Rate this post

Trong Go, các chức năng là các khối xây dựng cơ bản. Một hàm được sử dụng để chia một vấn đề lớn thành các nhiệm vụ nhỏ hơn. Chúng ta có thể gọi một hàm nhiều lần, do đó các hàm thúc đẩy khả năng tái sử dụng mã. Có 3 loại chức năng trong Go:

  • Các chức năng bình thường với một mã định danh
  • Hàm ẩn danh hoặc hàm lambda
  • Phương thức (Một chức năng với bộ thu)
  • Các tham số hàm, giá trị trả về, cùng với các kiểu, được gọi là chữ ký hàm.

Hàm không thể được khai báo bên trong một hàm khác. Nếu chúng ta muốn đạt được điều này, chúng ta có thể thực hiện điều này bằng chức năng ẩn danh.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ:

Kết quả

Hàm với giá trị trả về

Hãy xem một ví dụ về hàm với giá trị trả về.

Ví dụ:

Kết quả

Hàm với nhiều giá trị trả về

Hãy xem ví dụ về một hàm lấy n số kiểu int làm đối số và trả về hai giá trị int. Các giá trị trả về được điền vào hàm gọi trong một phép gán song song.

Ví dụ hàm với nhiều giá trị trả về.

Kết quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now