Rate this post

Function trong JavaScript

JavaScript cung cấp các chức năng tương tự như hầu hết các ngôn ngữ lập trình và lập trình.

Trong JavaScript, một hàm cho phép bạn xác định một khối mã, đặt tên cho nó và sau đó thực thi nó bao nhiêu lần tùy thích.

Các bài viết liên quan:

Một hàm JavaScript có thể được xác định bằng cách sử dụng từ khóa hàm.

Cú pháp:

//khai báo function
function name(){
  // code function
};

//gọi function
name();

Ví dụ:

function ShowMessage() {
  alert("Hello websitehcm.com");
}
ShowMessage();

Trong ví dụ trên, chúng ta đã định nghĩa một hàm có tên ShowMessage hiển thị thông báo bật lên “Hello World!”. Hàm này có thể được thực thi bằng cách sử dụng toán tử (), ví dụ: Tin chương trình().

Function Parameter

Một Function trong JavaScript có thể có 1 hoặc nhiều parameter, nó sẽ được truyền vào lúc gọi function. Javascript là một ngôn ngữ script, cho nên nó có thể tùy biến kiểu dữ liệu.

Ví dụ: Tham số chức năng

function ShowMessage(firstName, lastName) {
  alert("xin chào " + firstName + " " + lastName);
}

ShowMessage("A", "Nguyễn văn");
ShowMessage("B", "Nguyễn văn");
ShowMessage(100, 200);

Bạn có thể truyền 1 hoặc nhiều parameter vào một function, nếu ít parameter hơn thì các parameter bị thiếu sẽ không có giá trị xác định, nếu số parameter nhiều hơn thì các tham số dư bị loại bỏ

Ví dụ: Tham số chức năng

function ShowMessage(firstName, lastName) {
  alert("Hello " + firstName + " " + lastName);
}

ShowMessage("Nguyễn văn", "A", "Mr."); // show Hello Nguyễn văn A
ShowMessage("Bill"); // show Hello Bill undefined
ShowMessage(); // show Hello undefined undefined

Argument Object

Các function trong JavaScript có thể sử dụng parameter default.

function ShowMessage(firstName, lastName) {
  alert("Hello " + arguments[0] + " " + arguments[1]);
}

ShowMessage("A", "Nguyễn văn");
ShowMessage("B", "Nguyễn văn");
ShowMessage(100, 200);

Đối số có thể hiểu là một array đối số. Chúng ta có thể truy cập và các đối số theo vị trí, tuy nhiên nó không hỗ trợ một số thao tác tren mảng

Một đối tượng đối số hợp lệ cho dù không có đối số nào.

function ShowMessage() {
  alert("Hello " + arguments[0] + " " + arguments[1]);
}
ShowMessage("A", "Nguyễn văn"); // display Hello Steve Jobs

Một đối tượng đối số có thể truy xuất dựa vào for hoặc while

function ShowMessage() {
  for(var i = 0; i < arguments.length; i++){
    alert(arguments[i]);
  }
}
ShowMessage("A", "Nguyễn Văn"); 

Return value

Một function có thể return giá trị 0 hoặc giá trị khác thông qua return.

function Sum(val1, val2) {
  return val1 + val2; // cộng val1 và val2
};
var result = Sum(10,20); // returns 30
function Multiply(val1, val2) {
  console.log( val1 * val2);// ghi log
};
result = Multiply(10,20); // undefined

Ví dụ: Trả về giá trị từ một hàm

Trong ví dụ trên,chúng ta thấy function Sum của 2 biến val1 & val2 và trả về giá trị. Vì vậy, code có thể gọi giá trị trả về và gán nó. Function thứ hai Multiply không có return giá trị và không trả về kết quả gì.

Một function có thể trả về function khác trong JavaScript.

function multiple(x) {

  function fn(y)
  {
    return x * y;
  }
  
  return fn;
}

var triple = multiple(3);
triple(2); // giá trị 6
triple(3); // giá trị 9

Ví dụ: Hàm Trả về một Hàm

Biểu thức hàm

JavaScript chúng ta có thể gán function cho một variable và sau đó gọi funtion qua biến

Ví dụ: Biểu thức hàm

var add = function sum(val1, val2) {
  return val1 + val2;
};

var result1 = add(10,20);
var result2 = sum(10,20); // not valid

Function ẩn danh

Hàm ẩn danh thích hợp nhất trong việc callback, tạo biểu thức hàm được gọi tức thì.

JavaScript chúng ta có thể xác định funtion mà không cần tên, các hàm này phải được gán cho giá trị của variable.

Ví dụ: Chức năng ẩn danh

var showMessage = function (){ // tạo hàm ẩn danh
  alert("Hello World!");
};
showMessage();
var sayHello = function (firstName) { // tạo hàm ẩn danh
  alert("Hello " + firstName);
};

showMessage();
sayHello("Bill")

Function lồng nhau

Trong JavaScript, một function có thể có một hoặc nhiều function con nằm ở bên trong. Các hàm lồng nhau này là function ngoài. Hàm bên trong có thể truy cập các biến và tham số của hàm bên ngoài. Tuy nhiên, hàm bên ngoài không thể truy cập các biến được xác định bên trong các hàm bên trong.

Ví dụ: Các hàm lồng nhau

function ShowMessage(firstName)
{
  function SayHello() {
    alert("Hello " + firstName);
  }

  return SayHello();
}
ShowMessage("Steve");

Kết luận

JavaScript một hàm cho phép bạn xác định một khối mã, đặt tên cho nó và sau đó thực thi nó bao nhiêu lần tùy thích.

Một hàm có thể được định nghĩa bằng từ khóa hàm và có thể được thực thi bằng toán tử ().

Một hàm có thể bao gồm một hoặc nhiều tham số. Nó là tùy chọn để chỉ định các giá trị tham số hàm trong khi thực thi nó.

JavaScript là một ngôn ngữ có tính dễ học cao. Một tham số hàm có thể có giá trị của mọi loại dữ liệu.

Bạn có thể chỉ định ít hoặc nhiều đối số trong khi gọi hàm.

Tất cả các hàm có thể truy cập đối tượng đối số theo mặc định thay vì tên tham số.

Một hàm có thể trả về giá trị chữ hoặc một hàm khác.

Một hàm có thể được gán cho một biến có tên khác.

JavaScript cho phép bạn tạo các hàm ẩn danh phải được gán cho một biến.

Các bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now