Rate this post

Getter và setter trong Java là hai phương thức được sử dụng để truy xuất và thiết lập giá trị của các thuộc tính (properties) của một đối tượng.

Getter là phương thức được sử dụng để truy xuất giá trị của một thuộc tính, ví dụ như getName() sẽ trả về giá trị của thuộc tính name.

Các bài viết liên quan:

Setter là phương thức được sử dụng để thiết lập giá trị của một thuộc tính, ví dụ như setName(“John”) sẽ gán giá trị “John” cho thuộc tính name.

Ví dụ:

class Person {
  private String name;

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}

Getter và setter được sử dụng để truy xuất và thiết lập giá trị của các thuộc tính của một đối tượng mà không cần truy cập trực tiếp đến các thuộc tính đó. Điều này giúp cho chương trình dễ dàng hơn để quản lý và bảo mật các thuộc tính của đối tượng, và cho phép bạn thay đổi cách thức truy xuất và thiết lập các thuộc tính mà không cần thay đổi toàn bộ chương trình.

hotkey getter và setter trong java

Trong Eclipse, IntelliJ hoặc NetBeans, có thể sử dụng các hotkey để tự động tạo ra getter và setter cho các thuộc tính của một lớp.

Trong Eclipse:

 • Chọn thuộc tính cần tạo getter và setter
 • Nhấn Ctrl + 1 (hoặc chọn Source > Generate Getters and Setters)
 • Chọn thuộc tính muốn tạo getter và setter, chọn OK

Trong IntelliJ:

 • Chọn thuộc tính cần tạo getter và setter
 • Nhấn Alt + Insert (hoặc chọn Code > Generate)
 • Chọn Getter and Setter, chọn OK

Trong NetBeans:

 • Chọn thuộc tính cần tạo getter và setter
 • Nhấn Alt + Insert (hoặc chọn Source > Insert Code)
 • Chọn Getter and Setter, chọn OK

Lưu ý rằng cách sử dụng hotkey có thể khác nhau tùy theo trình soạn thảo và phiên bản của nó.

Một vài ví dụ getter và setter trong java

Ví dụ 1:

class Person {
  private String name;
  private int age;

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }
}

Ví dụ 2:

class Student {
  private String name;
  private int id;

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }
}

Ví dụ 3:

class Employee {
  private String name;
  private int salary;

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public int getSalary() {
    return salary;
  }

  public void setSalary(int salary) {
    this.salary = salary;
  }
}

Trong ví dụ trên, các lớp Person, Student, Employee đều có các thuộc tính name, age, id, salary và tương ứng với nó là các phương thức getter và setter để truy xuất và thiết lập giá trị của các thuộc tính đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now