Rate this post

Bài viết này nhằm mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quan về middleware trong Express.js, từ cơ bản đến nâng cao. Chúng ta sẽ khám phá cách các loại middleware khác nhau hoạt động, cách chúng được tích hợp vào ứng dụng, và cách bạn có thể tạo ra các middleware tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của dự án. Qua đó, mục tiêu là trang bị cho bạn kiến thức cần thiết để sử dụng middleware một cách hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng và khả năng mở rộng của ứng dụng Express.js của bạn.

Giới thiệu về Middleware trong Expressjs

Định nghĩa Middleware trong Express.js

Middleware trong bối cảnh của Express.js, một framework phổ biến trong Node.js, là các hàm có khả năng truy cập vào đối tượng yêu cầu (request), đối tượng phản hồi (response), và hàm middleware tiếp theo trong chu trình yêu cầu-phản hồi của ứng dụng web. Mỗi middleware có nhiệm vụ thực hiện một số hoạt động cụ thể, như xử lý dữ liệu yêu cầu, thực hiện xác thực, hoặc ghi log, trước khi chuyển quyền điều khiển sang middleware tiếp theo.

Tầm quan trọng của Middleware trong ứng dụng web

Middleware đóng một vai trò trung tâm trong việc xây dựng ứng dụng web với Express.js. Nó không chỉ giúp tạo ra cấu trúc mã nguồn rõ ràng và modular mà còn cung cấp một cách linh hoạt để mở rộng chức năng của ứng dụng. Bằng cách xử lý và trung chuyển các yêu cầu, middleware đảm bảo rằng các yếu tố như bảo mật, xử lý lỗi, và xác thực được quản lý một cách hiệu quả, từ đó cải thiện đáng kể chất lượng và hiệu suất của ứng dụng.

Cách Middleware hoạt động trong Express.js

Middleware trong Express.js hoạt động như các tầng xử lý yêu cầu, nằm giữa việc nhận yêu cầu từ người dùng và gửi phản hồi. Khi một yêu cầu được gửi đến Express.js, nó đi qua một chuỗi các middleware, mỗi cái có thể đọc hoặc thay đổi thông tin yêu cầu, xử lý lỗi, hoặc kết thúc chuỗi xử lý và gửi phản hồi.

Các loại Middleware

 1. Application-level middleware: Áp dụng cho toàn bộ ứng dụng. Ví dụ, app.use(logger('dev')) sẽ sử dụng middleware logger trên mọi yêu cầu.
 2. Router-level middleware: Tương tự như application-level, nhưng chỉ áp dụng cho các yêu cầu trong một router cụ thể.
 3. Error-handling middleware: Được sử dụng để xử lý các lỗi xảy ra trong chuỗi middleware.
 4. Built-in middleware: Middleware sẵn có trong Express, như express.static, để phục vụ các tệp tĩnh.
 5. Third-party middleware: Các middleware được phát triển bởi cộng đồng, như body-parser để xử lý dữ liệu form.

Ví dụ về Middleware cơ bản

Hãy xem xét một ví dụ cơ bản về application-level middleware:

const express = require('express');
const app = express();

// Middleware đơn giản để ghi log
app.use((req, res, next) => {
  console.log('Request URL:', req.originalUrl);
  next(); // Chuyển sang middleware tiếp theo
});

// Router chính
app.get('/', (req, res) => {
  res.send('Trang chủ');
});

app.listen(3000, () => {
  console.log('Server đang chạy trên cổng 3000');
});

Trong ví dụ này, middleware được sử dụng để ghi log URL của mọi yêu cầu đến server. next() được gọi để thông báo Express rằng middleware này đã hoàn thành công việc của mình và chuỗi xử lý có thể tiếp tục với middleware hoặc route tiếp theo.

Sử dụng Middleware trong ứng dụng thực tế

Thiết lập và cấu hình Middleware

Thiết lập middleware trong Express.js thường bắt đầu với việc gọi app.use(). Điều này cho phép middleware can thiệp vào mọi yêu cầu đến ứng dụng. Một ví dụ điển hình là cấu hình middleware express.static để phục vụ các tệp tĩnh từ một thư mục cụ thể:

app.use(express.static('public'));

Ở đây, tất cả các tệp trong thư mục public sẽ được tự động phục vụ như các tệp tĩnh. Đối với việc xử lý dữ liệu form, middleware body-parser có thể được sử dụng:

app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true }));

Xây dựng Middleware tùy chỉnh

Để tạo middleware tùy chỉnh, bạn viết một hàm nhận ba tham số: req (request), res (response), và next (hàm callback). Giả sử bạn muốn tạo một middleware để kiểm tra xác thực API:

function apiAuthentication(req, res, next) {
  if (req.headers['api-key'] === 'key-giả-định') {
    next();
  } else {
    res.status(401).send('Không xác thực');
  }
}

Middleware này kiểm tra tiêu đề ‘api-key’ và chỉ cho phép yêu cầu tiếp tục nếu có khóa API chính xác.

Xử lý lỗi và bảo mật với Middleware

Middleware xử lý lỗi thường có bốn tham số, bao gồm một tham số err để nhận lỗi:

app.use(function (err, req, res, next) {
  console.error(err.stack);
  res.status(500).send('Có lỗi xảy ra!');
});

Middleware này ghi log lỗi và gửi phản hồi lỗi. Đối với bảo mật, middleware có thể kiểm tra token hoặc quyền truy cập:

function tokenCheck(req, res, next) {
  if (req.query.token === 'token-hợp-lệ') {
    next();
  } else {
    res.status(403).send('Token không hợp lệ');
  }
}

Kết hợp nhiều Middleware

Trong ứng dụng thực tế, việc kết hợp nhiều middleware yêu cầu sự cân nhắc về thứ tự và chức năng của chúng. Ví dụ, bạn có thể muốn đặt middleware xác thực trước các middleware xử lý yêu cầu cụ thể:

app.use(apiAuthentication);
app.use('/some-route', specificRequestHandler);

Ở đây, tất cả các yêu cầu tới /some-route sẽ trải qua xác thực API trước khi được xử lý bởi specificRequestHandler.

Thực hành và Ví dụ

Tạo một Middleware đơn giản

Trong việc tạo middleware đơn giản, chúng ta thường bắt đầu với các nhiệm vụ cơ bản như ghi log hoặc xác thực. Ví dụ, một middleware đơn giản có thể kiểm tra xem yêu cầu có chứa một tiêu đề cụ thể hay không:

function checkHeader(req, res, next) {
  if (req.headers['custom-header']) {
    next();
  } else {
    res.status(400).send('Thiếu tiêu đề cần thiết');
  }
}

Trong ví dụ này, middleware kiểm tra tiêu đề ‘custom-header’ và chỉ cho phép yêu cầu tiếp tục nếu tiêu đề đó tồn tại.

Áp dụng Middleware vào Router

Middleware có thể được áp dụng cụ thể cho các router. Điều này giúp kiểm soát chặt chẽ việc xử lý yêu cầu trong các phần khác nhau của ứng dụng. Ví dụ, nếu bạn muốn áp dụng middleware checkHeader chỉ cho một loạt các route liên quan đến API, bạn có thể làm như sau:

const apiRouter = express.Router();

apiRouter.use(checkHeader);

apiRouter.get('/some-data', function(req, res) {
  res.send('Dữ liệu API');
});

Ở đây, mọi yêu cầu đến các route trong apiRouter sẽ cần phải có tiêu đề ‘custom-header’.

Phân tích một ví dụ thực tế

Giả sử bạn đang phát triển một ứng dụng blog, bạn cần một middleware để kiểm tra nếu người dùng có quyền truy cập vào một bài viết nhất định. Middleware này có thể xác định quyền truy cập dựa trên các quy tắc cụ thể (ví dụ, chỉ người dùng đã đăng nhập mới có thể xem bài viết):

function accessControl(req, res, next) {
  // Giả sử chúng ta kiểm tra quyền truy cập thông qua một hàm
  if (userCanAccess(req.user, req.params.postId)) {
    next();
  } else {
    res.status(403).send('Không có quyền truy cập');
  }
}

Sau đó, middleware accessControl có thể được áp dụng cho các route liên quan đến việc hiển thị bài viết:

app.get('/post/:postId', accessControl, function(req, res) {
  // Hiển thị bài viết
});

Trong ví dụ này, middleware accessControl kiểm tra quyền truy cập trước khi người dùng có thể xem bài viết, đảm bảo rằng chỉ những người có quyền mới có thể truy cập.

Xem thêm Nhóm Router trong Laravel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now