Rate this post

“For” là một vòng lặp trong PHP, cho phép bạn thực hiện một tác vụ nhiều lần cho đến khi điều kiện nào đó được đáp ứng. Với mỗi vòng lặp, bạn có thể thực hiện một tác vụ nào đó, chẳng hạn như in ra một danh sách hoặc tạo một mảng mới.

Khái niệm về vòng lặp For trong PHP

Vòng lặp For trong PHP là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt, cho phép bạn thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại với sự kiểm soát chặt chẽ. Đây là một cấu trúc lập trình quan trọng, thường được sử dụng trong việc xử lý các tập hợp dữ liệu, tạo ra các chuỗi động, hoặc thực hiện các tính toán lặp lại.

Cú pháp của vòng lặp For:

for (khởi tạo biến đếm; điều kiện lặp; bước nhảy) {
  // Các câu lệnh được thực hiện trong vòng lặp
}
 • Khởi tạo biến đếm: Đây là bước đầu tiên trong vòng lặp, nơi bạn thiết lập giá trị ban đầu cho biến đếm. Biến này sẽ theo dõi số lần lặp của vòng lặp.
 • Điều kiện lặp: Là một biểu thức logic được kiểm tra trước mỗi lần lặp. Nếu biểu thức đúng, vòng lặp sẽ tiếp tục; ngược lại, vòng lặp sẽ kết thúc.
 • Bước nhảy: Được thực hiện sau mỗi lần lặp, thường là việc tăng hoặc giảm giá trị của biến đếm.

Ví dụ về vòng lặp For:

<?php
for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
  echo "Giá trị của i là: " . $i . "<br>";
}
?>

Trong đoạn mã trên, vòng lặp bắt đầu với $i = 0. Điều kiện lặp được kiểm tra ($i < 5), và vì $i ban đầu nhỏ hơn 5, vòng lặp sẽ chạy, in ra giá trị của $i. Sau mỗi lần lặp, $i được tăng lên 1 ($i++). Khi $i đạt giá trị 5, điều kiện lặp không còn đúng, và vòng lặp kết thúc.

Ứng dụng của Vòng lặp For trong PHP:

 • Xử lý danh sách và mảng: Vòng lặp For thường được sử dụng để duyệt qua các phần tử của một mảng.
 • Tạo các chuỗi hoặc mã HTML động: Dùng vòng lặp For để tạo ra các chuỗi hoặc cấu trúc HTML dựa trên các giá trị động.
 • Thực hiện các tính toán lặp lại: Trong các tình huống cần thực hiện cùng một phép toán nhiều lần, vòng lặp For cung cấp một phương thức hiệu quả để tự động hóa quá trình này.

Vòng lặp For là một công cụ mạnh mẽ trong PHP, giúp việc lập trình trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn. Sự kiểm soát chặt chẽ về số lần lặp và khả năng tùy chỉnh các tham số lặp làm cho vòng lặp For trở thành một lựa chọn lý tưởng cho nhiều tình huống lập trình khác nhau.

Các thuộc tính và lệnh điều khiển trong vòng lặp For

Trong vòng lặp For của PHP, chúng ta có thể sử dụng các thuộc tính và lệnh điều khiển để kiểm soát luồng thực thi và tác động lên quá trình lặp lại. Dưới đây là một số thuộc tính và lệnh điều khiển thường được sử dụng trong vòng lặp For:

 1. Thuộc tính:
  • Khởi tạo biến đếm: Đây là thuộc tính được sử dụng để khởi tạo giá trị ban đầu cho biến đếm trước khi bắt đầu vòng lặp. Ví dụ: $i = 0.
  • Điều kiện lặp: Đây là thuộc tính xác định điều kiện kiểm tra trước mỗi lần lặp. Nếu điều kiện đúng, khối mã bên trong vòng lặp được thực thi. Ví dụ: $i < 10.
  • Bước nhảy: Đây là thuộc tính xác định cách thay đổi giá trị của biến đếm sau mỗi lần lặp. Thường là tăng hoặc giảm giá trị của biến đếm. Ví dụ: $i++.
 2. Lệnh điều khiển:
  • Lệnh break: Khi lệnh break được gọi trong vòng lặp, nó sẽ kết thúc vòng lặp ngay lập tức và thoát khỏi vòng lặp. Ví dụ: break;.
  • Lệnh continue: Khi lệnh continue được gọi trong vòng lặp, nó sẽ bỏ qua phần còn lại của lệnh trong vòng lặp hiện tại và tiếp tục với lần lặp tiếp theo. Ví dụ: continue;.

Ví dụ sử dụng thuộc tính và lệnh điều khiển trong vòng lặp For:

for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
  if ($i == 3) {
    break; // Kết thúc vòng lặp khi $i bằng 3
  }

  if ($i == 7) {
    continue; // Bỏ qua lần lặp khi $i bằng 7
  }

  echo "Giá trị của i là: " . $i . "<br>";
}

Trong ví dụ này, vòng lặp For sẽ chạy từ 0 đến 9. Tuy nhiên, khi giá trị của biến đếm $i đạt đến 3, lệnh break được gọi và vòng lặp kết thúc. Khi giá trị của $i đạt đến 7, lệnh continue được gọi và lần lặp hiện tại bị bỏ qua, tiếp tục với lần lặp tiếp theo.

Các ví dụ sử dụng for thường gặp

Tạo vòng lặp tính tổng các số từ 1 đến 100:

$sum = 0;

for ($i = 1; $i <= 100; $i++) {

    $sum += $i;

}

echo "Tổng là: $sum";

In ra một bảng cửu chương:

for ($i = 1; $i <= 9; $i++) {

    for ($j = 1; $j <= 9; $j++) {

        echo "$i * $j = " . $i * $j . "\t";

    }

    echo "\n";

}

Lặp qua mảng và in ra các phần tử của mảng:

$fruits = array("apple", "banana", "cherry");

$arr_length = count($fruits);

for ($i = 0; $i < $arr_length; $i++) {

    echo $fruits[$i] . "\n";

}

Kết luận for trong PHP

Cấu trúc vòng lặp for trong PHP là một phần không thể thiếu của bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Nó cho phép chúng ta lặp lại một số thao tác một số lần cho đến khi điều kiện dừng. Sử dụng for trong PHP cung cấp nhiều lợi ích như tối ưu và tối giản mã, giúp chúng ta xử lý dữ liệu nhanh và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, lưu ý khi sử dụng for là chúng ta phải chắc chắn rằng điều kiện dừng luôn được đạt và mục tiêu của vòng lặp được thực hiện hoàn tất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now