Rate this post

Thông qua bảng hàm SAS này, bạn sẽ học được các loại hàm khác nhau trong SAS. Bạn cũng sẽ hiểu cách sử dụng các hàm SAS để làm cho chương trình của chúng ta bớt dài dòng và dễ đọc với sự trợ giúp của các ví dụ.

Các bài viết liên quan:

Hãy nhanh chóng bắt đầu hướng dẫn.

Các hàm chức năng của SAS

Các hàm được áp dụng cho một biến đơn lẻ hoặc cho một tập hợp các biến để phân tích và xử lý dữ liệu. Có hàng trăm chức năng tích hợp sẵn trong SAS, chúng ta sẽ xem xét những chức năng quan trọng và được sử dụng thường xuyên nhất.

Cú pháp của các hàm SAS:

FUNCTIONNAME (đối số1, đối số2… .arguments)

Xem thêm Sử dụng Date và time trong SAS

Các loại hàm trong SAS

Các Hàm SAS có thể được chia thành nhiều loại khác nhau tùy thuộc vào cách sử dụng và nhiệm vụ mà chúng thực hiện. Dưới đây là các loại chức năng khác nhau trong SAS:

Hàm số học SAS

Các hàm này còn được gọi là các hàm SAS Numeric. Nó thực hiện các phép toán trên một đối số hoặc một tập hợp các đối số.

ABS (đối số)trả về giá trị tuyệt đối
MAX (đối số, đối số,…)trả về giá trị lớn nhất của các đối số số
MIN (đối số, đối số,…)trả về giá trị nhỏ nhất của các đối số số
MOD (đối số-1, đối số-2)trả lại phần còn lại
SIGN (đối số)trả về dấu của một giá trị hoặc 0
SQRT (đối số)trả về căn bậc hai

Thí dụ:

data Math_functions;
v1=21; v2=42; v3=13; v4=10; v5=29;
/* Get Maximum value */
max_val = MAX(v1,v2,v3,v4,v5);
/* Get Minimum value */
min_val = MIN (v1,v2,v3,v4,v5);
/* Get Median value */
med_val = MEDIAN (v1,v2,v3,v4,v5);
/* Get a random number */
rand_val = RANUNI(0);
/* Get Square root of sum of the values */
SR_val= SQRT(sum(v1,v2,v3,v4,v5));
proc print data = Math_functions noobs;
run;

Đầu ra-

Các chức năng của ký tự SAS (Chuỗi)

Các hàm chuỗi được sử dụng thường xuyên nhất đã được giải thích chi tiết trong  hướng dẫn Chuỗi SAS của chúng tôi .

Chức năng Ngày và Giờ của SAS

Các hàm SAS này được sử dụng để thực hiện các hoạt động trên các giá trị ngày và giờ.

DATE()trả về ngày hiện tại dưới dạng giá trị ngày SAS
DATETIME()trả về ngày và giờ hiện tại trong ngày
DAY(date)trả về ngày trong tháng từ giá trị ngày SAS
INTCK(‘interval’,from,to)trả về số khoảng thời gian trong một khoảng thời gian nhất định
MONTH(date)trả về tháng từ giá trị ngày SAS
QTR(date)trả về quý trong năm từ giá trị ngày SAS
TIME()trả về thời gian hiện tại trong ngày
TODAY()trả về ngày hiện tại dưới dạng giá trị ngày SAS
WEEKDAY(date)trả về ngày trong tuần từ giá trị ngày SAS
YEAR(date)trả về năm từ giá trị ngày SAS
YRDIF(sdate,edate,basis)trả về số năm chênh lệch giữa hai ngày

Xem thêm Toán tử $group trong MongoDB

Thí dụ-

data date_functions;
INPUT @1 date1 date9. @11 date2 date9.;
format date1 date9.  date2 date9.;
/* Get the interval between the dates in years*/
Years_ = INTCK('YEAR',date1,date2);
/* Get the interval between the dates in months*/
months_ = INTCK('MONTH',date1,date2);
/* Get the week day from the date*/
weekday_ =  WEEKDAY(date1);
/* Get Today's date in SAS date format */
today_ = TODAY();
/* Get current time in SAS time format */
time_ = time();
DATALINES;
21OCT2000 16AUG1998
01MAR2009 11JUL2012;
proc print data = date_functions noobs;
run;

Đầu ra-

Các chức năng cắt bỏ của SAS

Các hàm SAS này trả về giá trị nguyên bằng cách làm tròn các giá trị dữ liệu.

CEIL (đối số)trả về số nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng đối số
FLOOR (đối số)trả về số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng đối số
FUZZ (đối số)trả về số nguyên gần nhất nếu đối số nằm trong 1E-12
INT (đối số)trả về giá trị số nguyên
ROUND (đối số, làm tròn số)làm tròn đến đơn vị làm tròn gần nhất
TRUNC (số, độ dài)cắt bớt một giá trị số thành một độ dài được chỉ định

Thí dụ-

data trunc_functions;
/* Nearest greatest integer */
ceil_ = CEIL(11.85);
/* Nearest greatest integer */
floor_ = FLOOR(11.85);
/* Integer portion of a number*/
int_ = INT(32.41);
/* Round off to nearest value */
round_ = ROUND(5621.78);
run;
proc print data = trunc_functions noobs;
run;

Đầu ra-

Bản tóm tắt

Chúng tôi đã thảo luận về một số hàm SAS thường được sử dụng:

  • Hàm số
  • Chức năng ngày
  • Chức năng thời gian
  • Hàm cắt bỏ
  • Các chức năng ký tự

Các hàm này có thể được áp dụng cho bất kỳ tập hợp đối số nào để giúp chúng ta phân tích và tìm kiếm dễ dàng hơn.

Bất kỳ phản hồi hoặc truy vấn? Nhập vào phần bình luận. Chúng tôi sẽ rất vui khi được nghe từ bạn.

Xem thêm Lập trình SAS là gì? – 7 tính năng SAS độc đáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now