Rate this post

Trong Java, từ khóa extends được sử dụng để định nghĩa một class con kế thừa từ một class cha. Khi một class con kế thừa từ một class cha, nó sẽ tự động sở hữu tất cả các thuộc tính và phương thức của class cha.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ:

class Animal {
  protected String name;
  protected int age;
  public void eat() {
    System.out.println("Eating...");
  }
}
class Dog extends Animal {
  public void bark() {
    System.out.println("Barking...");
  }
}

Trong ví dụ trên, class Dog kế thừa từ class Animal và tự động sở hữu các thuộc tính name và age của class Animal và có thể sử dụng phương thức eat() của class Animal.

Nó còn có thể kế thừa nhiều lớp với interface.

Sử dụng extends giúp cho việc code dễ quản lý và dễ bảo trì hơn, giúp tăng tính

Một số ví dụ về extend trong java

 1. Kế thừa từ class cha:
class Animal {
  protected String name;
  protected int age;
  public void eat() {
    System.out.println("Eating...");
  }
}
class Dog extends Animal {
  public void bark() {
    System.out.println("Barking...");
  }
}
class Cat extends Animal {
  public void meow() {
    System.out.println("Meowing...");
  }
}
 1. Kế thừa từ nhiều lớp:
interface Drivable {
  void drive();
}
interface Flyable {
  void fly();
}
class Airplane extends Object implements Drivable, Flyable {
  public void drive() {
    System.out.println("Driving an airplane");
  }
  public void fly() {
    System.out.println("Flying an airplane");
  }
}
 1. Kế thừa từ class Abstract:
abstract class Shape {
  abstract void draw();
}
class Circle extends Shape {
  void draw() {
    System.out.println("Drawing Circle");
  }
}
class Square extends Shape {
  void draw() {
    System.out.println("Drawing Square");
  }
}

Trong các ví dụ trên chỉ là một số trong nhiều cách sử dụng extends trong Java, có thể có nhiều cách khác để sử dụng extends tùy theo nhu cầu của chương trình và mục đích sử dụng. Sử dụng extends giúp cho việc code dễ quản lý và dễ bảo trì hơn, giúp tăng tính tái sử dụng mã nguồn, giảm sự phụ thuộc giữa các lớp và giúp cho chương trình dễ dàng hơn để mở rộng và bảo trì.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now