Rate this post

len() là một function tích hợp sẵn trong python. Bạn có thể sử dụng hàm len() để lấy độ dài của chuỗi, array, list, set, dictionary, v.v. Bạn có thể sử dụng hàm len để tối ưu hóa hiệu suất của chương trình. Số lượng phần tử được lưu trữ trong đối tượng không bao giờ được tính toán, vì vậy len giúp cung cấp số lượng phần tử.

Khái niệm cơ bản về hàm len()

Trong Python, hàm len() là một hàm tích hợp sẵn (built-in function) được sử dụng để đo độ dài hoặc số lượng phần tử của một đối tượng dữ liệu cụ thể. Độ dài được hiểu ở đây có thể là số lượng phần tử trong một danh sách, số ký tự trong một chuỗi, số phần tử trong một tuple, hoặc số cặp khóa-giá trị trong một từ điển. Hàm len() giúp bạn biết được kích thước hoặc số lượng phần tử của đối tượng đó mà không cần phải đếm thủ công.

Cú pháp:

len(value)

Thông số:

 • value: giá trị đã cho mà bạn muốn độ dài.
 • Giá trị trả về: Nó sẽ trả về một giá trị số nguyên, tức là độ dài của chuỗi hoặc mảng hoặc danh sách hoặc bộ sưu tập đã cho.

Các loại giá trị Trả về khác nhau:

 1. Strings:

Nó trả về số ký tự trong một chuỗi, bao gồm dấu chấm câu, dấu cách và tất cả các loại ký tự đặc biệt. Tuy nhiên, bạn nên hết sức cẩn thận khi sử dụng len của biến Null.

 1. Empty:

Empty là lệnh gọi trả lại thứ hai không có ký tự nào, nhưng nó luôn là Không có.

 1. Collections:

Tích hợp len trả về số lượng phần tử trong một bộ sưu tập.

 1. TypeError

Hàm Len phụ thuộc vào loại biến được truyền cho nó. Non-Type không có bất kỳ hỗ trợ tích hợp nào.

 1. Dictionary

Đối với dictionary, mỗi cặp được tính là một đơn vị. Tuy nhiên, giá trị và khóa không độc lập.

Mục đích và ý nghĩa của hàm len() trong Python

 1. Đo độ dài: Một trong những mục đích chính của hàm len() là để đo độ dài của một đối tượng dữ liệu. Bạn có thể sử dụng nó để biết có bao nhiêu phần tử trong một danh sách, bao nhiêu ký tự trong một chuỗi, hoặc bao nhiêu cặp khóa-giá trị trong một từ điển. Điều này giúp bạn kiểm tra và quản lý kích thước của dữ liệu.
 2. Lập trình vòng lặp: Hàm len() thường được sử dụng trong việc lập trình vòng lặp. Bằng cách biết được độ dài của một danh sách hoặc một chuỗi, bạn có thể tạo các vòng lặp để truy cập từng phần tử một hoặc thực hiện các thao tác lặp lại dựa trên độ dài của đối tượng.
 3. Kiểm tra trống: Hàm len() cũng được sử dụng để kiểm tra xem một đối tượng có rỗng hay không. Nếu len() trả về 0, điều này có nghĩa rằng đối tượng là trống. Điều này hữu ích trong việc xử lý điều kiện và đảm bảo dữ liệu không bị thiếu.
 4. Xác định vị trí cuối cùng: Hàm len() cũng giúp bạn xác định vị trí cuối cùng trong một danh sách hoặc chuỗi. Bằng cách sử dụng len() cùng với các phép tính số học, bạn có thể truy cập phần tử cuối cùng một cách dễ dàng.
 5. Thao tác trên dữ liệu: Hàm len() cung cấp thông tin về kích thước của đối tượng, điều này quan trọng khi bạn muốn thực hiện các thao tác như cắt, chia nhỏ, hoặc kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
 6. Kiểm tra lỗi và xử lý ngoại lệ: Trong một số tình huống, sử dụng hàm len() có thể giúp bạn kiểm tra và xử lý ngoại lệ khi làm việc với dữ liệu. Nếu bạn biết đối tượng dự kiến có độ dài cụ thể và không đạt được nó, bạn có thể xử lý lỗi hoặc điều hướng luồng làm việc một cách thích hợp.

Tóm lại, hàm len() trong Python rất quan trọng trong việc đo độ dài của các đối tượng dữ liệu, kiểm tra tính hợp lệ và xử lý dữ liệu. Nó là một phần quan trọng của công cụ lập trình của bạn và giúp bạn làm việc với dữ liệu một cách hiệu quả.

Một số ví dụ

Ví dụ 1: Làm thế nào để tìm độ dài của chuỗi đã cho?

# testing len() 
str1 = "Hello huong dan python len"
print("length :", len(str1))

Ví dụ 2: Cách tìm độ dài của list trong python?

list1 = ["test1","test2","test3","test3"]

print("length của list", len(list1))

Ví dụ 3: Cách tìm độ dài của một tuple trong python

Tup = ('Tup1','Tup2','Tup3')

print("length của tuple", len(Tup))

Ví dụ 4: Cách tìm độ dài của từ điển trong Python?

Dict = {'Dict1': 18,'Dict2':12,'Dict3':22,'Dict4':25}

print("length của Dictionary", len(Dict))

Ví dụ 5: Cách tìm độ dài của mảng trong python

arr1 = ['arr2','arr3','arr4','arr5']

print("length của Array", len(arr1))

Dưới đây là sự mở rộng về phần “So sánh len() với các phương thức khác” trong bài viết:

So sánh len() với các phương thức khác

So sánh hàm len() với phương thức count()

 1. Hàm len():
  • Mục đích: Hàm len() được sử dụng để đo độ dài hoặc số lượng phần tử của một đối tượng dữ liệu.
  • Loại đối tượng: Hàm len() có thể được sử dụng cho một loạt các đối tượng dữ liệu, bao gồm danh sách, chuỗi, tuple, từ điển và nhiều đối tượng khác có khả năng lặp qua.
 2. Phương thức count():
  • Mục đích: Phương thức count() được sử dụng để đếm số lần xuất hiện của một giá trị cụ thể trong một đối tượng dữ liệu, chẳng hạn như một danh sách hoặc một chuỗi.
  • Loại đối tượng: Phương thức count() thường được sử dụng cho danh sách, chuỗi và một số đối tượng có thể đếm được.
 3. So sánh:
  • Hàm len() trả về độ dài hoặc số lượng phần tử của đối tượng, không quan tâm đến giá trị cụ thể.
  • Phương thức count() trả về số lần xuất hiện của một giá trị cụ thể trong đối tượng, quan tâm đến giá trị đó.

So sánh hàm len() với phương thức size()

 1. Hàm len():
  • Mục đích: Hàm len() sử dụng để đo độ dài hoặc số lượng phần tử của một đối tượng dữ liệu.
  • Loại đối tượng: Hàm len() có thể được sử dụng cho một loạt các đối tượng dữ liệu, bao gồm danh sách, chuỗi, tuple, từ điển và nhiều đối tượng khác có khả năng lặp qua.
 2. Phương thức size():
  • Mục đích: Phương thức size() thường không có sẵn trong các đối tượng dữ liệu thông thường trong Python. Tuy nhiên, nó có thể được sử dụng trong một số thư viện hoặc đối tượng đặc biệt.
  • Loại đối tượng: Phương thức size() có thể tồn tại trong một số đối tượng đặc biệt như các đối tượng được tạo bởi các thư viện như NumPy.
 3. So sánh:
  • Hàm len() là một hàm tích hợp sẵn trong Python và được sử dụng rộng rãi để đo độ dài của đối tượng dữ liệu.
  • Phương thức size() thường không có sẵn trong các đối tượng thông thường và thường xuất hiện trong các thư viện hoặc đối tượng đặc biệt. Nó cung cấp thông tin về kích thước bộ nhớ của đối tượng đó.

Tổng quan, hàm len() và các phương thức count() và size() có mục đích và ứng dụng khác nhau trong việc đo độ dài và quản lý dữ liệu. Hàm len() được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong Python, trong khi phương thức count() và size() thường được sử dụng cho các trường hợp đặc biệt hoặc đối tượng cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now