Rate this post

file_get_contents trong PHP là một hàm dùng để đọc nội dung của một file vào một chuỗi. Nó có thể được sử dụng để đọc nội dung của file cục bộ hoặc file từ URL. file_get_contents() đọc toàn bộ nội dung của file vào một chuỗi và trả về chuỗi đó.

Nó có thể dùng để đọc nội dung của file html, json, xml, v.v..

Các bài viết liên quan:

Tại sao nên sử dụng file_get_contents trong php ? 

Tại sao nên sử dụng file_get_contents trong PHP:

 1. Đọc nội dung file dễ dàng: Hàm file_get_contents() cho phép đọc nội dung của file dễ dàng và nhanh chóng bằng một dòng lệnh.
 2. Tiện lợi: file_get_contents() có thể đọc nội dung từ file cục bộ hoặc từ URL, giúp cho việc lấy dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.
 3. Tiết kiệm thời gian: Đọc nội dung file bằng file_get_contents() sẽ tiết kiệm thời gian hơn so với việc sử dụng các hàm đọc file khác.
 4. Sử dụng với các định dạng file khác nhau: file_get_contents() có thể đọc nội dung của các định dạng file khác nhau như HTML, JSON, XML và nhiều định dạng khác.
 5. Tiện ích : file_get_contents() có thể sử dụng để lấy dữ liệu từ các trang web khác để hiển thị trong website của mình.

sử dụng file_get_contents trong php như thế nào ? 

Sử dụng file_get_contents trong PHP như sau:

 1. Đọc nội dung file cục bộ:
$file = 'example.txt';

$content = file_get_contents($file);

echo $content;

Trong ví dụ trên, file_get_contents() sẽ đọc nội dung của file “example.txt” và gán nội dung đó vào biến $content. Sử dụng echo để in ra nội dung của file.

 1. Đọc nội dung file từ URL:
$url = 'https://www.example.com/example.txt';

$content = file_get_contents($url);

echo $content;

Trong ví dụ trên, file_get_contents() sẽ đọc nội dung của file từ URL và gán nội dung đó vào biến $content. Sử dụng echo để in ra nội dung của file.

 1. Sử dụng với các tham số tùy chọn:
$file = 'example.txt';

$content = file_get_contents($file, false, null, 0, 100);

echo $content;

file_get_contents() còn có thể sử dụng với các tham số tùy chọn như sau:

 • $use_include_path: Nếu được thiết lập là true, hàm sẽ tìm kiếm file trong include path của PHP.
 • $context: Là một đối tượng stream context. Nó cho phép bạn chỉ định các thiết lập khác nhau cho việc đọc file.
 • $offset: Là vị trí bắt đầu đọc file.
 • $maxlen: Là số lượng ký tự tối đa được đọc từ file.

Ví dụ :

$file = 'example.txt';

$use_include_path = true;

$context = stream_context_create(array('http' => array('header'=>'Connection: close\r\n')));

$content = file_get_contents($file, $use_include_path, $context, 0, 100);

echo $content;

Trong ví dụ trên, file_get_contents() sẽ tìm kiếm file trong include path, sử dụng context để chỉ định các thiết lập cho việc đọc file và chỉ đọc

Khi nào nên sử dụng file_get_contents trong php

Khi sử dụng file_get_contents trong PHP, chúng ta nên sử dụng khi cần đọc nội dung của một file cục bộ, ví dụ như đọc nội dung của file txt, json, xml hoặc csv. Hàm này cũng có thể sử dụng để đọc nội dung của file từ URL nhưng chúng ta cần chú ý đến vấn đề bảo mật và giới hạn số lượng ký tự đọc.

Ngoài ra, file_get_contents cũng có thể sử dụng để lấy dữ liệu từ file và xử lý dữ liệu đó sau đó, ví dụ như chuyển đổi nội dung file txt sang json hoặc lưu dữ liệu vào một biến.

Trong tổng quát, file_get_contents là một hàm tiện ích trong PHP để đọc nội dung của file và xử lý dữ liệu từ file, chúng ta cần chú ý đến vấn đề bảo mật và giới hạn số lượng ký tự đọc để tránh tải quá nặng cho server.

những lưu ý khi sử dụng file_get_contents trong php 

 1. Chỉ sử dụng với file cục bộ: file_get_contents() chỉ nên sử dụng với file cục bộ, không nên sử dụng với file từ URL vì có thể gây tải quá nặng cho server.
 2. Kiểm tra file tồn tại: Trước khi sử dụng file_get_contents() chắc chắn rằng file cần đọc đã tồn tại và có thể đọc được.
 3. Chú ý đến bảo mật: Khi sử dụng file_get_contents() với file từ URL, chú ý đến vấn đề bảo mật và không nên chấp nhận dữ liệu từ các nguồn không đáng tin cậy.
 4. Giới hạn số lượng ký tự đọc : Khi sử dụng file_get_contents() nên giới hạn số lượng ký tự đọc để tránh tải quá nặng cho server.
 5. Chú ý đến định dạng file : Khi sử dụng file_get_contents() chú ý đến định dạng file để đọc và xử lý dữ liệu đúng cách.

ví dụ 

Ví dụ 1: Đọc nội dung file cục bộ

$file = 'example.txt';

if (file_exists($file)) {

  $content = file_get_contents($file);

  echo $content;

} else {

  echo "File không tồn tại.";

}

Ví dụ 2: Đọc nội dung file từ URL

$file = 'example.txt';

$use_include_path = true;

$context = stream_context_create(array('http' => array('header'=>'Connection: close\r\n')));

$content = file_get_contents($file, $use_include_path, $context, 0, 100);

echo $content;

Ví dụ 3: Sử dụng với tham số tùy chọn

$file = 'example.txt';

$use_include_path = true;

$context = stream_context_create(array('http' => array('header'=>'Connection: close\r\n')));

$content = file_get_contents($file, $use_include_path, $context, 0, 100);

echo $content;

Ví dụ 4: Lưu nội dung file vào một biến

$file = 'example.txt';

$content = file_get_contents($file);

$data = json_decode($content, true);

print_r($data);

Trong các ví dụ trên, file_get_contents() được sử dụng để đọc nội dung của file và gán nội dung đó vào biến $content. Các tham số tùy chọn có thể sử dụng để điều chỉnh việc đọc file và các ví dụ cuối cùng cho ta thấy cách sử dụng file_get_contents để lấy dữ liệu từ file.

kết luận 

file_get_contents là một hàm tiện ích trong PHP được sử dụng để đọc nội dung của file. Hàm này rất dễ sử dụng và có thể sử dụng với các tham số tùy chọn để điều chỉnh việc đọc file. Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý đến vấn đề bảo mật khi sử dụng file_get_contents để đọc file từ URL và cũng cần giới hạn số lượng ký tự đọc để tránh tải quá nặng cho server.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now