Rate this post

Trong Java, exception là một lớp cụ thể của lỗi hoặc sự cố mà có thể xảy ra trong quá trình thực thi của chương trình. Exception có thể được xử lý bằng cách sử dụng từ khóa try-catch hoặc throws. Khi một exception được ném, chương trình sẽ tạm dừng thực thi tại vị trí ném exception và sẽ tìm kiếm một đoạn mã xử lý exception tương ứng. Nếu không có đoạn mã xử lý exception tương ứng, chương trình sẽ kết thúc.

Các bài viết liên quan:

khi nào sử dụng exception trong java

Trong Java, exception thường được sử dụng khi có một sự cố hoặc lỗi xảy ra trong quá trình thực thi của chương trình. Ví dụ như, khi đọc một file và file không tồn tại, hoặc khi truy cập một phần tử của một mảng và chỉ số là ngoài giới hạn của mảng, hoặc khi chia cho 0, hoặc khi truy cập một đối tượng đã bị giải phóng sẽ ném ra các Exception tương ứng.

Exception là một cách tốt để bắt và xử lý các lỗi hoặc sự cố trong chương trình. Nó cho phép bạn chuyển đến các đoạn mã xử lý tương ứng để giải quyết lỗi, và tiếp tục thực thi chương trình mà không gây sự dừng lại hoặc tắt chương trình.

tại sao cần sử dụng exception trong java

Có nhiều lý do tại sao sử dụng exception trong Java là một tùy chọn tốt:

 1. Tách riêng các đoạn mã xử lý lỗi: Sử dụng exception cho phép bạn tách riêng các đoạn mã xử lý lỗi khỏi các đoạn mã chính của chương trình, giúp cho chương trình dễ dàng hơn để đọc và hiểu.
 2. Xử lý lỗi theo cách tự động: Exception cho phép bạn xử lý các lỗi theo cách tự động, giúp cho chương trình tiếp tục chạy mà không gây sự dừng lại hoặc tắt chương trình.
 3. Ghi nhận các lỗi và giúp cho người dùng: Exception có thể ghi nhận lỗi và thông báo cho người dùng, giúp người dùng hiểu được vấn đề và cố gắng giải quyết nó.
 4. Mở rộng tính năng: Sử dụng exception cho phép bạn mở rộng tính năng của chương trình mà không cần phải thay đổi các đoạn mã chính.
 5. Debugging: Exception cho phép bạn theo dõi chương trình và giải quyết lỗi dễ dàng hơn.

Một số ví dụ về exception trong java

 1. Xử lý lỗi đọc file:
try {
  FileReader file = new FileReader("example.txt");
  // code to read from file
} catch (FileNotFoundException e) {
  System.out.println("File not found");
}

Trong ví dụ này, chương trình sẽ cố gắng đọc một file có tên “example.txt”. Nếu file không tồn tại, nó sẽ ném ra một FileNotFoundException và đoạn mã trong catch block sẽ được thực thi, in ra thông báo “File not found”

 1. Xử lý lỗi chia cho 0:
try {
  int result = 5/0;
} catch (ArithmeticException e) {
  System.out.println("Cannot divide by zero");
}

Trong ví dụ này, chương trình sẽ cố gắng chia số 5 cho 0. Nếu có lỗi, nó sẽ ném ra một ArithmeticException và đoạn mã trong catch block sẽ được thực thi, in ra thông báo “Cannot divide by zero”

 1. Xử lý lỗi khi truy cập một phần tử của mảng ngoài giới hạn:
try {
  int[] numbers = {1, 2, 3};
  System.out.println(numbers[3]);
} catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
  System.out.println("Index out of bounds");
}

Trong ví dụ này, chương trình sẽ cố gắng truy cập phần tử thứ 3 của mảng “numbers”. Nếu truy cập ngoài giới hạn của mảng, nó sẽ ném ra một ArrayIndexOutOfBoundsException và đoạn mã trong catch block sẽ được thực thi, in ra thông báo “Index out of bounds”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now