Rate this post

Enum (viết tắt của “enumeration”) trong C++ là một kiểu dữ liệu giúp chúng ta định nghĩa các giá trị hằng (không thay đổi) cho một tập các biến. Enum cho phép chúng ta đặt tên cho các giá trị hằng, thay vì sử dụng số nguyên. Ví dụ, chúng ta có thể tạo một enum để chỉ ra các màu sắc: enum Color { RED, GREEN, BLUE }; Và sau đó sử dụng các giá trị này để khởi tạo biến màu sắc: Color myColor = RED;

các bài viết liên quan

khi nào ta nên sử dụng enum

Enum thường được sử dụng khi ta muốn gán giá trị hằng cho một tập các biến. Ví dụ, nếu ta muốn chỉ ra rằng một biến có thể chứa một trong những giá trị cụ thể như “RED”, “GREEN” hoặc “BLUE”, chúng ta có thể sử dụng enum để định nghĩa các giá trị đó.

Enum cũng rất hữu ích khi ta muốn tạo ra các hằng số với tên cho dễ hiểu hơn. Ví dụ, nếu ta muốn xác định một hằng số là số pi, chúng ta có thể đặt tên là PI thay vì sử dụng số 3.14.

Enum cũng có thể được sử dụng để xác định các trạng thái của một đối tượng hoặc các giá trị trả về của hàm.

Enum là một cách tốt để giới hạn giá trị của một biến để tránh lỗi logic hoặc nhầm lẫn trong code.

một vài ví dụ về enum

 1. Ví dụ về sử dụng Enum để chỉ ra các màu sắc:
enum Color { RED, GREEN, BLUE };
Color myColor = RED;
if (myColor == GREEN) {
  // do something
}
 1. Ví dụ về sử dụng Enum để chỉ ra các trạng thái của một đối tượng:
enum State { IDLE, RUNNING, PAUSED };
State myObjectState = IDLE;
if (myObjectState == PAUSED) {
  // do something
}
 1. Ví dụ về sử dụng Enum để chỉ ra các giá trị trả về của hàm:
enum Result { SUCCESS, FAIL, ERROR };
Result myFunction() {
  // do something
  return SUCCESS;
}
if (myFunction() == ERROR) {
  // do something
}
 1. Ví dụ về sử dụng Enum để chỉ ra các hằng số:
enum Constants { PI = 3.14, E = 2.718 };
double myCircleRadius = 2.0;
double myCircleCircumference = 2 * PI * myCircleRadius;

Nhớ rằng, enum trong C++ có thể được khởi tạo giá trị bắt đầu từ số nguyên bất kỳ, nếu không chỉ định sẽ bắt đầu từ số 0.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now