Rate this post

Sau đây là các chức năng được sử dụng rộng rãi trong khoa học máy tính.

Các bài viết liên quan:

  1. Floor Functions: Hàm Floor cho bất kỳ số thực x nào được định nghĩa là f (x) là số nguyên lớn nhất 1 nhỏ hơn hoặc bằng x. Nó được ký hiệu là [x].

Ví dụ: Xác định giá trị của

(i) [3. 5] (ii) [- 2.4] (iii) [3. 143].

(i)[3 . 5]  = 3
(ii) [-2 .4] = -3
(iii) [3. 143] = 3
  1. Ceiling Functions: Hàm trần cho bất kỳ số thực x nào được định nghĩa là h (x) là số nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng x. Nó được ký hiệu là [x].

Ví dụ: Xác định giá trị của

(i) [3. 5] (ii) [-2,4] (iii) [3. 143].

(i)[3. 5] = 4
(ii) [-2 .4] = -2
(iii) [3. 143] = 4.
  1. Remainder Functions: Số dư nguyên nhận được khi một số a chia cho m. Nó được ký hiệu là a (MOD m). Chúng ta cũng có thể định nghĩa nó là, a (MOD m) là số nguyên t duy nhất sao cho a = Mq + t. Ở đây q là thương số 0 ≤ r <M.

Ví dụ: Xác định giá trị của giá trị sau:

(i) 35 (MOD 7) (ii) 20 (MOD 3) (iii) 4 (MOD 9)

(i) 35 (MOD 7) = 0
(ii) 20 (MOD 3) = 2
(iii) 4 (MOD 9) = 4
  1. Exponential Functions: Xét hai tập hợp A và B. Cho A = B = I + và cũng cho f: A → B được xác định bởi f (n) = kn. Ở đây n là một số nguyên + ve. Hàm f được gọi là hàm mũ k cơ số.

Chú thích1: kt = k. k. k ……. k (t lần).

2: k0 = 1, k-M = Các hàm toán học

3. Đối với số hữu tỉ, a / b, hàm số mũ là

Ví dụ: Xác định giá trị của giá trị sau:

(i) 103 (ii) 51/2 (iii) 3-5

  1. Logarithmic Functions: Xét hai tập A và B. Cho A = B = R (tập các số thực và cũng cho f_n: A → B được xác định với mỗi số nguyên dương n> 1 là fn (x) = logn (x ) cơ số n của x.

Chú ý1: k = logn x và nk là tương đương.

2. Với n cơ sở bất kỳ, logn 1 = 0 là n0 = 1.

3. Với n cơ sở bất kỳ, logn n = 1 với n1 = n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now