Rate this post

Enum trong Java là một kiểu dữ liệu đặc biệt, nó cho phép bạn định nghĩa một tập hợp các giá trị hằng số. Mỗi giá trị trong tập hợp này được gọi là một Enum constant. Enum constant là một đối tượng được tạo ra từ kiểu Enum, và chỉ có thể chứa các giá trị được định nghĩa trong Enum.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ, bạn có thể định nghĩa một Enum gọi là “Days” với các giá trị hằng số “MONDAY”, “TUESDAY”, “WEDNESDAY” và “THURSDAY”. Bạn có thể sử dụng Enum constant này để gán giá trị cho một biến của kiểu Enum “Days”.

Enum trong Java cũng có một số tính năng vượt trội so với các kiểu dữ liệu thường, như:

 • Enum constants là đối tượng và được coi là giá trị hằng số trong Java.
 • Enum constants được tạo ra duy nhất một lần và không thể tạo ra đối tượng mới từ chúng.
 • Enum constants có thể có phương thức và thuộc tính riêng.
 • Enum có thể implements interface
 • Enum có thể có constructor, phương thức và biến thành viên.
 • Enum constants có thể sử dụng trong các kiểu dữ liệu Switch
 • Java cung cấp sẵn một số phương thức tiện ích để làm việc với Enum, như values(), ordinal(), v.v.

Có rất nhiều ứng dụng của Enum trong lập trình, nó giúp cho code của bạn dễ đọc nh và dễ bảo trì hơn bởi vì nó giúp giới hạn số lượng các giá trị mà một biến có thể chứa, giúp tránh lỗi do việc gán giá trị sai cho một biến. Enum cũng giúp cho việc đọc code trở nên dễ dàng hơn vì nó giúp cho việc hiểu ý nghĩa của một giá trị trong một biến trở nên rõ ràng hơn.

Ví dụ:

Enum Size {SMALL, MEDIUM, LARGE}

Size s = Size.MEDIUM;
if (s == Size.MEDIUM) {
System.out.println("Size is Medium");
}

Việc sử dụng Enum trong trường hợp này sẽ giúp tránh lỗi do nhập sai giá trị và giúp cho việc đọc và hiểu code trở nên dễ dàng hơn.

Ví dụ Enum

Vậy đây là một ví dụ về cách sử dụng Enum trong Java:

public enum Size {
  SMALL("S"), MEDIUM("M"), LARGE("L"), EXTRA_LARGE("XL");
 
  private String abbreviation;
 
  private Size(String abbreviation) {
    this.abbreviation = abbreviation;
  }
 
  public String getAbbreviation() {
    return abbreviation;
  }
}

Trong ví dụ trên, tôi đã tạo một Enum có tên “Size” với các giá trị SMALL, MEDIUM, LARGE, EXTRA_LARGE. Mỗi giá trị được gắn với một chuỗi tắt (viết tắt). Ví dụ cách sử dụng :

Size s = Size.MEDIUM;
System.out.println(s);

hoặc có thể sử dụng :

Size s = Size.MEDIUM;
System.out.println(s.getAbbreviation());

Enum là một loại đặc biệt của class trong Java, nó cho phép bạn tạo các giá trị hằng số mà không thể thay đổi. Enum được sử dụng khi bạn muốn đảm bảo rằng một biến chỉ có thể có một trong số các giá trị cố định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now