Rate this post

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức find() Chuỗi Python với sự trợ giúp của các ví dụ.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về Find trong Python

Trong Python, hàm find() là một phương thức chuỗi (string method) được sử dụng để tìm kiếm một chuỗi con (substring) trong chuỗi gốc. Hàm find() trả về vị trí đầu tiên của chuỗi con nếu nó được tìm thấy, và trả về -1 nếu không tìm thấy.

Cú pháp:

str.find(sub[, start[, end]])

Trong đó:

 • str là chuỗi gốc mà ta muốn tìm kiếm.
 • sub là chuỗi con mà ta muốn tìm.
 • start (tùy chọn) là vị trí bắt đầu tìm kiếm trong chuỗi gốc.
 • end (tùy chọn) là vị trí kết thúc tìm kiếm trong chuỗi gốc.

Tính năng và ứng dụng của hàm find() trong Python:

 • Tìm kiếm một chuỗi con trong chuỗi gốc.
 • Tìm vị trí đầu tiên của chuỗi con nếu nó tồn tại trong chuỗi gốc.
 • Trả về -1 nếu không tìm thấy chuỗi con.
 • Hữu ích trong việc xử lý và phân tích dữ liệu chuỗi trong các ứng dụng Python.

Hàm find() là một trong những phương thức chuỗi cơ bản và mạnh mẽ trong Python, giúp ta thực hiện các tác vụ tìm kiếm chuỗi một cách dễ dàng và linh hoạt.

Xem thêm Nối chuỗi trong PHP là gì ?

Cách sử dụng Find trong Python

Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách sử dụng hàm find() trong Python:

str = "Hello, World!"
index = str.find("World")
print(index) # Kết quả: 7

Trong ví dụ trên, chúng ta tìm chuỗi con “World” trong chuỗi gốc “Hello, World!” bằng cách sử dụng hàm find(). Kết quả trả về là 7, đại diện cho vị trí đầu tiên của chuỗi con “World” trong chuỗi gốc.

Lưu ý rằng hàm find() chỉ trả về vị trí đầu tiên của chuỗi con được tìm thấy. Nếu chuỗi con xuất hiện nhiều lần trong chuỗi gốc, chỉ có vị trí đầu tiên được trả về. Nếu không tìm thấy chuỗi con, hàm find() sẽ trả về -1.

Bằng cách điều chỉnh các tham số startend, bạn có thể hạn chế phạm vi tìm kiếm trong chuỗi gốc. Điều này giúp bạn tìm kiếm chuỗi con trong một phạm vi nhất định của chuỗi gốc thay vì toàn bộ chuỗi.

Ví dụ minh họa sử dụng Find trong Python

Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách sử dụng hàm find() trong Python:

sentence = "This is a sentence. It contains some words."
word = "sentence"

index = sentence.find(word)

if index != -1:
  print(f"The word '{word}' is found at index {index}.")
else:
  print(f"The word '{word}' is not found in the sentence.")

Kết quả sẽ là:

The word 'sentence' is found at index 10.

Trong ví dụ này, chúng ta tìm từ “sentence” trong câu và sử dụng hàm find() để tìm vị trí đầu tiên của từ đó trong câu. Nếu từ được tìm thấy, chúng ta in ra thông báo “The word ‘sentence’ is found at index 10.” Nếu không tìm thấy, chúng ta in ra thông báo “The word ‘sentence’ is not found in the sentence.”

Lưu ý rằng hàm find() trả về chỉ số của vị trí đầu tiên của từ được tìm thấy. Nếu từ không được tìm thấy, hàm find() sẽ trả về -1.

Xem thêm hàm find trong c++

Một số lưu ý và tips khi sử dụng Find

Khi sử dụng hàm find() trong Python, dưới đây là một số lưu ý và tips hữu ích:

 1. Kiểm tra kết quả: Hàm find() trả về chỉ số của vị trí đầu tiên của từ được tìm thấy. Nếu từ không được tìm thấy, hàm sẽ trả về -1. Vì vậy, hãy luôn kiểm tra kết quả trước khi sử dụng chỉ số trả về.
 2. Tìm từ trong chuỗi: Hàm find() tìm từ đầu tiên trong chuỗi. Nếu bạn muốn tìm tất cả các từ trùng khớp, bạn có thể sử dụng một vòng lặp hoặc các phương pháp khác như split() hoặc re.findall().
 3. Tìm từ không phân biệt chữ hoa/chữ thường: Hàm find() phân biệt chữ hoa và chữ thường. Nếu bạn muốn tìm từ mà không phân biệt chữ hoa/chữ thường, bạn có thể chuyển đổi cả chuỗi đang tìm và chuỗi mục tiêu sang chữ hoa hoặc chữ thường trước khi tìm kiếm.
 4. Tìm kiếm từ sau vị trí xác định: Bạn có thể chỉ định một vị trí bắt đầu cho hàm find() bằng cách truyền một đối số thứ hai là chỉ số bắt đầu tìm kiếm. Điều này cho phép bạn tìm kiếm từ sau một vị trí xác định trong chuỗi.
 5. Sử dụng hàm rfind(): Ngoài hàm find(), Python cũng cung cấp hàm rfind() để tìm kiếm từ cuối cùng trong chuỗi. Hàm rfind() hoạt động tương tự như find() nhưng bắt đầu tìm kiếm từ cuối chuỗi.
 6. Sử dụng in operator: Nếu bạn chỉ quan tâm đến việc xác định xem một từ có xuất hiện trong chuỗi hay không, bạn có thể sử dụng toán tử in. Ví dụ: if word in sentence: print("Word found!").

Nhớ áp dụng các lưu ý và tips này sẽ giúp bạn sử dụng hàm find() một cách hiệu quả và chính xác trong Python.

Xem thêm strpos() trong PHP là gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now