Rate this post

Thông thường, khi xử lý các trình vòng lặp, chúng ta cũng cần phải đếm số lần lặp. Python giảm bớt nhiệm vụ của lập trình viên bằng cách cung cấp hàm tích hợp enumerate() cho nhiệm vụ này. Phương thức Enumerate () thêm bộ đếm vào một lần lặp và trả về nó ở dạng đối tượng liệt kê. Đối tượng được liệt kê này sau đó có thể được sử dụng trực tiếp cho các vòng lặp hoặc được chuyển đổi thành một danh sách các bộ bằng cách sử dụng phương thức list().

Các bài viết liên quan:

Cú pháp:

enumerate(iterable, start=0)

Thông số:

 • Iterable: bất kỳ đối tượng nào hỗ trợ phép lặp
 • start: giá trị chỉ mục mà từ đó bộ đếm được bắt đầu, theo mặc định là 0

Ví dụ

# một list trong python
l1 = ["list1","list2", "list3"]
s1 = "test"

# tạo đối tượng enumerate
obj1 = enumerate(l1)
obj2 = enumerate(s1)

print ("type của obj1:", type(obj1))
print (list(enumerate(l1)))

# đổi index từ 2 đến hết
print (list(enumerate(s1, 2)))

kết quả:

type của obj1: <class 'enumerate'>
[(0, 'list1'), (1, 'list2'), (2, 'list3')]
[(2, 't'), (3, 'e'), (4, 's'), (5, 't')]
> 

Sử dụng đối tượng liệt kê trong các vòng lặp:

#định nghĩa vòng lặp
l1 = ["item1", "item2", "item3"]

# sử dụng lặp for cho l1 sử dụng enumerate
for ele in enumerate(l1):
	print (ele)

# đổi index và in ra giá trị element
for count, ele in enumerate(l1, 100):
	print (count, ele)

# xuất ra giá trị count và element
for count, ele in enumerate(l1):
	print(count)
	print(ele)

kết quả:

(0, 'item1')
(1, 'item2')
(2, 'item3')
100 item1
101 item2
102 item3
0
item1
1
item2
2
item3
> 

Các câu hỏi phổ biến Enumerate() trong python

 1. Enumerate() là gì trong Python?
 • Enumerate() là một hàm tích hợp sẵn trong Python, cho phép lặp qua một chuỗi và đếm số lần lặp.
 1. Cú pháp của Enumerate() là gì?
 • Cú pháp của Enumerate() như sau: enumerate(iterable, start=0) Trong đó:
  • iterable: là một đối tượng có thể lặp lại, chẳng hạn như một danh sách, một tuple hoặc một chuỗi.
  • start: là giá trị ban đầu của bộ đếm. Mặc định là 0.
 1. Enumerate() trả về gì?
 • Enumerate() trả về một đối tượng liệt kê (enumerate object) chứa các cặp giá trị (index, value) của từng phần tử trong chuỗi được lặp qua.
 1. Enumerate() được sử dụng để làm gì?
 • Enumerate() được sử dụng để đếm các phần tử trong một chuỗi và đánh dấu chúng bằng một số thứ tự, giúp người dùng dễ dàng truy cập và xử lý các phần tử trong chuỗi.
 1. Làm thế nào để sử dụng Enumerate() trong Python?
 • Để sử dụng Enumerate() trong Python, ta có thể làm như sau:
# Ví dụ với list
my_list = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
for index, value in enumerate(my_list):
  print(index, value)

# Ví dụ với tuple
my_tuple = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e')
for index, value in enumerate(my_tuple):
  print(index, value)

# Ví dụ với chuỗi
my_string = 'abcde'
for index, value in enumerate(my_string):
  print(index, value)
 1. Enumerate() có thể được sử dụng để đếm từng phần tử của một tệp tin trong Python không?
 • Có, ta có thể sử dụng Enumerate() để đếm từng phần tử của một tệp tin trong Python bằng cách đọc tệp tin dưới dạng một danh sách và sử dụng hàm enumerate() để đếm từng dòng. Ví dụ:
with open('file.txt', 'r') as f:
  lines = f.readlines()
  for i, line in enumerate(lines):
    print(i, line)
 1. Enumerate() có thể được sử dụng để tạo ra một từ điển trong Python không?
 • Có, ta có thể sử dụng Enumerate() để tạo ra một từ điển trong Python bằng cách đưa các giá trị được liệt kê vào dưới dạng cặp key-value. Ví dụ:
my_list = ['apple', 'banana', 'orange']
my_dict = dict(enumerate(my_list))
print(my_dict)
# Output: {0: 'apple', 1: 'banana', 2: 'orange'}
 1. Enumerate() có thể được sử dụng để tạo ra một danh sách bổ sung trong Python không?
 • Có, ta có thể sử dụng Enumerate() để tạo ra một danh sách bổ sung trong Python bằng cách đưa các giá trị được liệt kê vào dưới dạng tuple và sử dụng hàm list() để chuyển đổi sang danh sách bổ sung. Ví dụ:
my_list = ['apple', 'banana', 'orange']
new_list = list(enumerate(my_list, start=1))
print(new_list)
# Output: [(1, 'apple'), (2, 'banana'), (3, 'orange')]
 1. Làm thế nào để đổi tên các biến được trả về bởi Enumerate() trong Python?
 • Để đổi tên các biến được trả về bởi Enumerate() trong Python, ta có thể sử dụng cú pháp sau:
for index, value in enumerate(my_list):
  print(index, value)

Trong đó, index và value là tên các biến được trả về bởi Enumerate(). Ta có thể đổi tên chúng thành các tên khác bằng cách đưa chúng vào dưới dạng tuple và sử dụng chúng như các biến mới. Ví dụ:

for i, fruit in enumerate(my_list):
  print(i, fruit)
 1. Enumerate() có thể được sử dụng để đếm các phần tử trong một dict trong Python không?
 • Không, Enumerate() không thể được sử dụng để đếm các phần tử trong một dict trong Python vì dict không có thứ tự cụ thể cho các phần tử của nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now