Rate this post

Hàm CAST trong SQL chủ yếu được sử dụng để chuyển đổi biểu thức từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác. Nếu hàm CAST của SQL Server không thể chuyển đổi một khai báo thành kiểu dữ liệu mong muốn, thì hàm này sẽ trả về một lỗi. Chúng tôi sử dụng hàm CAST để chuyển đổi dữ liệu số thành dữ liệu ký tự hoặc chuỗi ký tự.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp:

Ở đây, [kiểu dữ liệu] là một kiểu kiểu dữ liệu hợp lệ trong RDBMS.

Cú pháp là:

  • Biểu thức: Nó là một biểu thức hợp lệ mà chúng ta muốn chuyển đổi một kiểu dữ liệu thành SQL.
  • Kiểu_dữ_liệu: Là Kiểu dữ liệu mà chúng ta muốn chuyển đổi biểu thức.
  • Độ dài: Đây là tham số tùy chọn của một kiểu số nguyên. Chúng tôi có thể sử dụng cài đặt này để xác định độ dài của bất kỳ loại dữ liệu được nhắm mục tiêu nào.

Theo mặc định, nó là 30.

Ví dụ:

Ở đây, chúng tôi sẽ sử dụng các bảng dưới đây.

Bảng Manager _ Score

Column NameDate Type
Manager IdInteger
First _ Namechar( 20)
Scorefloat

Bảng chứa các hàng sau:

Bảng Manager_Score

ManagerIDFirst_NameScore
1Jame92.2
2Boby87.5
3Marry70
4Sanju120.2

Ví dụ 1:

Kết quả:

First_NameInt_Score
Jame92
Boby87
Marry70
sanju120

Trong ví dụ 1, chúng tôi đang sử dụng hàm CAST để chuyển đổi cột ĐIỂM từ loại FLOAT sang INTEGER. Khi chúng tôi làm điều đó, các RDBMS khác nhau có nhiều quy tắc để xử lý các số đến điểm thập phân.

Theo ví dụ trên, các số sau dấu thập phân bị cắt bớt.

Ví dụ 2:

Kết quả:

First__NameChar__Score
Jame85.
Boby92.
Marry90
sanju110

Trong ví dụ 2, chúng tôi sử dụng hàm CAST để chuyển đổi cột ĐIỂM từ kiểu FLOAT thành CHAR (3). Khi chúng tôi làm điều đó, chúng tôi chỉ giữ 3 ký tự đầu tiên. Nếu có nhiều hơn ba ký tự, mọi thứ sau ba ký tự đầu tiên sẽ bị loại bỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now