Rate this post

Khi bạn là một nhà phát triển web làm việc với PHP và cơ sở dữ liệu, bạn thường cần phải truy cập và xử lý dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Fetch_assoc là một chức năng quan trọng trong PHP giúp bạn thực hiện công việc này một cách hiệu quả. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tìm hiểu về fetch_assoc và cách bạn có thể sử dụng nó trong các dự án PHP của mình.

Giới thiệu về Fetch_assoc trong PHP

Fetch_assoc là một phần của PHP MySQLi extension, được sử dụng để truy xuất dữ liệu từ kết quả của một truy vấn cơ sở dữ liệu. Nó cho phép bạn trả về dữ liệu dưới dạng một mảng kết hợp (associative array), trong đó tên cột của cơ sở dữ liệu sẽ là các khóa và giá trị của cột sẽ là các giá trị tương ứng.

Vì sao nên sử dụng fetch_assoc trong PHP ? 

 • fetch_assoc cho phép bạn truy cập và lấy dữ liệu từ truy vấn SQL dễ dàng bằng cách sử dụng tên cột.
 • Nó trả về một mảng kết hợp, cho phép bạn truy cập và xử lý dữ liệu một cách linh hoạt và dễ dàng hơn so với sử dụng các hàm khác như fetch_array hoặc fetch_row.
 • Nó tối ưu hóa tốc độ và bộ nhớ khi làm việc với các truy vấn lớn vì nó chỉ trả về dữ liệu cần thiết mà thôi.

Xem thêm Truy vấn Plan Cache Commands trong MongoDB

Cách sử dụng fetch_assoc trong PHP ?

Cách sử dụng fetch_assoc trong PHP như sau:

 1. Kết nối đến cơ sở dữ liệu:
$conn = mysqli_connect(host, user, password, database);
 1. Thực thi truy vấn SQL:
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM table");
 1. Sử dụng fetch_assoc để lấy dữ liệu từ $result:
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {

   echo $row["column_name"];

}

Bạn có thể thay thế “column_name” bằng tên cột muốn truy cập trong bảng dữ liệu.

Xem thêm PHP là gì ?25 hướng dẫn lập trình PHP cơ bản đến nâng cao

Hiểu rõ về kết quả trả về từ fetch_assoc

Khi bạn sử dụng fetch_assoc để truy cập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, điều quan trọng là bạn hiểu rõ cấu trúc của dữ liệu trả về, cách xử lý nó và những lưu ý quan trọng trong quá trình này.

Mô tả về cấu trúc dữ liệu trả về

Khi bạn sử dụng fetch_assoc để truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, kết quả trả về sẽ là một mảng kết hợp (associative array). Trong mảng này, tên cột của cơ sở dữ liệu sẽ được sử dụng làm khóa (key), và giá trị của từng cột sẽ là giá trị tương ứng của các khóa. Điều này giúp bạn dễ dàng truy cập và sử dụng dữ liệu bằng cách sử dụng tên cột thay vì chỉ số số nguyên.

Cách xử lý và truy cập dữ liệu từ kết quả fetch_assoc

Để xử lý và truy cập dữ liệu từ kết quả fetch_assoc, bạn có thể sử dụng một vòng lặp (thường là vòng lặp while) để duyệt qua từng dòng dữ liệu trong kết quả trả về. Sau đó, bạn có thể truy cập dữ liệu của từng dòng bằng cách sử dụng tên cột làm khóa cho mảng kết hợp.

Dưới đây là một ví dụ minh họa:

while ($row = $result->fetch_assoc()) {
  echo "Tên: " . $row["name"] . ", Email: " . $row["email"] . "<br>";
}

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng vòng lặp while để lặp qua từng dòng kết quả và sử dụng fetch_assoc để truy cập tên và email từ mỗi dòng.

Những lưu ý khi sử dụng fetch_assoc 

Có một số lưu ý cần chú ý khi sử dụng fetch_assoc trong PHP:

 1. fetch_assoc chỉ trả về một dòng tại mỗi lần gọi hàm. Bạn phải gọi lại hàm nhiều lần để lấy tất cả các dòng trong kết quả truy vấn.
 2. fetch_assoc trả về một mảng kết hợp với tên cột là khóa và giá trị tương ứng là giá trị của mảng.
 3. Nếu bạn gọi fetch_assoc trên một đối tượng truy vấn khi kết quả truy vấn đã hết, nó sẽ trả về false. Bạn cần kiểm tra trước khi sử dụng kết quả trả về.
 4. Chú ý khi sử dụng fetch_assoc với một truy vấn SELECT có nhiều cột cùng tên, vì nó chỉ trả về giá trị của cột cuối cùng có tên đó.
 5. fetch_assoc chỉ trả về dữ liệu kiểu chuỗi, nếu bạn cần dữ liệu kiểu số hoặc ngày tháng, bạn cần ép kiểu dữ liệu trước khi sử dụng.

Xem thêm SELECT AS trong SQL

Ví dụ sử dụng fetch_assoc trong PHP

Các ví dụ sử dụng fetch_assoc trong PHP:

 1. Kết nối đến cơ sở dữ liệu và thực thi truy vấn:
$conn = mysqli_connect("localhost", "username", "password", "database_name");

$sql = "SELECT * FROM users";

$result = mysqli_query($conn, $sql);
 1. Sử dụng fetch_assoc để lấy dữ liệu từ kết quả truy vấn:
while($row = mysqli_fetch_assoc($result)){

    echo "ID: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["name"]. "<br>";

}
 1. Đóng kết nối đến cơ sở dữ liệu:
mysqli_close($conn);

Kết luận 

fetch_assoc trong PHP là một phương thức sử dụng để truy xuất kết quả từ câu truy vấn SQL và trả về dạng mảng associative. Nó có thể giúp cho việc truy xuất dữ liệu trở nên dễ dàng hơn và có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu không xử lý đúng cách, dữ liệu trả về có thể bị tấn công bằng các kỹ thuật injection.

Xem thêm Nối chuỗi trong PHP là gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now