Function trong JavaScript

Function trong JavaScript

Function trong JavaScript

JavaScript cung cấp các chức năng tương tự như hầu hết các ngôn ngữ lập trình và lập trình.

Trong JavaScript, một hàm cho phép bạn xác định một khối mã, đặt tên cho nó và sau đó thực thi nó bao nhiêu lần tùy thích.

Các bài viết liên quan:

Một hàm JavaScript có thể được xác định bằng cách sử dụng từ khóa hàm.

Cú pháp:

//khai báo function
function name(){
  // code function
};

//gọi function
name();

Ví dụ:

function ShowMessage() {
  alert("Hello websitehcm.com");
}
ShowMessage();

Trong ví dụ trên, chúng ta đã định nghĩa một hàm có tên ShowMessage hiển thị thông báo bật lên “Hello World!”. Hàm này có thể được thực thi bằng cách sử dụng toán tử (), ví dụ: Tin chương trình().

Function Parameter

Một hàm có thể có một hoặc nhiều tham số, sẽ được cung cấp bởi mã gọi và có thể được sử dụng bên trong một hàm. JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản kiểu động, do đó, một tham số hàm có thể có giá trị thuộc bất kỳ kiểu dữ liệu nào.

Ví dụ: Tham số chức năng

function ShowMessage(firstName, lastName) {
  alert("xin chào " + firstName + " " + lastName);
}

ShowMessage("A", "Nguyễn văn");
ShowMessage("B", "Nguyễn văn");
ShowMessage(100, 200);

Bạn có thể truyền ít hoặc nhiều đối số trong khi gọi một hàm. Nếu bạn truyền ít đối số hơn thì phần còn lại của các tham số sẽ không được xác định. Nếu bạn chuyển nhiều đối số hơn thì các đối số bổ sung sẽ bị bỏ qua.

Ví dụ: Tham số chức năng

function ShowMessage(firstName, lastName) {
  alert("Hello " + firstName + " " + lastName);
}

ShowMessage("Nguyễn văn", "A", "Mr."); // show Hello Nguyễn văn A
ShowMessage("Bill"); // show Hello Bill undefined
ShowMessage(); // show Hello undefined undefined

Argument Object

Tất cả các hàm trong JavaScript có thể sử dụng đối tượng đối số theo mặc định. Một đối tượng đối số bao gồm giá trị của mỗi tham số.

function ShowMessage(firstName, lastName) {
  alert("Hello " + arguments[0] + " " + arguments[1]);
}

ShowMessage("A", "Nguyễn văn");
ShowMessage("B", "Nguyễn văn");
ShowMessage(100, 200);

Đối tượng đối số là một mảng giống như đối tượng. Bạn có thể truy cập các giá trị của nó bằng cách sử dụng chỉ mục tương tự như mảng. Tuy nhiên, nó không hỗ trợ các phương thức mảng.

Một đối tượng đối số vẫn hợp lệ ngay cả khi hàm không bao gồm bất kỳ tham số nào.

function ShowMessage() {
  alert("Hello " + arguments[0] + " " + arguments[1]);
}
ShowMessage("A", "Nguyễn văn"); // display Hello Steve Jobs

Một đối tượng đối số có thể được lặp lại bằng cách sử dụng vòng lặp for.

function ShowMessage() {
  for(var i = 0; i < arguments.length; i++){
    alert(arguments[i]);
  }
}
ShowMessage("A", "Nguyễn Văn"); 

Return value

Một hàm có thể trả về 0 hoặc một giá trị bằng cách sử dụng từ khóa return.

function Sum(val1, val2) {
  return val1 + val2; // cộng val1 và val2
};
var result = Sum(10,20); // returns 30
function Multiply(val1, val2) {
  console.log( val1 * val2);// ghi log
};
result = Multiply(10,20); // undefined

Ví dụ: Trả về giá trị từ một hàm

Trong ví dụ trên, một hàm có tên là Sum thêm val1 & val2 và trả về nó. Vì vậy, mã gọi có thể nhận giá trị trả về và gán nó cho một biến. Hàm thứ hai Multiply không trả về bất kỳ giá trị nào, vì vậy biến kết quả sẽ không được xác định.

Một hàm có thể trả về một hàm khác trong JavaScript.

function multiple(x) {

  function fn(y)
  {
    return x * y;
  }
  
  return fn;
}

var triple = multiple(3);
triple(2); // giá trị 6
triple(3); // giá trị 9

Ví dụ: Hàm Trả về một Hàm

Biểu thức hàm

JavaScript cho phép chúng ta gán một hàm cho một biến và sau đó sử dụng biến đó như một hàm. Nó được gọi là biểu thức hàm.

Ví dụ: Biểu thức hàm

var add = function sum(val1, val2) {
  return val1 + val2;
};

var result1 = add(10,20);
var result2 = sum(10,20); // not valid

Function ẩn danh

Hàm ẩn danh hữu ích trong việc chuyển hàm gọi lại, tạo bao đóng hoặc biểu thức hàm được gọi ngay lập tức.

JavaScript cho phép chúng ta xác định một hàm mà không cần bất kỳ tên nào. Function không được đặt tên được gọi là hàm ẩn danh(không tên). Hàm ẩn danh phải được gán giá trị cho một biến.

Ví dụ: Chức năng ẩn danh

var showMessage = function (){ // tạo hàm ẩn danh
  alert("Hello World!");
};
showMessage();
var sayHello = function (firstName) { // tạo hàm ẩn danh
  alert("Hello " + firstName);
};

showMessage();
sayHello("Bill")

Function lồng nhau

Trong JavaScript, một function có thể có một hoặc nhiều function con nằm ở bên trong. Các hàm lồng nhau này là function ngoài. Hàm bên trong có thể truy cập các biến và tham số của hàm bên ngoài. Tuy nhiên, hàm bên ngoài không thể truy cập các biến được xác định bên trong các hàm bên trong.

Ví dụ: Các hàm lồng nhau

function ShowMessage(firstName)
{
  function SayHello() {
    alert("Hello " + firstName);
  }

  return SayHello();
}
ShowMessage("Steve");

Kết luận

JavaScript một hàm cho phép bạn xác định một khối mã, đặt tên cho nó và sau đó thực thi nó bao nhiêu lần tùy thích.

Một hàm có thể được định nghĩa bằng từ khóa hàm và có thể được thực thi bằng toán tử ().

Một hàm có thể bao gồm một hoặc nhiều tham số. Nó là tùy chọn để chỉ định các giá trị tham số hàm trong khi thực thi nó.

JavaScript là một ngôn ngữ có tính dễ học cao. Một tham số hàm có thể có giá trị của mọi loại dữ liệu.

Bạn có thể chỉ định ít hoặc nhiều đối số trong khi gọi hàm.

Tất cả các hàm có thể truy cập đối tượng đối số theo mặc định thay vì tên tham số.

Một hàm có thể trả về giá trị chữ hoặc một hàm khác.

Một hàm có thể được gán cho một biến có tên khác.

JavaScript cho phép bạn tạo các hàm ẩn danh phải được gán cho một biến.

Quý khách có thể tham khảo hơn ở các dịch vụ do websitehcm.com cung cấp như: dịch vụ seo, dịch vụ viết content , dịch vụ chăm sóc website, dịch vụ thiết kế website 

Leave a Reply