Rate this post

Các bài viết liên quan:

Định lý cộng trong xác suất là gì?

Định lý cộng trong xác suất là một nguyên lý quan trọng trong lĩnh vực xác suất thống kê. Nó cho phép tính xác suất của một sự kiện bằng cách kết hợp xác suất của các sự kiện riêng lẻ có liên quan.

Theo định lý cộng, xác suất của sự kiện A hoặc B xảy ra (ký hiệu là P(A ∪ B)) bằng tổng của xác suất của sự kiện A xảy ra (P(A)) và xác suất của sự kiện B xảy ra (P(B)), trừ đi xác suất của sự kiện A và B cùng xảy ra (P(A ∩ B)):

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B)

Định lý cộng cũng có thể được mở rộng cho nhiều hơn hai sự kiện. Khi đó, công thức sẽ trở thành:

P(A₁ ∪ A₂ ∪ … ∪ Aₙ) = P(A₁) + P(A₂) + … + P(Aₙ) – P(A₁ ∩ A₂) – P(A₁ ∩ A₃) – … – P(Aₙ₋₁ ∩ Aₙ) + P(A₁ ∩ A₂ ∩ A₃) + … + P(Aₙ₋₁ ∩ Aₙ)

Định lý cộng là một công cụ quan trọng trong tính toán xác suất và cho phép chúng ta tính toán xác suất của các sự kiện kết hợp dựa trên xác suất của các sự kiện riêng lẻ. Nó có ứng dụng rộng rãi trong xác suất, thống kê, và các lĩnh vực liên quan khác.

Xem thêm Nguyên tắc Inclusion-Exclusion

Ví dụ minh họa về định lý cộng

Giả sử chúng ta có một túi chứa các quả bi, trong đó có 3 quả bi màu đỏ và 4 quả bi màu xanh. Chúng ta muốn tính xác suất để rút ra một quả bi có màu đỏ hoặc màu xanh từ túi.

Để minh họa định lý cộng, chúng ta gán các sự kiện như sau:

 • A: Sự kiện rút được quả bi màu đỏ.
 • B: Sự kiện rút được quả bi màu xanh.

Giả sử chúng ta muốn tính xác suất để rút được quả bi có màu đỏ hoặc màu xanh (P(A ∪ B)).

Theo định lý cộng, xác suất này được tính bằng tổng của xác suất rút được quả bi màu đỏ (P(A)) và xác suất rút được quả bi màu xanh (P(B)), trừ đi xác suất rút được cả quả bi màu đỏ và màu xanh (P(A ∩ B)).

Với thông tin đã cho, chúng ta biết rằng:

 • P(A) = số quả bi màu đỏ / tổng số quả bi = 3 / 7
 • P(B) = số quả bi màu xanh / tổng số quả bi = 4 / 7
 • P(A ∩ B) = 0 (vì không thể rút được cả quả bi màu đỏ và màu xanh cùng lúc)

Áp dụng vào công thức định lý cộng: P(A ∪ B) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B) = 3/7 + 4/7 – 0 = 7/7 = 1

Vậy xác suất để rút được quả bi có màu đỏ hoặc màu xanh từ túi là 1 (hoặc 100%). Điều này có nghĩa là trong trường hợp này, chúng ta chắc chắn sẽ rút được một quả bi có màu đỏ hoặc màu xanh.

Xem thêm Xác suất có điều kiện

Cách áp dụng định lý cộng trong các bài toán xác suất

Định lý cộng là một công cụ quan trọng trong tính toán xác suất và có thể được áp dụng trong nhiều bài toán xác suất khác nhau. Dưới đây là một số cách áp dụng định lý cộng trong các bài toán xác suất:

 1. Tính xác suất của sự kiện hợp: Định lý cộng cho phép tính xác suất của sự kiện hợp (sự kiện xảy ra ít nhất một trong các sự kiện được kết hợp). Ví dụ: Tính xác suất để một người có thể rút được một quân bài đỏ hoặc một quân bài hình chữ nhật từ một bộ bài thông thường.
 2. Tính xác suất của sự kiện không gian mẫu phủ: Định lý cộng có thể được sử dụng để tính xác suất của không gian mẫu phủ (sự kiện xảy ra khi ít nhất một trong các sự kiện con xảy ra). Ví dụ: Tính xác suất để một chiếc ô tô bị tai nạn trong vòng 1 năm là xác suất của các sự kiện tai nạn xảy ra trong các tháng riêng biệt trong năm.
 3. Tính xác suất của sự kiện loại trừ: Định lý cộng cho phép tính xác suất của sự kiện loại trừ (sự kiện xảy ra khi không có sự kiện con xảy ra). Ví dụ: Tính xác suất để một học sinh được chọn làm đại diện lớp, loại trừ trường hợp học sinh đó không tham gia buổi họp.
 4. Tính xác suất của sự kiện độc lập: Định lý cộng có thể được áp dụng cho các sự kiện độc lập để tính xác suất của các sự kiện kết hợp. Ví dụ: Tính xác suất để cùng một người được chọn ngẫu nhiên làm đại diện của hai nhóm khác nhau.

Khi áp dụng định lý cộng, cần lưu ý xác định các sự kiện con, xác suất của từng sự kiện và các sự kiện chung (nếu có) để tính toán đúng kết quả xác suất.

Xem thêm Tính chất đóng của Relations

Định lý cộng đa biến

Định lý cộng đa biến (hay còn gọi là định lý cộng cho nhiều sự kiện) là một phần mở rộng của định lý cộng trong xác suất, áp dụng cho các sự kiện không chỉ có hai mà nhiều hơn hai. Định lý cộng đa biến cho phép tính xác suất của sự kiện hợp của nhiều sự kiện cùng một lúc.

Giả sử chúng ta có các sự kiện A₁, A₂, …, Aₙ. Định lý cộng đa biến được diễn đạt như sau:

P(A₁ ∪ A₂ ∪ … ∪ Aₙ) = P(A₁) + P(A₂) + … + P(Aₙ) – P(A₁ ∩ A₂) – P(A₁ ∩ A₃) – … – P(Aₙ₋₁ ∩ Aₙ) + P(A₁ ∩ A₂ ∩ A₃) + … + (-1)^(n-1) * P(A₁ ∩ A₂ ∩ … ∩ Aₙ)

Trong đó, P(A₁ ∩ A₂ ∩ … ∩ Aₙ) là xác suất của sự kiện tất cả các sự kiện A₁, A₂, …, Aₙ xảy ra cùng một lúc. Các ký hiệu ∪ và ∩ lần lượt đại diện cho các phép hợp (union) và giao (intersection) của các sự kiện.

Định lý cộng đa biến là một công cụ quan trọng để tính toán xác suất của các sự kiện kết hợp trong xác suất và có thể được áp dụng trong nhiều bài toán phức tạp.

Xem thêm Định lý Bayes trong trí tuệ nhân tạo

Định lý cộng và các nguyên tắc xác suất khác

Định lý cộng là một trong những nguyên tắc quan trọng trong xác suất, nhưng ngoài ra còn một số nguyên tắc khác cũng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực này. Dưới đây là một số nguyên tắc xác suất quan trọng khác:

 1. Nguyên tắc giao hoán (Principle of Commutativity): Xác suất của sự kiện A và B xảy ra không thay đổi khi ta hoán đổi thứ tự của chúng. Tức là P(A ∩ B) = P(B ∩ A).
 2. Nguyên tắc kết hợp (Principle of Association): Xác suất của các sự kiện hợp (union) không thay đổi khi ta thay đổi thứ tự của chúng. Tức là (A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C).
 3. Nguyên tắc phân phối (Principle of Distribution): Xác suất của phép giao (intersection) của hai sự kiện A và hợp (union) của hai sự kiện B và C có mối liên hệ theo nguyên tắc phân phối. Tức là P(A ∩ (B ∪ C)) = P((A ∩ B) ∪ (A ∩ C)).
 4. Nguyên tắc bù trừ (Principle of Complementarity): Xác suất của sự kiện phủ định (complement) của một sự kiện A bằng 1 trừ xác suất của sự kiện A. Tức là P(A’) = 1 – P(A).
 5. Nguyên tắc nhân (Principle of Multiplication): Xác suất của sự kiện A và B xảy ra cùng một lúc được tính bằng tích của xác suất của A và xác suất của B trong trường hợp sự kiện A xảy ra. Tức là P(A ∩ B) = P(A) * P(B|A), trong đó P(B|A) đại diện cho xác suất của sự kiện B xảy ra khi biết rằng sự kiện A đã xảy ra.

Các nguyên tắc xác suất này cung cấp các quy tắc và công thức để tính toán xác suất của các sự kiện kết hợp trong xác suất. Khi áp dụng đúng các nguyên tắc này, chúng ta có thể xác định xác suất của các sự kiện phức tạp và giải quyết các bài toán xác suất một cách chính xác.

Xem thêm Định lý nhân trong xác suất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now