Rate this post

Câu lệnh SQL DROP TABLE được sử dụng để xóa định nghĩa bảng và tất cả dữ liệu khỏi bảng.

Điều này rất quan trọng cần biết rằng khi một bảng bị xóa, tất cả thông tin có sẵn trong bảng sẽ bị mất vĩnh viễn, vì vậy chúng ta phải rất cẩn thận khi sử dụng lệnh này.

Các bài viết liên quan:

Hãy xem cú pháp để loại bỏ bảng từ cơ sở dữ liệu.

Chúng ta hãy lấy một ví dụ:

Đầu tiên, chúng tôi xác minh bảng STUDENTS và sau đó chúng tôi sẽ xóa nó khỏi cơ sở dữ liệu.

FIELDTYPENULLKEYDEFAULTEXTRA
IDInt(11)NOPRI
NAMEVarchar(20)NO
AGEInt(11)NO
ADDRESSVarchar(25)YESNULL

Điều này cho thấy rằng bảng STUDENTS có sẵn trong cơ sở dữ liệu, vì vậy chúng tôi có thể loại bỏ nó như sau:

Bây giờ, sử dụng lệnh sau để kiểm tra xem bảng có tồn tại hay không.

Truy vấn OK, 0 hàng bị ảnh hưởng (0,01 giây)

Như bạn có thể thấy, bảng bị loại bỏ nên nó không hiển thị.

Ví dụ về SQL DROP TABLE trong MySQL

Hãy xem lệnh để thả một bảng từ cơ sở dữ liệu MySQL.

Ví dụ về SQL DROP TABLE trong Oracle

Hãy xem lệnh để loại bỏ một bảng từ cơ sở dữ liệu Oracle. Nó giống như MySQL.

Ví dụ về SQL DROP TABLE trong Microsoft SQLServer

Hãy xem lệnh để thả một bảng từ cơ sở dữ liệu SQLServer. Nó giống như MySQL.

Leave a Reply

Call now
%d bloggers like this: