Rate this post

len() là một function tích hợp sẵn trong python. Bạn có thể sử dụng hàm len() để lấy độ dài của chuỗi, array, list, set, dictionary, v.v. Bạn có thể sử dụng hàm len để tối ưu hóa hiệu suất của chương trình. Số lượng phần tử được lưu trữ trong đối tượng không bao giờ được tính toán, vì vậy len giúp cung cấp số lượng phần tử.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp:

len(value)

Thông số:

value: giá trị đã cho mà bạn muốn độ dài.

Giá trị trả về

Nó sẽ trả về một giá trị số nguyên, tức là độ dài của chuỗi hoặc mảng hoặc danh sách hoặc bộ sưu tập đã cho.

Các loại giá trị Trả về khác nhau:

  1. Strings:

Nó trả về số ký tự trong một chuỗi, bao gồm dấu chấm câu, dấu cách và tất cả các loại ký tự đặc biệt. Tuy nhiên, bạn nên hết sức cẩn thận khi sử dụng len của biến Null.

  1. Empty:

Empty là lệnh gọi trả lại thứ hai không có ký tự nào, nhưng nó luôn là Không có.

  1. Collections:

Tích hợp len trả về số lượng phần tử trong một bộ sưu tập.

  1. TypeError

Hàm Len phụ thuộc vào loại biến được truyền cho nó. Non-Type không có bất kỳ hỗ trợ tích hợp nào.

  1. Dictionary

Đối với dictionary, mỗi cặp được tính là một đơn vị. Tuy nhiên, giá trị và khóa không độc lập.

Ví dụ 1: Làm thế nào để tìm độ dài của chuỗi đã cho?

# testing len() 
str1 = "Hello huong dan python len"
print("length :", len(str1))

Ví dụ 2: Cách tìm độ dài của list trong python?

list1 = ["test1","test2","test3","test3"]

print("length của list", len(list1))

Ví dụ 3: Cách tìm độ dài của một tuple trong python

Tup = ('Tup1','Tup2','Tup3')

print("length của tuple", len(Tup))

Ví dụ 4: Cách tìm độ dài của từ điển trong Python?

Dict = {'Dict1': 18,'Dict2':12,'Dict3':22,'Dict4':25}

print("length của Dictionary", len(Dict))

Ví dụ 5: Cách tìm độ dài của mảng trong python

arr1 = ['arr2','arr3','arr4','arr5']

print("length của Array", len(arr1))

Tóm lược:

len() là một hàm tích hợp trong python. Bạn có thể sử dụng len() để lấy độ dài của chuỗi, mảng, danh sách, bộ dữ liệu, từ điển, v.v. đã cho.

Giá trị: giá trị đã cho mà bạn muốn độ dài.

Giá trị trả về a trả về một giá trị số nguyên tức là độ dài của chuỗi hoặc mảng hoặc danh sách hoặc bộ sưu tập đã cho.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now