Rate this post

Hàm max() trong C++ là một hàm tiên tiến của thư viện chuẩn c++ để tìm giá trị lớn nhất giữa hai hoặc nhiều số. Hàm này có thể sử dụng với các kiểu dữ liệu số nguyên, số thực và cả kiểu dữ liệu với operator > được định nghĩa.

Xem thêm OpenCV template Matching

Các bài viết liên quan:

Cú pháp:

max(val1, val2);

hoặc

max({val1, val2, val3, ...});

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
  int num1 = 5, num2 = 10, num3 = 15;
  int maximum = max(num1, num2);
  cout << "Maximum between " << num1 << " and " << num2 << " is " << maximum << endl;
  maximum = max({num1, num2, num3});
  cout << "Maximum among " << num1 << ", " << num2 << " and " << num3 << " is " << maximum << endl;
  return 0;
}

Kết quả:

Maximum between 5 and 10 is 10
Maximum among 5, 10 and 15 is 15

Chú ý rằng để sử dụng hàm max(), bạn cần đưa đầu tiên #include <algorithm> max() có thể sử dụng cho cả các kiểu dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như kiểu float, double, long và cả kiểu dữ liệu tùy chỉnh với operator > được định nghĩa.

Xem thêm bubble sort trong c++

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
  double num1 = 5.5, num2 = 10.5;
  double maximum = max(num1, num2);
  cout << "Maximum between " << num1 << " and " << num2 << " is " << maximum << endl;
  return 0;
}

Kết quả:

Maximum between 5.5 and 10.5 is 10.5

Các hàm min() tương tự như hàm max(), nó cũng được sử dụng để tìm giá trị nhỏ nhất giữa hai hoặc nhiều số.

Cả hai hàm max và min là tiện ích trong nhiều trường hợp ví dụ như tìm max hoặc min trong một mảng hoặc trong một tập dữ liệu.

Xem thêm Tìm hiểu kiểu dữ liệu(data type) trong R

Các câu hỏi về Hàm max trong c++

Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến về hàm max trong C++:

 1. Hàm max() trong C++ là gì?
 • Hàm max() là một hàm tiêu chuẩn trong thư viện <algorithm> của C++. Hàm này được sử dụng để trả về giá trị lớn nhất của hai giá trị được truyền vào.
 1. Cú pháp của hàm max() trong C++ là gì?
 • Cú pháp của hàm max() như sau: max(a, b), trong đó a và b là hai giá trị được so sánh và trả về giá trị lớn nhất.
 1. Hàm max() hỗ trợ những kiểu dữ liệu nào trong C++?
 • Hàm max() hỗ trợ tất cả các kiểu dữ liệu có thể so sánh được với nhau bằng toán tử <> trong C++.
 1. Hàm max() trả về kiểu dữ liệu gì?
 • Hàm max() trả về giá trị của kiểu dữ liệu được so sánh, tức là nếu bạn so sánh hai giá trị của kiểu int, thì hàm max() cũng sẽ trả về một giá trị kiểu int.
 1. Hàm max() có thể sử dụng với các mảng trong C++ không?
 • Không, hàm max() không thể sử dụng trực tiếp với các mảng trong C++. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng hàm max_element() trong thư viện <algorithm> để tìm phần tử lớn nhất của một mảng.
 1. Làm thế nào để sử dụng hàm max() để tìm giá trị lớn nhất của ba giá trị?
 • Bạn có thể sử dụng hàm max() lồng nhau để tìm giá trị lớn nhất của ba giá trị như sau: max(a, max(b, c)).
 1. Làm thế nào để sử dụng hàm max() để tìm giá trị lớn nhất trong một danh sách các giá trị?
 • Bạn có thể sử dụng vòng lặp for để lặp qua danh sách các giá trị và sử dụng hàm max() để tìm giá trị lớn nhất. Ví dụ:
int max_value = a[0];
for (int i = 1; i < n; i++) {
  max_value = max(max_value, a[i]);
}

trong đó a là một mảng chứa các giá trị, n là số lượng phần tử trong mảng.

 1. Hàm max() có thể sử dụng để tìm giá trị lớn nhất của một container trong STL không?
 • Có, hàm max() có thể sử dụng để tìm giá trị lớn nhất của một container trong STL. Bạn có thể sử dụng hàm max_element() trong thư viện <algorithm> để tìm phần tử lớn nhất của một container.
 1. Hàm max() có thể sử dụng để tìm phần tử lớn thứ hai trong một danh sách các giá trị không?
 • Có, bạn có thể sử dụng hàm max() lồng nhau để tìm phần tử lớn thứ hai trong một danh sách các giá trị. Ví dụ: max(a, max(b, c)) sẽ trả về giá trị lớn thứ hai của ba giá trị.
 1. Có bao nhiêu phiên bản của hàm max() trong C++?
 • Có hai phiên bản của hàm max() trong C++:
  • Phiên bản trả về giá trị lớn nhất giữa hai giá trị được truyền vào: max(a, b).
  • Phiên bản trả về một iterator trỏ tới phần tử lớn nhất trong một container: max_element(first, last).

Xem thêm bigdecimal trong java

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now