Rate this post

Trong MongoDB, phương thức db.collection.drop () được sử dụng để loại bỏ một collection từ cơ sở dữ liệu. Nó loại bỏ hoàn toàn một collection khỏi cơ sở dữ liệu và không để lại bất kỳ chỉ mục nào liên quan đến các collection bị loại bỏ.

Các bài viết liên quan:

Phương thức db.collection.drop () không nhận bất kỳ đối số nào và tạo ra lỗi khi nó được gọi với một đối số. Phương pháp này loại bỏ tất cả các chỉ mục được liên kết với collection bị loại bỏ.

Giới thiệu về Drop collection

Drop collection là một hoạt động trong MongoDB cho phép bạn xóa một bảng (collection) khỏi cơ sở dữ liệu. Khi thực hiện drop collection, tất cả các tài liệu (documents) trong collection đó sẽ bị xóa.

Việc drop collection thường được sử dụng khi bạn không còn cần sử dụng collection đó hoặc muốn xóa dữ liệu thử nghiệm để bắt đầu từ đầu. Điều này có thể xảy ra khi bạn thay đổi thiết kế cơ sở dữ liệu hoặc không cần thiết phần dữ liệu đó nữa.

Để thực hiện drop collection trong MongoDB, bạn có thể sử dụng phương thức drop() trên đối tượng collection. Ví dụ, để xóa collection có tên là “mycollection”, bạn có thể sử dụng mã sau:

db.mycollection.drop()

Lưu ý rằng khi thực hiện drop collection, dữ liệu trong collection sẽ bị mất vĩnh viễn và không thể khôi phục lại. Hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện drop collection.

Ngoài ra, cần chắc chắn rằng bạn có quyền truy cập đủ để thực hiện drop collection. Chỉ người dùng có quyền quản trị (admin) hoặc người dùng có quyền chủ (owner) của collection mới có thể thực hiện drop collection.

Lưu ý rằng việc drop collection chỉ xóa dữ liệu trong collection đó, không ảnh hưởng đến các collection khác trong cơ sở dữ liệu.

Xem thêm DROP bảng trong SQL

Cấu trúc câu lệnh Drop collection trong MongoDB

Cấu trúc câu lệnh Drop collection trong MongoDB như sau:

db.collectionName.drop()

Trong đó:

 • db là đối tượng database trong MongoDB.
 • collectionName là tên của collection mà bạn muốn xóa.

Để thực hiện xóa collection, bạn sử dụng phương thức drop() trên đối tượng collection được truy cập thông qua đối tượng database db. Thay thế collectionName bằng tên của collection mà bạn muốn xóa.

Ví dụ, để xóa collection có tên là “mycollection”, bạn sẽ sử dụng câu lệnh sau:

db.mycollection.drop()

Lưu ý rằng việc xóa collection bằng câu lệnh drop() sẽ xóa tất cả các tài liệu (documents) trong collection đó. Hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện xóa collection và hãy cẩn thận khi sử dụng câu lệnh này trong môi trường sản xuất.

Cách sử dụng Drop collection trong MongoDB

Để sử dụng câu lệnh Drop collection trong MongoDB để xóa một collection, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở MongoDB Shell bằng cách mở terminal và chạy lệnh mongo.
 2. Chọn database chứa collection cần xóa bằng lệnh use <database_name>. Thay thế <database_name> bằng tên của database mà chứa collection bạn muốn xóa. Ví dụ, để chọn database có tên là “mydatabase”, bạn sẽ sử dụng lệnh use mydatabase.
 3. Gọi phương thức drop() trên đối tượng collection để xóa collection đó. Sử dụng lệnh db.collectionName.drop() trong MongoDB Shell. Thay thế collectionName bằng tên của collection bạn muốn xóa. Ví dụ, nếu bạn muốn xóa collection có tên là “mycollection”, bạn có thể sử dụng lệnh db.mycollection.drop().

Ví dụ hoàn chỉnh:

use mydatabase
db.mycollection.drop()

Lưu ý rằng việc xóa collection bằng drop() sẽ xóa tất cả các tài liệu trong collection đó và không thể phục hồi. Hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện xóa collection và cẩn thận khi sử dụng câu lệnh này trong môi trường sản xuất.

Xem thêm DELETE trong SQL

Lưu ý khi sử dụng Drop collection trong MongoDB

Khi sử dụng câu lệnh Drop collection trong MongoDB để xóa một collection, có một số lưu ý cần quan tâm:

 1. Xác nhận dữ liệu quan trọng: Trước khi xóa collection, hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu dữ liệu quan trọng từ collection đó. Việc xóa collection sẽ xóa tất cả các tài liệu trong đó và không thể khôi phục lại sau khi xóa.
 2. Kiểm tra quyền truy cập: Chỉ người dùng có quyền quản trị (admin) hoặc người dùng có quyền chủ (owner) của collection mới có thể thực hiện xóa collection. Đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập đủ để thực hiện xóa collection.
 3. Xác thực: Trong một số trường hợp, MongoDB yêu cầu xác thực trước khi thực hiện xóa collection. Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập với thông tin xác thực đúng trước khi thực hiện xóa collection.
 4. Cẩn thận với môi trường sản xuất: Tránh sử dụng câu lệnh Drop collection trong môi trường sản xuất mà không có sự chắc chắn hoặc không cần thiết. Điều này sẽ dẫn đến mất mát dữ liệu quan trọng và không thể khôi phục lại.
 5. Backup dữ liệu: Trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động xóa nào, hãy đảm bảo rằng bạn đã backup dữ liệu quan trọng của mình. Backup sẽ giúp bạn khôi phục lại dữ liệu trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc lỗi.
 6. Xác định rõ collection cần xóa: Đảm bảo rằng bạn đã xác định chính xác tên của collection cần xóa. Việc xóa nhầm collection có thể gây mất mát dữ liệu không mong muốn.

Tuyệt đối lưu ý các điều trên và thực hiện xóa collection một cách cẩn thận và có sự xác nhận trước khi thực hiện trong môi trường sản xuất.

Xem thêm Shell Collection trong MongoDB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now