Rate this post

Hàm CAST trong SQL chủ yếu được sử dụng để chuyển đổi biểu thức từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác. Nếu hàm CAST của SQL Server không thể chuyển đổi một khai báo thành kiểu dữ liệu mong muốn, thì hàm này sẽ trả về một lỗi. Chúng tôi sử dụng hàm CAST để chuyển đổi dữ liệu số thành dữ liệu ký tự hoặc chuỗi ký tự.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về hàm CAST trong SQL

Hàm CAST trong SQL được sử dụng để chuyển đổi kiểu dữ liệu của một giá trị trong truy vấn SQL. Khi làm việc với cơ sở dữ liệu, có thể xảy ra tình huống mà bạn cần thay đổi kiểu dữ liệu của một cột hoặc một giá trị để phù hợp với yêu cầu của truy vấn hoặc tính toán. Đó là khi hàm CAST trở nên hữu ích.

Hàm CAST cho phép bạn chuyển đổi dữ liệu từ một kiểu dữ liệu sang một kiểu dữ liệu khác, ví dụ như chuyển đổi kiểu dữ liệu số sang kiểu dữ liệu văn bản, kiểu dữ liệu ngày tháng sang kiểu dữ liệu số, và ngược lại. Hàm này hỗ trợ các kiểu dữ liệu cơ bản như INTEGER, FLOAT, VARCHAR, DATE, và nhiều kiểu dữ liệu khác.

Xem thêm string to int trong c++

Cú pháp của hàm CAST trong SQL như sau:

CAST(expression AS data_type)

Trong đó:

 • expression là giá trị hoặc biểu thức mà bạn muốn chuyển đổi kiểu dữ liệu.
 • data_type là kiểu dữ liệu mà bạn muốn chuyển đổi thành.

Ví dụ, để chuyển đổi một giá trị số INTEGER thành kiểu dữ liệu văn bản VARCHAR, bạn có thể sử dụng hàm CAST như sau:

SELECT CAST(column_name AS VARCHAR) 
FROM table_name;

Hàm CAST cũng hữu ích khi bạn muốn chuyển đổi kiểu dữ liệu ngày tháng thành một kiểu dữ liệu số hoặc ngược lại, ví dụ:

SELECT CAST(date_column AS INT) 
FROM table_name;

Hàm CAST giúp bạn làm việc với các kiểu dữ liệu khác nhau và thực hiện các tính toán hoặc truy vấn dữ liệu theo yêu cầu của mình. Nó là một công cụ mạnh mẽ để đảm bảo tính chính xác và tương thích của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu SQL của bạn.

Ở đây, [kiểu dữ liệu] là một kiểu kiểu dữ liệu hợp lệ trong RDBMS.

Cú pháp là:

 • Biểu thức: Nó là một biểu thức hợp lệ mà chúng ta muốn chuyển đổi một kiểu dữ liệu thành SQL.
 • Kiểu_dữ_liệu: Là Kiểu dữ liệu mà chúng ta muốn chuyển đổi biểu thức.
 • Độ dài: Đây là tham số tùy chọn của một kiểu số nguyên. Chúng tôi có thể sử dụng cài đặt này để xác định độ dài của bất kỳ loại dữ liệu được nhắm mục tiêu nào.

Theo mặc định, nó là 30.

Xem thêm Cách chuyển đổi video YouTube sang tệp MP3

Ví dụ Cast trong SQL:

Ở đây, chúng tôi sẽ sử dụng các bảng dưới đây.

Bảng Manager _ Score

Column NameDate Type
Manager IdInteger
First _ Namechar( 20)
Scorefloat

Bảng chứa các hàng sau:

Bảng Manager_Score

ManagerIDFirst_NameScore
1Jame92.2
2Boby87.5
3Marry70
4Sanju120.2

Ví dụ 1:

Kết quả:

First_NameInt_Score
Jame92
Boby87
Marry70
sanju120

Trong ví dụ 1, chúng tôi đang sử dụng hàm CAST để chuyển đổi cột ĐIỂM từ loại FLOAT sang INTEGER. Khi chúng tôi làm điều đó, các RDBMS khác nhau có nhiều quy tắc để xử lý các số đến điểm thập phân.

Theo ví dụ trên, các số sau dấu thập phân bị cắt bớt.

Ví dụ 2:

Kết quả:

First__NameChar__Score
Jame85.
Boby92.
Marry90
sanju110

Trong ví dụ 2, chúng tôi sử dụng hàm CAST để chuyển đổi cột ĐIỂM từ kiểu FLOAT thành CHAR (3). Khi chúng tôi làm điều đó, chúng tôi chỉ giữ 3 ký tự đầu tiên. Nếu có nhiều hơn ba ký tự, mọi thứ sau ba ký tự đầu tiên sẽ bị loại bỏ.

Xem thêm Xuất dữ liệu trong R sang các định dạng file khác

Lợi ích của việc sử dụng hàm CAST

Việc sử dụng hàm CAST trong SQL mang lại một số lợi ích quan trọng, bao gồm:

 1. Chuyển đổi kiểu dữ liệu: Hàm CAST cho phép bạn chuyển đổi kiểu dữ liệu của một giá trị hoặc biểu thức trong truy vấn SQL. Điều này rất hữu ích khi bạn cần làm việc với các kiểu dữ liệu khác nhau hoặc thực hiện tính toán trên các giá trị có kiểu dữ liệu khác nhau.
 2. Tính linh hoạt: Sử dụng hàm CAST cho phép bạn thực hiện các phép chuyển đổi kiểu dữ liệu linh hoạt và nhanh chóng. Bạn có thể chuyển đổi kiểu dữ liệu ngày tháng thành số, số thành văn bản, v.v. Điều này giúp bạn xử lý dữ liệu theo cách phù hợp với yêu cầu cụ thể của truy vấn.
 3. Đảm bảo tính chính xác: Sử dụng hàm CAST giúp đảm bảo tính chính xác của dữ liệu trong truy vấn. Bằng cách chuyển đổi kiểu dữ liệu, bạn có thể đảm bảo rằng dữ liệu được đưa vào các phép toán, so sánh hoặc hiển thị đúng cách theo mong đợi.
 4. Tính tương thích: Hàm CAST giúp bạn làm việc với các kiểu dữ liệu khác nhau trong một truy vấn. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn kết hợp hoặc so sánh dữ liệu có kiểu dữ liệu khác nhau. Bằng cách chuyển đổi kiểu dữ liệu, bạn có thể đảm bảo tính tương thích và đồng nhất của dữ liệu.
 5. Định dạng dữ liệu: Hàm CAST cũng cho phép bạn định dạng lại dữ liệu theo cách mong muốn. Bạn có thể chuyển đổi các kiểu dữ liệu ngày tháng thành chuỗi có định dạng cụ thể hoặc ngược lại, giúp hiển thị dữ liệu theo định dạng phù hợp với yêu cầu của ứng dụng hoặc người dùng.

Tóm lại, việc sử dụng hàm CAST trong SQL giúp bạn chuyển đổi kiểu dữ liệu, đảm bảo tính chính xác, tương thích và linh hoạt của dữ liệu trong truy vấn. Điều này giúp bạn xử lý dữ liệu một cách hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu cụ thể của ứng dụng hoặc truy vấn.

Xem thêm Các kiểu dữ liệu trong c++

Những lưu ý khi sử dụng hàm CAST

Khi sử dụng hàm CAST trong SQL, có một số lưu ý quan trọng mà bạn cần lưu ý:

 1. Kiểm tra tính hợp lệ của chuyển đổi: Trước khi sử dụng hàm CAST, hãy đảm bảo kiểm tra tính hợp lệ của chuyển đổi. Chuyển đổi kiểu dữ liệu có thể gặp lỗi nếu kiểu dữ liệu nguồn không thể chuyển đổi thành kiểu dữ liệu đích hoặc không thể thực hiện chuyển đổi một cách an toàn.
 2. Xử lý lỗi chuyển đổi: Khi sử dụng hàm CAST, có thể xảy ra lỗi chuyển đổi nếu kiểu dữ liệu nguồn không phù hợp với kiểu dữ liệu đích. Hãy xử lý các trường hợp lỗi này một cách thích hợp, ví dụ như sử dụng câu lệnh CASE hoặc IF để xử lý các giá trị không hợp lệ hoặc không thể chuyển đổi.
 3. Hiệu suất: Việc sử dụng hàm CAST có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của truy vấn SQL, đặc biệt khi bạn áp dụng CAST cho các tập dữ liệu lớn. Hãy đảm bảo sử dụng hàm CAST một cách cân nhắc và chỉ khi thực sự cần thiết. Đồng thời, cân nhắc tối ưu hóa câu truy vấn và chỉ áp dụng CAST trong phạm vi cần thiết.
 4. Định dạng dữ liệu: Khi sử dụng hàm CAST để định dạng dữ liệu, hãy đảm bảo rằng định dạng được áp dụng phù hợp với yêu cầu và chuẩn định dạng dữ liệu của ứng dụng hoặc hệ thống. Hãy chắc chắn rằng kiểu dữ liệu đích và định dạng được sử dụng đúng cách để đảm bảo hiển thị đúng và chính xác của dữ liệu.
 5. Kiểm tra hiệu suất và tương thích: Trước khi triển khai CAST trong môi trường sản xuất, hãy thực hiện kiểm tra hiệu suất và tương thích để đảm bảo rằng chuyển đổi kiểu dữ liệu hoạt động như mong đợi và không ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống.

Tóm lại, khi sử dụng hàm CAST trong SQL, hãy đảm bảo kiểm tra tính hợp lệ, xử lý lỗi, cân nhắc hiệu suất và định dạng dữ liệu đúng cách. Điều này giúp bạn sử dụng hàm CAST một cách an toàn và hiệu quả trong các truy vấn SQL của mình.

Xem thêm int to string trong c++

Các câu hỏi phổ biến về Hàm CAST trong SQL

Hàm CAST trong SQL được sử dụng để chuyển đổi kiểu dữ liệu của một giá trị từ một kiểu dữ liệu sang một kiểu dữ liệu khác. Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến liên quan đến hàm CAST trong SQL:

 1. Hàm CAST trong SQL là gì?
 • Hàm CAST là một hàm được sử dụng trong SQL để chuyển đổi kiểu dữ liệu của một giá trị từ một kiểu dữ liệu sang một kiểu dữ liệu khác.
 1. Cú pháp của hàm CAST trong SQL là gì?
 • Cú pháp của hàm CAST trong SQL là:
CAST(expression AS datatype)

Trong đó, expression là giá trị cần chuyển đổi kiểu dữ liệu, datatype là kiểu dữ liệu mới của giá trị.

 1. Có những kiểu dữ liệu nào được hỗ trợ bởi hàm CAST trong SQL?
 • Hàm CAST trong SQL hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu, bao gồm:
  • Kiểu dữ liệu số: INTEGER, BIGINT, FLOAT, DOUBLE PRECISION, DECIMAL, và các kiểu dữ liệu số khác.
  • Kiểu dữ liệu ký tự: CHAR, VARCHAR, TEXT, và các kiểu dữ liệu ký tự khác.
  • Kiểu dữ liệu ngày giờ: DATE, TIME, TIMESTAMP, và các kiểu dữ liệu ngày giờ khác.
  • Và nhiều kiểu dữ liệu khác.
 1. Hàm CAST có thể được sử dụng trong các câu lệnh SQL nào?
 • Hàm CAST có thể được sử dụng trong các câu lệnh SQL như SELECT, INSERT, UPDATE, và DELETE.
 1. Hàm CAST có thể chuyển đổi một giá trị NULL sang một kiểu dữ liệu khác được không?
 • Có, hàm CAST có thể chuyển đổi một giá trị NULL sang một kiểu dữ liệu khác. Kết quả của phép chuyển đổi này sẽ là giá trị NULL.
 1. Hàm CAST có thể được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi ký tự thành một số không?
 • Có, hàm CAST có thể được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi ký tự thành một số, nếu chuỗi ký tự đó có thể được chuyển đổi thành một số hợp lệ. Nếu không, phép chuyển đổi sẽ bị lỗi.
 1. Hàm CAST có thể chuyển đổi một giá trị kiểu dữ liệu datetime sang một kiểu dữ liệu khác được không?
 • Có, hàm CAST có thể chuyển đổi một giá trị kiểu dữ liệu datetime sang một kiểu dữ liệu khác. Ví dụ, nếu bạn muốn chuyển đổi một giá trị kiểu dữ liệu datetime thành kiểu dữ liệu date, bạn có thể sử dụng câu lệnh CAST như sau:
SELECT CAST(datetime_value AS date) FROM table_name;
 1. Hàm CAST có thể chuyển đổi một giá trị kiểu dữ liệu text sang một kiểu dữ liệu khác được không?
 • Có, hàm CAST có thể chuyển đổi một giá trị kiểu dữ liệu text sang một kiểu dữ liệu khác, ví dụ như kiểu dữ liệu số hoặc kiểu dữ liệu date. Tuy nhiên, nếu giá trị text không thể chuyển đổi thành kiểu dữ liệu mới, phép chuyển đổi sẽ bị lỗi.
 1. Hàm CAST có khác gì với hàm CONVERT trong SQL?
 • Hàm CAST và hàm CONVERT đều được sử dụng để chuyển đổi kiểu dữ liệu trong SQL, tuy nhiên, có một số khác biệt giữa chúng:
  • Hàm CAST là một chuẩn của ANSI, trong khi hàm CONVERT chỉ được hỗ trợ bởi một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server.
  • Cú pháp của hàm CAST đơn giản hơn cú pháp của hàm CONVERT.
  • Hàm CAST chỉ chuyển đổi kiểu dữ liệu một cách tường minh, trong khi hàm CONVERT cho phép bạn thiết lập các định dạng và các lựa chọn khác để chuyển đổi kiểu dữ liệu.
 1. Khi nào thì nên sử dụng hàm CAST trong SQL?
 • Bạn nên sử dụng hàm CAST trong SQL khi bạn muốn chuyển đổi kiểu dữ liệu của một giá trị một cách rõ ràng và dễ hiểu. Ví dụ, nếu bạn muốn chuyển đổi kiểu dữ liệu của một cột từ kiểu dữ liệu ký tự sang kiểu dữ liệu số để thực hiện các phép tính toán trên cột đó, bạn có thể sử dụng hàm CAST để chuyển đổi kiểu dữ liệu đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now