Rate this post

ESP có thể được sử dụng để cung cấp tính bảo mật, xác thực nguồn gốc dữ liệu, tính toàn vẹn của kết nối, dịch vụ chống phát lại (một dạng toàn vẹn chuỗi một phần) và bảo mật luồng lưu lượng (hạn chế). Tập hợp các dịch vụ được cung cấp phụ thuộc vào các tùy chọn được chọn tại thời điểm thành lập Hiệp hội Bảo mật (SA) và vào vị trí triển khai trong cấu trúc liên kết mạng.

Các bài viết liên quan:

ESP có thể hoạt động với nhiều thuật toán mã hóa và xác thực khác nhau, bao gồm cả các thuật toán mã hóa xác thực như GCM.

Khái niệm về ESP trong IPsec

ESP (Encapsulating Security Payload) là một trong hai giao thức chính trong IPsec (Internet Protocol Security), cùng với giao thức AH (Authentication Header). ESP chịu trách nhiệm bảo vệ tính toàn vẹn, bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu khi chúng được truyền qua mạng.

ESP thực hiện việc bảo mật dữ liệu bằng cách thực hiện mã hóa và/hoặc thêm thông tin bảo mật vào gói tin IP. Gói tin bảo mật được tạo bởi ESP chứa dữ liệu được mã hóa hoặc được bảo vệ bằng cách thêm các trường thông tin bảo mật vào gói tin gốc. Điều này giúp đảm bảo rằng dữ liệu không bị thay đổi trong quá trình truyền tải và không thể bị đánh cắp hoặc xâm nhập bởi các kẻ không mong muốn.

Các chức năng chính của ESP bao gồm:

 1. Mã hóa dữ liệu: ESP có khả năng mã hóa dữ liệu bên trong gói tin IP. Điều này đảm bảo rằng người không có quyền truy cập không thể đọc được nội dung của dữ liệu truyền qua mạng.
 2. Thêm Header và Trailer ESP: ESP thêm các trường thông tin bảo mật vào phần Header và Trailer của gói tin IP. Các trường này chứa thông tin về mã hóa, cơ chế xác thực, và thông tin khác để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của gói tin.
 3. Bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu: ESP sử dụng cơ chế kiểm tra nguyên vẹn để đảm bảo rằng dữ liệu không bị sửa đổi hoặc thay đổi trong quá trình truyền tải.
 4. Xác thực nguồn gốc: ESP có thể sử dụng cơ chế xác thực để đảm bảo rằng gói tin được gửi từ nguồn gốc hợp lệ và không bị giả mạo.
 5. Tạo SA (Security Association): ESP sử dụng SA để xác định các thông số bảo mật như các thuật toán mã hóa và xác thực được sử dụng cho việc bảo vệ dữ liệu.

Tóm lại, ESP trong IPsec là giao thức quan trọng giúp bảo vệ tính toàn vẹn, bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu khi chúng được truyền qua mạng.

Xem thêm IP address

Định dạng ESP

Hình dưới cho thấy định dạng cấp cao nhất của gói ESP. Nó chứa các trường sau đây.

 • Security Parameters Index (32 bits): Xác định một liên kết bảo mật.
 • Sequence Number (32 bits): Giá trị bộ đếm tăng đơn điệu; điều này cung cấp một chức năng chống phát lại, như đã thảo luận cho AH.
 • Payload Data (variable): Đây là một phân đoạn mức truyền tải (chế độ truyền tải) hoặc gói IP (chế độ đường hầm) được bảo vệ bằng mã hóa.
 • Padding (0 – 255 bytes):  Mục đích của trường này sẽ được thảo luận sau.
 • Pad Length (8 bits): Cho biết số byte vùng đệm ngay trước trường này.
 • Next Header (8 bits): Xác định loại dữ liệu có trong trường dữ liệu trọng tải bằng cách xác định tiêu đề đầu tiên trong tải trọng đó (ví dụ: tiêu đề mở rộng trong IPv6 hoặc giao thức lớp trên như TCP).
 • Integrity Check Value (variable): Trường có độ dài thay đổi (phải là một số tích phân của các từ 32 bit) có chứa Giá trị kiểm tra tính toàn vẹn được tính trên gói ESP trừ trường Dữ liệu xác thực.

Khi bất kỳ thuật toán chế độ kết hợp nào được sử dụng, bản thân thuật toán được kỳ vọng sẽ trả về cả bản rõ được giải mã và chỉ báo đạt / không đạt để kiểm tra tính toàn vẹn. Đối với các thuật toán chế độ kết hợp, ICV thường xuất hiện ở cuối gói ESP (khi tính toàn vẹn được chọn) có thể bị bỏ qua. Khi ICV bị bỏ qua và tính toàn vẹn được chọn, thuật toán chế độ kết hợp có trách nhiệm mã hóa trong Dữ liệu tải trọng một phương tiện tương đương với ICV để xác minh tính toàn vẹn của gói.

Hai trường bổ sung có thể xuất hiện trong tải trọng (Hình 19.5b). Giá trị khởi tạo (IV), hoặc nonce, hiện diện nếu điều này được yêu cầu bởi thuật toán mã hóa hoặc mã hóa xác thực được sử dụng cho ESP. Nếu chế độ đường hầm đang được sử dụng, thì việc triển khai IPsec có thể thêm phần đệm bảo mật luồng lưu lượng (TFC) sau Dữ liệu tải trọng và trước trường Padding, như được giải thích sau đó.

Xem thêm Kết hợp security association

Quá trình hoạt động của ESP

Quá trình hoạt động của ESP trong IPsec

Giao thức ESP (Encapsulating Security Payload) trong IPsec chịu trách nhiệm bảo mật và bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu trong quá trình truyền tải qua mạng. Dưới đây là quá trình hoạt động cơ bản của ESP:

 1. Mã hóa Dữ liệu: Khi dữ liệu cần được bảo mật, ESP thực hiện quá trình mã hóa dữ liệu bên trong gói tin IP. Quá trình mã hóa này sử dụng các thuật toán mã hóa như AES (Advanced Encryption Standard) để chuyển đổi dữ liệu gốc thành dạng mã hóa không thể đọc được.
 2. Thêm Header và Trailer ESP: ESP thêm các trường thông tin bảo mật vào phần Header và Trailer của gói tin IP. Các trường này chứa thông tin quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của gói tin. Trong phần Header, ESP thêm trường như “SPI” (Security Parameters Index) để định danh SA (Security Association) cụ thể được sử dụng cho gói tin. Trong phần Trailer, ESP thêm trường kiểm tra xác thực và các thông tin khác liên quan đến bảo mật.
 3. Bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu: ESP sử dụng cơ chế kiểm tra nguyên vẹn để đảm bảo rằng dữ liệu không bị sửa đổi hoặc thay đổi trong quá trình truyền tải. Trường kiểm tra xác thực trong Trailer được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn này. Nếu dữ liệu bị thay đổi trong quá trình truyền, giá trị kiểm tra xác thực sẽ không khớp và gói tin sẽ bị từ chối.
 4. Xác thực nguồn gốc: ESP có thể sử dụng cơ chế xác thực để đảm bảo rằng gói tin được gửi từ nguồn gốc hợp lệ và không bị giả mạo. Cơ chế này sử dụng các thuật toán xác thực như HMAC (Hash-based Message Authentication Code) để ký và kiểm tra chữ ký số trên gói tin.
 5. Tạo SA (Security Association): Trước khi bắt đầu việc truyền tải dữ liệu, cần thiết phải thiết lập SA, tức là cài đặt thông số bảo mật. SA xác định các thông số như thuật toán mã hóa, thuật toán xác thực, khóa bí mật, SPI, và thời gian hiệu lực của SA. Khi đã thiết lập SA, ESP sử dụng nó để bảo vệ và giải mã dữ liệu.

Tóm lại, ESP trong IPsec hoạt động bằng cách mã hóa dữ liệu, thêm các trường thông tin bảo mật vào gói tin IP, bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu, xác thực nguồn gốc và sử dụng SA để đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu trên mạng.

Ưu và Nhược Điểm của ESP

Ưu điểm của ESP trong IPsec:

 1. Bảo mật cao: ESP cung cấp cơ chế mã hóa dữ liệu, giúp bảo vệ tính bí mật của thông tin trong quá trình truyền tải qua mạng.
 2. Bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu: ESP sử dụng cơ chế kiểm tra nguyên vẹn để đảm bảo rằng dữ liệu không bị sửa đổi hoặc thay đổi trong quá trình truyền.
 3. Xác thực nguồn gốc: ESP có khả năng xác thực nguồn gốc của dữ liệu, đảm bảo rằng gói tin được gửi từ nguồn hợp lệ và không bị giả mạo.
 4. Tích hợp vào môi trường hiện có: ESP có thể tích hợp vào các hệ thống mạng hiện có mà không yêu cầu thay đổi quá nhiều cấu hình hoặc thiết lập.
 5. Đảm bảo tính riêng tư: ESP bảo vệ tính riêng tư của thông tin truyền tải qua mạng, ngăn chặn các kẻ xâm nhập từ việc đọc hoặc giả mạo dữ liệu.

Nhược điểm của ESP trong IPsec:

 1. Tăng thời gian xử lý: Quá trình mã hóa và giải mã dữ liệu trong ESP có thể gây ra tăng thời gian xử lý, dẫn đến tăng độ trễ trong việc truyền tải dữ liệu.
 2. Yêu cầu tài nguyên cao: Việc thực hiện mã hóa và xác thực yêu cầu tài nguyên máy tính cao hơn, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hệ thống.
 3. Khả năng tương thích: Có thể xảy ra vấn đề về khả năng tương thích giữa các hệ thống sử dụng ESP và các phiên bản khác nhau của IPsec.
 4. Khả năng mở rộng: Khi mạng mở rộng, việc quản lý và duy trì các SA có thể trở nên phức tạp và đòi hỏi nhiều công sức.
 5. Phụ thuộc vào hạ tầng mã hóa: Hiệu năng và hiệu quả của ESP phụ thuộc vào thuật toán mã hóa và phần cứng hỗ trợ mã hóa trên các thiết bị mạng.

Mặc dù ESP trong IPsec mang lại nhiều ưu điểm về bảo mật và quyền riêng tư, nhưng cũng đi kèm với một số nhược điểm có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và khả năng mở rộng của hệ thống.

Ví dụ về việc sử dụng ESP

Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng ESP (Encapsulating Security Payload) trong IPsec để bảo vệ thông tin truyền tải giữa hai máy tính trong mạng:

Tình huống: Một công ty có hai chi nhánh, A và B, cần thiết lập một kênh truyền tải dữ liệu bảo mật giữa các máy tính ở hai chi nhánh này. Dữ liệu chứa thông tin quan trọng về khách hàng và doanh nghiệp, do đó cần đảm bảo tính bí mật và tính toàn vẹn của dữ liệu.

Giải pháp: Công ty quyết định triển khai IPsec để bảo vệ kênh truyền tải dữ liệu giữa hai chi nhánh. Trong đó, giao thức ESP được sử dụng để cung cấp tính riêng tư, tính toàn vẹn và xác thực.

Khi máy tính tại chi nhánh A muốn gửi dữ liệu đến máy tính tại chi nhánh B, quá trình sử dụng ESP diễn ra như sau:

 1. Thiết lập SA: Máy tính tại cả hai chi nhánh đầu tiên phải thiết lập một Security Association (SA) để xác định các tham số bảo mật như khóa mã hóa, khóa xác thực và thuật toán sử dụng.
 2. Mã hóa dữ liệu: Khi máy tính tại chi nhánh A muốn gửi dữ liệu đến chi nhánh B, dữ liệu sẽ được mã hóa bằng thuật toán mã hóa đã được cấu hình trong SA.
 3. Thêm Header ESP: Dữ liệu mã hóa được đóng gói trong một header ESP, bao gồm các thông tin về SA như địa chỉ IP của nguồn và đích, thông tin về khóa mã hóa và khóa xác thực.
 4. Truyền tải qua mạng: Dữ liệu đã được mã hóa và đóng gói sẽ được truyền tải qua mạng từ chi nhánh A đến chi nhánh B.
 5. Giải mã dữ liệu: Máy tính tại chi nhánh B nhận được dữ liệu, sử dụng khóa mã hóa và khóa xác thực trong SA để giải mã và kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu.
 6. Loại bỏ Header ESP: Máy tính tại chi nhánh B sẽ loại bỏ header ESP và giải mã dữ liệu để có thể đọc và sử dụng thông tin.

Như vậy, việc sử dụng ESP trong IPsec giúp đảm bảo rằng dữ liệu được gửi và nhận giữa hai chi nhánh được bảo mật, không bị sửa đổi và chỉ có những máy tính ở hai chi nhánh có thể đọc được thông tin.

Xem thêm DNS là gì? tìm hiểu kiến thức về DNS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now