lý hiệu quả trên các cơ sở dữ liệu tối ưu và được tối chỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện hàm RTRIM trên một lượng lớn dữ liệu có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của truy vấn SQL. Điều này đặc biệt đúng khi chuỗi đầu vào có độ dài lớn và tần suất sử dụng hàm RTRIM cao.

Để đảm bảo hiệu suất tốt khi sử dụng hàm RTRIM, bạn có thể áp dụng các biện pháp tối ưu hóa truy vấn SQL, bao gồm tạo chỉ mục (indexing) cho các cột chứa dữ liệu và sử dụng các câu truy vấn thông minh nhằm giảm thiểu việc sử dụng hàm RTRIM khi không cần thiết.

Tuy nhiên, đánh giá chính xác về hiệu suất và độ phức tạp của hàm RTRIM trong trường hợp cụ thể của bạn cần phải dựa trên môi trường và dữ liệu cụ thể mà bạn đang làm việc.

Xem thêm Trim trong PHP là gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now