Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Dart

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Dart

Rate this post

Dart là ngôn ngữ lập trình mới, được phát triển bởi Google, hiện đã được chấp thuận bởi tổ chức Ecma. Dart được sử dụng để xây dựng các loại ứng dụng: web, server, di động (IOS và Android với công cụ Flutter).

Dart là ngôn ngữ hướng đối tượng với các cú phạm theo dạng C-style, nó hỗ trợ các khái niệm lập trình như interface, class.

Các bài viết liên quan:

Không như các ngôn ngữ lập trình khác Dart không hỗ trợ arrays. Dart collections có thể được dùng để nhân rộng cấu trúc dữ liệu như array, generic,…

code sau đây là 1 đoạn code đoạn giản của Dart:

void main(){
 print("Dart là ngôn ngữ dễ học");
}

Biến và kiểu dữ liệu

Biến là 1 vị trị lưu trữ được đặt tên, còn kiểu dữ liệu đơn giản là kiểu và kích thước của dữ liệu liên kết với biến và hàm.

Dart sử dụng từ khóa var để khai báo biến. Cú pháp của var được định nghĩa như sau:

void main(){
 var name = 'DART';
}

Từ khóa final và const được dùng để khai báo hằng số, chúng được khai báo như sau:

void main(){
 final a = 12;
 const pi = 3.14;
 print(a);
 print(pi);
}

Ngôn ngữ Dart hỗ trợ các kiểu dữ liệu sau đây:

 • Numbers – Được sử dụng để đại diện cho ký tự số như Integer và Double
 • Strings – Nó đại diện cho một chuỗi các ký tự. Giá trị của chuỗi được nhập bên trong dấu ngoặc đơn hoặc là ngoặc kép
 • Booleans – Dart sử dụng từ khóa bool để đại diện cho giá trị Boolean (true hoặc false)
 • List và Map – chúng là đại diện cho 1 tập hợp các đối tượng tượng. Một danh sách đơn giản có thể được định nghĩa như dưới đây:
void main(){
 var list = [1,2,3,4,5];
 print(list);
}
 • Dynamic – Nếu kiểu dữ liệu không được định nghĩa thì loại mặc định của kiểu dữ liệu sẽ là dynamic. Ví dụ:
void main(){
 dynamic name = "DART";
 print(name);
}

Câu điều kiện và vòng lặp

 • Câu điều kiện là dạng câu kiểm tra điều kiện đúng không rồi mới thực thi các lệnh ở bên trong. Dart hỗ trợ if, if…else và câu lệnh switch.
 • Vòng lập được dùng để lập lại các lệnh đến khi tới điểm dừng của nó. Dart hỗ trợ for, for…in, while và do…while.
 • Sau đây sẽ là ví dụ của vòng lập và câu điều kiện:
void main(){
 for (var i =1l i<=10;i++){
  if (i % 2 == 0){
   print(i);
  }
 }
}

Đoạn code trên in các số chẵn từ 1 đến 10

Hàm

 • Hàm là một nhóm các lệnh tập trung lại với nhau để thực hiện một công việc cụ thể nào đó. Sau đây ta hãy cùng xem ví dụ cụ thể về hàm trong Dart:
void add(int a, int b){
 int c;
 c = a +b;
 print(c)
}
void main(){
 add(4,5);
}

Hàm ở trên sẽ thêm 2 giá trị 4 và 5 và xử lý ra giá trị là 9

Lập trình hướng đối tượng

Dart là một ngôn ngữ hướng đối tượng. Nó hỗ trợ các chức năng về hướng đối tượng như class, interface, v.v… Class (lớp) là một bản vẽ để tạo các đối tượng. Một lớp sẽ bao gồm các thành phần như sau:

 • Fields – còn có thể gọi là thuộc tính của lớp
 • Getters và Setters – đây là những phương thức giúp tiếp cận gián tiếp các thuộc tính bao đóng của lớp
 • Constructors – đây là hàm dựng của một lớp
 • Functions – một lớp có thể có một hoặc nhiều hàm hỗ trợ lớp tùy theo công việc

Sau đây ta sẽ cùng xem ví dụ tổng quan về một lớp có các thành phần trên:

class Employee {
 string name;
 
 //phương thức getter
 String get emp_name{
  return name;
 }
 
 //phương thức setter
 void set emp_name(String name){
  this.name = name;
 }
 
 //hàm
 void result(){
  print(name);
 }
}
void main(){
 Employee em = new Employee();
 emp.name = "employee_test";
 emp.result() // gọi function
}

Leave a Reply