Rate this post

Hàm max() trong C++ là một hàm tiên tiến của thư viện chuẩn c++ để tìm giá trị lớn nhất giữa hai hoặc nhiều số. Hàm này có thể sử dụng với các kiểu dữ liệu số nguyên, số thực và cả kiểu dữ liệu với operator > được định nghĩa.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp:

max(val1, val2);

hoặc

max({val1, val2, val3, ...});

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
  int num1 = 5, num2 = 10, num3 = 15;
  int maximum = max(num1, num2);
  cout << "Maximum between " << num1 << " and " << num2 << " is " << maximum << endl;
  maximum = max({num1, num2, num3});
  cout << "Maximum among " << num1 << ", " << num2 << " and " << num3 << " is " << maximum << endl;
  return 0;
}

Kết quả:

Maximum between 5 and 10 is 10
Maximum among 5, 10 and 15 is 15

Chú ý rằng để sử dụng hàm max(), bạn cần đưa đầu tiên #include <algorithm> max() có thể sử dụng cho cả các kiểu dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như kiểu float, double, long và cả kiểu dữ liệu tùy chỉnh với operator > được định nghĩa.

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
  double num1 = 5.5, num2 = 10.5;
  double maximum = max(num1, num2);
  cout << "Maximum between " << num1 << " and " << num2 << " is " << maximum << endl;
  return 0;
}

Kết quả:

Maximum between 5.5 and 10.5 is 10.5

Các hàm min() tương tự như hàm max(), nó cũng được sử dụng để tìm giá trị nhỏ nhất giữa hai hoặc nhiều số.

Cả hai hàm max và min là tiện ích trong nhiều trường hợp ví dụ như tìm max hoặc min trong một mảng hoặc trong một tập dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now