Rate this post

endl là một đại diện cho ký tự xuống dòng '\n' trong ngôn ngữ lập trình C++. Nó được sử dụng để in ra màn hình hoặc ghi ra tập tin và sau đó xuống dòng.

Các bài viết liên quan:

endl có thể được sử dụng trong hàm coutofstream để in hoặc ghi ra tập tin và sau đó xuống dòng. Ví dụ:

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  cout << "Hello, World!" << endl;
  cout << "This is end of line" << endl;
  return 0;
}

Kết quả:

Hello, World!
This is end of line

Cũng có thể sử dụng ký tự xuống dòng ‘\n’ thay vì endl, ví dụ:

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  cout << "Hello, World!\n";
  cout << "This is end of line\n";
  return 0;
}

Sử dụng endl hoặc '\n' đều có thể tạo ra kết quả giống nhau về việc xuống dòng, nhưng sử dụng endl có thể gây chậm hơn vì nó sẽ đẩy dữ liệu ra khỏi bộ đệm để ghi ra tập tin hoặc màn hình.

Một số ví dụ của endl trong c++

Ví dụ 1: Sử dụng endl để in ra màn hình và sau đó xuống dòng

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  cout << "This is the first line." << endl;
  cout << "This is the second line." << endl;
  return 0;
}

Kết quả:

This is the first line.
This is the second line.

Ví dụ 2: Sử dụng endl để ghi ra tập tin và sau đó xuống dòng

#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  ofstream outFile;
  outFile.open("example.txt");
  outFile << "This is the first line." << endl;
  outFile << "This is the second line." << endl;
  outFile.close();
  return 0;
}

Với ví dụ trên, chương trình sẽ tạo ra một tập tin có tên “example.txt” và ghi vào nó “This is the first line.” và “This is the second line.” mỗi dòng tương ứng.

Ví dụ 3: Sử dụng '\n' thay vì endl để in ra màn hình

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  cout << "This is the first line.\n";
  cout << "This is the second line.\n";
  return 0;
}

Kết quả và sử dụng với endl hoặc Với '\n' đều là giống nhau về việc xuống dòng.

Ví dụ 4: Sử dụng endl để in ra màn hình và sau đó xuống dòng trong vòng lặp

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << "This is line " << i << "." << endl;
  }
  return 0;
}

Kết quả:

This is line 0.
This is line 1.
This is line 2.
This is line 3.
This is line 4.

Ví dụ 5: Sử dụng endl để ghi ra tập tin và sau đó xuống dòng trong vòng lặp

#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  ofstream outFile;
  outFile.open("example.txt");
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    outFile << "This is line " << i << "." << endl;
  }
  outFile.close();
  return 0;
}

Với ví dụ trên, chương trình sẽ tạo ra một tập tin có tên “example.txt” và ghi vào nó “This is line 0.”, “This is line 1.”, “This is line 2.”, “This is line 3.” và “This is line 4.” mỗi dòng tương ứng.

Tất cả các ví dụ trên chỉ là ví dụ đơn giản về cách sử dụng endl trong C++, bạn có thể sử dụng nó trong nhiều trường hợp khác nhau để xuống dòng khi in ra màn hình hoặc ghi ra tập tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now