Rate this post

Đây là tính năng nổi bật trong framework Laravel. Nó cho phép bạn tham chiếu đến các Route khi tạo URL hoặc chuyển hướng đến các Route cụ thể. Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng Route name là cách cung cấp biệt hiệu cho Route.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp xác định các Route name:

Chúng tôi cũng có thể chỉ định các tuyến được đặt tên cho các hành động của controller:

Route :: get (‘student / details’, ‘studentcontroller @ showdetails’) -> name (‘student_details’);

Khi bạn đã chỉ định một Route name cho một Route nhất định, thì bạn có thể sử dụng tên của Route trong khi tạo URL hoặc chuyển hướng thông qua một chức năng Route toàn cục.

Giả sử chúng ta có nhiều tham số trong URL; trong trường hợp này, chúng tôi có thể cung cấp tên ngắn cho URL. Chúng tôi sử dụng một mảng và nó xuất hiện như một tham số thứ hai trong một hàm get (). Chúng ta hãy hiểu thông qua một ví dụ.

Đầu ra:

Chúng tôi cũng có thể kiểm tra Route name từ cửa sổ Git bash.

  • Đầu tiên, hãy mở Cửa sổ Git Bash.
  • Di chuyển đến thư mục dự án trên cửa sổ Git Bash và gõ lệnh php Artian route: list.

Màn hình đầu ra ở trên hiển thị URL và tên tương ứng của nó, tức là tên của URL “student / details / example” là student.details.

Lưu ý: Lợi ích của việc sử dụng các Route name là nếu chúng ta thay đổi vị trí của Route, thì link cũng sẽ hoạt động hoặc chúng ta có thể nói rằng điều đó có lợi cho việc thay đổi URL động.

Các thông số trong các Route name

Các Route name cũng có thể được sử dụng để xác định các tham số. Các tham số có thể được truyền làm đối số thứ hai cho hàm định tuyến và các tham số này được tự động chèn vào vị trí chính xác của URL:

Đầu ra:

Định tuyến dễ dàng với Named Routes

Chúng tôi cũng có thể điều hướng từ Route này đến Route khác bằng cách sử dụng các Route đã đặt tên.

Bước 1: Xác định đường dẫn trong tệp web.php.

Bước 2: Di chuyển đến thư mục tài nguyên và sau đó nhấp vào thư mục chế độ xem.

Bước 3: Tạo một tệp mới và nó được đặt tên là student.blade.php.

Đoạn mã trên điều hướng từ trang sinh viên đến student.details là tuyến đường được đặt tên.

Đầu ra:

Khi chúng tôi nhập đường dẫn của thư mục gốc, tức là localhost / laravelproject / public /, chế độ xem của sinh viên được hiển thị trong ảnh chụp màn hình ở trên cho thấy liên kết của Sinh viên. Khi chúng ta nhấp vào liên kết Sinh viên, thì trang mới xuất hiện với tuyến đường được đặt tên là student.details.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now