Rate this post

equalsIgnoreCase() là một phương thức của lớp String trong Java, nó so sánh hai chuỗi với nhau mà không phân biệt hoa thường. Nếu hai chuỗi bằng nhau, phương thức sẽ trả về true, ngược lại sẽ trả về false.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ:

String str1 = "Hello World";
String str2 = "HELLO WORLD";
if (str1.equalsIgnoreCase(str2)) {
  System.out.println("The strings are equal.");
} else {
  System.out.println("The strings are not equal.");
}

Trong ví dụ trên, hai chuỗi str1 và str2 được so sánh bằng equalsIgnoreCase() và sẽ trả về true vì hai chuỗi giống nhau mà không phân biệt hoa thường.

Phương thức này rất hữu ích khi bạn muốn so sánh hai chuỗi mà không quan tâm đến việc chúng có hoa thường hay không, ví dụ như so sánh tên người dùng để đăng nhập hoặc xác thực thông tin.

Một vài ví dụ về equalsignorecase trong java

 1. So sánh hai chuỗi với nhau:
String str1 = "Hello World";
String str2 = "HELLO WORLD";
if (str1.equalsIgnoreCase(str2)) {
  System.out.println("The strings are equal.");
} else {
  System.out.println("The strings are not equal.");
}
 1. Kiểm tra xem một chuỗi có bắt đầu bằng một chuỗi khác không:
String str1 = "Hello World";
String str2 = "HELLO";
if (str1.toLowerCase().startsWith(str2.toLowerCase())) {
  System.out.println("The string starts with " + str2);
} else {
  System.out.println("The string does not start with " + str2);
}
 1. Kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi khác không:
String str1 = "Hello World";
String str2 = "WORLD";
if (str1.toLowerCase().contains(str2.toLowerCase())) {
  System.out.println("The string contains " + str2);
} else {
  System.out.println("The string does not contain " + str2);
}
 1. So sánh một danh sách các chuỗi với nhau:
List<String> list = Arrays.asList("apple", "banana", "orange");
String fruit = "APPLE";
if (list.stream().anyMatch(s -> s.equalsIgnoreCase(fruit))) {
  System.out.println(fruit + " is in the list.");
} else {
  System.out.println(fruit + " is not in the list.");
}
 1. So sánh một mảng các chuỗi với nhau:
String[] array = {"apple", "banana", "orange"};
String fruit = "BANANA";
for (String s : array) {
  if (s.equalsIgnoreCase(fruit)) {
    System.out.println(fruit + " is in the array.");
    break;
  }
}
 1. So sánh một chuỗi với những giá trị trong một enum:
enum Fruit {APPLE, BANANA, ORANGE};
String input = "banana";
for (Fruit f : Fruit.values()) {
  if (f.name().equalsIgnoreCase(input)) {
    System.out.println("Matched: " + f);
    break;
  }
}
 1. So sánh một chuỗi với những giá trị trong một map :
Map<String, String> map = new HashMap<>();
map.put("name", "John");
map.put("age", "30");
String key = "Name";
if (map.containsKey(key.toLowerCase())) {
  System.out.println("Value of " + key + " is: " + map.get(key.toLowerCase()));
} else {
  System.out.println("Key not found.");
}
 1. So sánh một chuỗi với những giá trị trong một set:
Set<String> set = new HashSet<>(Arrays.asList("apple", "banana", "orange"));
String input = "BANANA";
if (set.stream().anyMatch(s -> s.equalsIgnoreCase(input))) {
System.out.println(input + " is in the set.");
} else {
System.out.println(input + " is not in the set.");
}
 1. So sánh một chuỗi với những giá trị trong một mảng:
String[] array = {"apple", "banana", "orange"};
String input = "ORANGE";
if (Arrays.stream(array).anyMatch(s -> s.equalsIgnoreCase(input))) {
System.out.println(input + " is in the array.");
} else {
System.out.println(input + " is not in the array.");
}

Trong những ví dụ trên, chúng ta sử dụng equalsIgnoreCase() để so sánh hai chuỗi với nhau mà không phân biệt hoa thường trong các tình huống khác nhau. Bạn có thể sử dụng phương thức này để so sánh hai chuỗi trong các tình huống khác nhau, ví dụ như kiểm tra xem một chuỗi có bắt đầu bằng một chuỗi khác hay không, kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi khác hay không, so sánh một danh sách hoặc mảng các chuỗi với nhau, so sánh một chuỗi với giá trị trong một enum, map hoặc set. Nó cũng rất hữu ích trong các tình huống xác thực thông tin người dùng hoặc so sánh dữ liệu trong các hệ thống, ví dụ như kiểm tra xem một tài khoản người dùng có tồn tại hay không.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now