Rate this post

“For” là một vòng lặp trong PHP, cho phép bạn thực hiện một tác vụ nhiều lần cho đến khi điều kiện nào đó được đáp ứng. Với mỗi vòng lặp, bạn có thể thực hiện một tác vụ nào đó, chẳng hạn như in ra một danh sách hoặc tạo một mảng mới.

Các bài viết liên quan:

Khái niệm về vòng lặp For trong PHP

Vòng lặp For là một cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ lập trình PHP, cho phép lặp lại một khối mã nhiều lần dựa trên một biến đếm và một điều kiện lặp. Vòng lặp For rất hữu ích khi bạn cần thực hiện một tác vụ lặp lại một số lần đã biết trước.

Cú pháp của vòng lặp For trong PHP như sau:

for (khởi tạo biến đếm; điều kiện lặp; bước nhảy) {
  // Các câu lệnh được thực hiện trong vòng lặp
}
 • Khởi tạo biến đếm: Đây là nơi bạn khởi tạo giá trị ban đầu cho biến đếm. Thường là một biến số nguyên.
 • Điều kiện lặp: Điều kiện được kiểm tra trước mỗi lần lặp. Nếu điều kiện đúng, khối mã bên trong vòng lặp được thực thi. Nếu điều kiện sai, vòng lặp dừng lại.
 • Bước nhảy: Điều này xác định cách thay đổi giá trị của biến đếm sau mỗi lần lặp. Thông thường là tăng hoặc giảm giá trị của biến đếm.

Ví dụ:

for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
  echo "Giá trị của i là: " . $i . "<br>";
}

Trong ví dụ này, vòng lặp sẽ chạy 5 lần, bắt đầu từ 0 và kết thúc khi giá trị của biến đếm $i không còn nhỏ hơn 5. Mỗi lần lặp, giá trị của $i sẽ tăng lên 1 và câu lệnh echo sẽ hiển thị giá trị của $i lên màn hình.

Vòng lặp For cho phép bạn kiểm soát chính xác số lần lặp và cung cấp một cách dễ dàng để thực hiện các tác vụ lặp lại trong PHP.

Sử dụng for trong PHP như thế nào ? 

Sử dụng for trong PHP để lặp qua một số lần xác định, với mỗi lần lặp, biến đếm được tăng lên và xử lý một số tác vụ. Cấu trúc for của PHP như sau:

for (biến đếm; điều kiện; tăng biến đếm) {

  // code to be executed

}

Trong đó:

 • biến đếm: biến đếm được khởi tạo với giá trị ban đầu.
 • điều kiện: điều kiện để kiểm tra xem lặp còn tiếp tục hay không.
 • tăng biến đếm: cách tăng giá trị của biến đếm trong mỗi lần lặp.

Ví dụ:

for ($i = 0; $i < 10; $i++) {

  echo "The number is: $i <br>";

}

Kết quả sẽ in ra màn hình “The number is: 0” đến “The number is: 9”.

Các thuộc tính và lệnh điều khiển trong vòng lặp For

Trong vòng lặp For của PHP, chúng ta có thể sử dụng các thuộc tính và lệnh điều khiển để kiểm soát luồng thực thi và tác động lên quá trình lặp lại. Dưới đây là một số thuộc tính và lệnh điều khiển thường được sử dụng trong vòng lặp For:

 1. Thuộc tính:
  • Khởi tạo biến đếm: Đây là thuộc tính được sử dụng để khởi tạo giá trị ban đầu cho biến đếm trước khi bắt đầu vòng lặp. Ví dụ: $i = 0.
  • Điều kiện lặp: Đây là thuộc tính xác định điều kiện kiểm tra trước mỗi lần lặp. Nếu điều kiện đúng, khối mã bên trong vòng lặp được thực thi. Ví dụ: $i < 10.
  • Bước nhảy: Đây là thuộc tính xác định cách thay đổi giá trị của biến đếm sau mỗi lần lặp. Thường là tăng hoặc giảm giá trị của biến đếm. Ví dụ: $i++.
 2. Lệnh điều khiển:
  • Lệnh break: Khi lệnh break được gọi trong vòng lặp, nó sẽ kết thúc vòng lặp ngay lập tức và thoát khỏi vòng lặp. Ví dụ: break;.
  • Lệnh continue: Khi lệnh continue được gọi trong vòng lặp, nó sẽ bỏ qua phần còn lại của lệnh trong vòng lặp hiện tại và tiếp tục với lần lặp tiếp theo. Ví dụ: continue;.

Ví dụ sử dụng thuộc tính và lệnh điều khiển trong vòng lặp For:

for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
  if ($i == 3) {
    break; // Kết thúc vòng lặp khi $i bằng 3
  }

  if ($i == 7) {
    continue; // Bỏ qua lần lặp khi $i bằng 7
  }

  echo "Giá trị của i là: " . $i . "<br>";
}

Trong ví dụ này, vòng lặp For sẽ chạy từ 0 đến 9. Tuy nhiên, khi giá trị của biến đếm $i đạt đến 3, lệnh break được gọi và vòng lặp kết thúc. Khi giá trị của $i đạt đến 7, lệnh continue được gọi và lần lặp hiện tại bị bỏ qua, tiếp tục với lần lặp tiếp theo.

Các ví dụ sử dụng for thường gặp

Tạo vòng lặp tính tổng các số từ 1 đến 100:

$sum = 0;

for ($i = 1; $i <= 100; $i++) {

    $sum += $i;

}

echo "Tổng là: $sum";

In ra một bảng cửu chương:

for ($i = 1; $i <= 9; $i++) {

    for ($j = 1; $j <= 9; $j++) {

        echo "$i * $j = " . $i * $j . "\t";

    }

    echo "\n";

}

Lặp qua mảng và in ra các phần tử của mảng:

$fruits = array("apple", "banana", "cherry");

$arr_length = count($fruits);

for ($i = 0; $i < $arr_length; $i++) {

    echo $fruits[$i] . "\n";

}

Kết luận for trong PHP

Cấu trúc vòng lặp for trong PHP là một phần không thể thiếu của bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Nó cho phép chúng ta lặp lại một số thao tác một số lần cho đến khi điều kiện dừng. Sử dụng for trong PHP cung cấp nhiều lợi ích như tối ưu và tối giản mã, giúp chúng ta xử lý dữ liệu nhanh và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, lưu ý khi sử dụng for là chúng ta phải chắc chắn rằng điều kiện dừng luôn được đạt và mục tiêu của vòng lặp được thực hiện hoàn tất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now