Rate this post

Trong JavaScript, for là một cấu trúc vòng lặp (loop) cho phép lặp lại một đoạn mã nhiều lần. Cấu trúc for bao gồm 3 phần chính:

 1. Phần khởi tạo: Đây là nơi mà biến đếm được khởi tạo giá trị ban đầu.
 2. Điều kiện: Đây là một biểu thức logic, nếu biểu thức logic này là true thì vòng lặp sẽ tiếp tục chạy, còn nếu là false thì vòng lặp sẽ dừng lại.
 3. Phần tăng giá trị: Đây là nơi mà giá trị của biến đếm được tăng hoặc giảm mỗi lần vòng lặp chạy.

Cú pháp của for loop:

for (khởi tạo; điều kiện; tăng giá trị) {

    // code to be executed

}

For loop là một cấu trúc rất hữu dụng trong JavaScript, giúp cho lập trình viên có thể lặp lại một đoạn mã nhiều lần với các điều kiện và số lần chạy cụ thể.

Các bài viết liên quan:

Vì sao cần dùng for ?

Sử dụng vòng lặp for trong Javascript có nhiều lợi ích, bao gồm:

 1. Tiết kiệm thời gian: Vòng lặp for cho phép bạn lặp qua tập hợp các phần tử một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 2. Điều khiển đơn giản: Vòng lặp for cung cấp các điều khiển đơn giản để bắt đầu, kết thúc và thay đổi giá trị của biến đếm.
 3. Tái sử dụng đơn giản: Vòng lặp for có thể được tái sử dụng để lặp qua các tập hợp khác nhau và thực hiện các hành động khác nhau.
 4. Thao tác với mảng: Vòng lặp for là cách tốt nhất để thao tác với mảng, vì vậy nếu bạn cần làm việc với mảng thì sử dụng for là lựa chọn tốt nhất.
 5. Dễ dàng kiểm tra điều kiện: Vòng lặp for cho phép bạn kiểm tra điều kiện trong mỗi lần lặp, giúp bạn thực hiện các hành động điều kiện theo yêu cầu.
 6. Lặp lại hành động: Vòng lặp for cho phép bạn lặp lại một hành động nhiều lần, giúp bạn thực hiện các tác vụ đơn giản hơn.
 7. Tăng tốc độ: Sử dụng vòng lặp for có thể tăng tốc độ chương trình của bạn bởi việc thực hiện các hành động nhanh hơn so với sử dụng vòng lặp khác hoặc viết mã thủ công.

Sử dụng for trong JavaScript như thế nào ?

Sử dụng for loop trong javascript rất đơn giản, cú pháp của for loop gồm 3 phần chính: khởi tạo, điều kiện và tăng giá trị, cụ thể hơn thì : 

 1. Khởi tạo biến đếm: Trong phần khởi tạo, ta cần khởi tạo một biến đếm có giá trị ban đầu. Ví dụ: var i = 0;
 2. Đặt điều kiện: Trong phần điều kiện, ta cần đặt một điều kiện logic cho vòng lặp. Ví dụ: i < 10;
 3. Tăng giá trị: Trong phần tăng giá trị, ta cần tăng giá trị của biến đếm mỗi lần vòng lặp chạy. Ví dụ: i++;
 4. Đoạn mã cần thực hiện: Trong vòng {} của for loop là nơi để viết đoạn mã cần thực hiện.
 5. Chạy vòng lặp: Sau khi viết xong các phần khởi tạo, điều kiện và tăng giá trị, ta có thể chạy vòng lặp bằng cách gọi hàm hoặc sự kiện tương ứng.
for (var i = 0; i < 10; i++) {

    console.log(i);

}

Trong ví dụ trên, for loop sẽ chạy từ giá trị 0 đến 9, và mỗi lần chạy, biến i sẽ tăng thêm 1. Vì điều kiện i < 10 là true, vòng lặp sẽ tiếp tục chạy cho đến khi i = 9, sau đó dừng lại. Vì vậy, vòng lặp sẽ in ra các số từ 0 đến 9 trên console.

Bạn cũng có thể sử dụng for loop để duyệt qua các phần tử trong một mảng hoặc đối tượng, và thực hiện các tác vụ xử lý trên chúng. Ví dụ:

var myArray = [1, 2, 3, 4, 5];

for (var i = 0; i < myArray.length; i++) {

    console.log(myArray[i]);

}

Trong ví dụ trên, for loop sẽ chạy từ giá trị 0 đến 4, vì myArray.length = 5, và mỗi lần chạy, biến i sẽ tăng thêm 1. Vòng lặp sẽ in ra các phần tử trong mảng myArray trên console.

Ngoài ra, có nhiều cách khác để sử dụng for loop trong javascript, như sử dụng for-of hoặc for-in để duyệt qua các phần tử trong một mảng hoặc đối tượng. Tuy nhiên, cấu trúc cơ bản của for loop là như vậy.

Khi nào nên sử dụng for ?

Khi bạn cần lặp qua tập hợp các phần tử (ví dụ như mảng hoặc đối tượng) và thực hiện một hành động trên mỗi phần tử, thì bạn nên sử dụng vòng lặp for.

Những lưu ý khi sử dụng for ?

Khi sử dụng vòng lặp for trong Javascript, cần chú ý một số điều sau:

 1. Đặt điều kiện dừng: Đảm bảo rằng bạn đã đặt điều kiện dừng cho vòng lặp, để tránh tình trạng vòng lặp vô hạn.
 2. Biến đếm: Chắc chắn rằng biến đếm được tăng hoặc giảm mỗi lần lặp, để tránh tình trạng vòng lặp vô hạn.
 3. Kiểm tra điều kiện: Đảm bảo rằng bạn kiểm tra điều kiện đúng vị trí, để tránh tình trạng sai lầm logic.
 4. Tối ưu hóa mã: Tối ưu hóa mã bằng cách sử dụng các hàm hoặc thư viện có sẵn thay vì viết mã thủ công, để giảm thời gian chạy và tăng hiệu suất.
 5. Sử dụng các hàm built-in: Khi có thể, sử dụng các hàm built-in như forEach, map, filter, v.v. của javascript để thao tác với mảng, chúng được ưu tiên hơn for loop.
 6. Chú ý cấu trúc của vòng lặp: Đảm bảo rằng bạn đã sắp xếp đúng cấu trúc của vòng lặp, bao gồm khối lệnh bắt đầu, điều kiện, và khối lệnh thay đổi.
 7. Tránh tình trạng giảm hiệu suất: Tránh viết mã quá phức tạp hoặc thực hiện quá nhiều tác vụ trong mỗi vòng lặp, điều này có thể giảm hiệu suất của chương trình.
 8. Chú ý tránh xung đột tên biến: Chú ý tránh xung đột tên biến trong vòng lặp, đặc biệt là nếu bạn sử dụng cùng một tên biến trong nhiều vòng lặp khác nhau.
 9. Chú ý khi sử dụng break, continue: Chú ý sử dụng break, continue trong vòng lặp, chúng có thể gây ra các lỗi logic khó gỡ.
 10. Chú ý sử dụng vòng lặp cho phù hợp: Chú ý chọn kiểu vòng lặp phù hợp cho tác vụ cần thực hiện, vòng lặp for thường phù hợp hơn khi làm việc với mảng, còn vòng lặp while thì thường dùng cho việc thực hiện hành động đến khi điều kiện được thỏa mãn.

Ví dụ các trường hợp thường sử dụng for 

 1. Duyệt qua mảng: Sử dụng vòng lặp for để lặp qua tất cả các phần tử trong mảng và thực hiện các hành động tương ứng.
var numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

for (var i = 0; i < numbers.length; i++) {

  console.log(numbers[i]);

}
 1. Tính tổng các phần tử trong mảng: Sử dụng vòng lặp for để duyệt qua tất cả các phần tử trong mảng và cộng tổng các giá trị.
var numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

var sum = 0;

for (var i = 0; i < numbers.length; i++) {

  sum += numbers[i];

}

console.log(sum); //15
 1. Tìm phần tử trong mảng: Sử dụng vòng lặp for để duyệt qua tất cả các phần tử trong mảng và tìm kiếm phần tử cần tìm.
var names = ["John", "Mike", "Amy", "Sara"];

var searchName = "Mike";

for (var i = 0; i < names.length; i++) {

  if (names[i] === searchName) {

    console.log(searchName + " found at index " + i);

    break;

  }

}
 1. Tạo bảng: Sử dụng vòng lặp for để tạo ra một bảng bằng cách lặp qua các hàng và cột.
for (var row = 1; row <= 10; row++) {

  for (var col = 1; col <= 10; col++) {

    document.write(row * col + " ");

  }

  document.write("<br>");

}
 1. Tạo các option trong select box: Sử dụng vòng lặp for để tạo các option trong select box dựa trên một mảng các giá trị.
var options = ["Option 1", "Option 2", "Option 3"];

var select = document.getElementById("mySelect");

for (var i = 0; i < options.length; i++) {

  var option = document.createElement("option");

  option.value = options[i];

  option.text = options[i];

  select.appendChild(option);

}
 1. Kiểm tra số nguyên tố : Sử dụng vòng lặp for để kiểm tra số nguyên tố
function isPrime(num) {

  if (num <= 1) return false;

  for (let i = 2; i < num; i++) {

    if (num % i === 0) return false;

  }

  return true;

}
 1. Tạo các phần tử DOM: Sử dụng vòng lặp for để tạo nhiều phần tử DOM cùng loại với nội dung khác nhau
for (var i = 0; i < 5; i++) {

  var newDiv = document.createElement("div");

  newDiv.innerHTML = "Div " + (i + 1);

  document.body.appendChild(newDiv);

}

Đó là một số ví dụ về cách sử dụng vòng lặp for trong javascript, tuy nhiên còn rất nhiều cách khác nữa mà bạn có thể sử dụng for, ví dụ như:

 • Duyệt qua các phần tử trong một object
 • Tạo các phần tử trong một list
 • Tạo các phần tử trong một table
 • Tạo các card trong một grid
 • Và rất nhiều trường hợp khác.

Trong mỗi trường hợp, việc sử dụng vòng lặp for cùng với các hàm và thuộc tính liên quan của javascript sẽ giúp bạn thực hiện các tác vụ một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Kết luận

Vòng lặp for là một công cụ rất quan trọng và hữu ích trong javascript, nó giúp cho việc xử lý và thao tác dữ liệu trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Cần chú ý khi sử dụng và tối ưu hóa performance.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now