Rate this post

Route được tạo ra các tuyến đường. Nó được sử dụng để xác định hành vi cụ thể của một ứng dụng. Nó chỉ định cách một ứng dụng phản hồi yêu cầu của khách hàng đối với một tuyến đường, URI hoặc đường dẫn cụ thể và một phương thức yêu cầu HTTP cụ thể (GET, POST, v.v.). Nó có thể xử lý các loại yêu cầu HTTP khác nhau.

Các bài viết liên quan:

Hãy lấy một ví dụ để xem định tuyến cơ bản.

File: routing_example.js

var express = require('express'); 
var app = express(); 
app.get('/', function (req, res) { 
  console.log("Got a GET request for the homepage"); 
  res.send('Welcome to Express!'); 
}) 
app.post('/', function (req, res) { 
  console.log("Got a POST request for the homepage"); 
  res.send('I am Impossible! '); 
}) 
app.delete('/del_student', function (req, res) { 
  console.log("Got a DELETE request for /del_student"); 
  res.send('I am Deleted!'); 
}) 
app.get('/enrolled_student', function (req, res) { 
  console.log("Got a GET request for /enrolled_student"); 
  res.send('I am an enrolled student.'); 
}) 
// This responds a GET request for abcd, abxcd, ab123cd, and so on 
app.get('/ab*cd', function(req, res) {   
  console.log("Got a GET request for /ab*cd"); 
  res.send('Pattern Matched.'); 
}) 
var server = app.listen(8000, function () { 
var host = server.address().address 
 var port = server.address().port 
console.log("Example app listening at http://%s:%s", host, port) 
}) 

Bạn thấy rằng máy chủ đang lắng nghe.

Bây giờ, bạn có thể xem kết quả được tạo bởi máy chủ trên máy chủ cục bộ http://127.0.0.1:8000/enrolled_student

Lưu ý: Command Prompt sẽ được cập nhật sau một lần phản hồi thành công.

Điều này có thể đọc các mẫu như abcd, abxcd, ab123cd, v.v.

Tuyến đường tiếp theo http://127.0.0.1:8000/abcd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now