Rate this post

Destructuring trong JavaScript là một cách để gán giá trị của các thuộc tính hoặc phần tử của một object hoặc array cho một số biến khác. Nó cho phép bạn truy cập và gán giá trị của các thành phần trong một object hoặc array mà không cần phải sử dụng các cặp key-value hoặc index.

Các bài viết liên quan:

Tại sao nên sử dụng Destructuring ?

Có nhiều lý do tại sao nên sử dụng destructuring trong JavaScript, một số lý do chính là:

 1. Viết mã ngắn gọn: destructuring cho phép bạn gán giá trị của các thuộc tính hoặc phần tử trong một object hoặc array cho các biến khác mà không cần phải sử dụng các cặp key-value hoặc index.
 2. Dễ đọc và quản lý hơn: destructuring giúp cho mã của bạn dễ đọc hơn và dễ quản lý hơn bởi vì nó giúp cho bạn truy cập và gán giá trị của các thành phần trong một object hoặc array một cách dễ dàng và trực quan hơn.
 3. Truyền tham số cho hàm và lấy giá trị trả về: destructuring cũng có thể sử dụng khi truyền tham số cho hàm và lấy giá trị trả về từ hàm hoặc promise, giúp cho việc truyền và nhận tham số trở nên dễ dàng hơn.
 4. Cắt bớt giảm tải của việc gán giá trị: Nếu bạn chỉ cần gán một số giá trị của một object hoặc array cho các biến khác thì destructuring sẽ giúp cho việc gán giá trị của bạn trở nên nhanh hơn.
 5. Tái sử dụng được mã: Sử dụng destructuring sẽ giúp bạn tái sử dụng được mã hơn bởi vì bạn có thể gán giá trị của các thuộc tính hoặc phần tử trong một object hoặc array cho các biến khác mà không cần phải viết lại toàn bộ mã.
 6. Tiện lợi trong việc xử lý dữ liệu: destructuring có thể giúp bạn xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn bởi vì nó cho phép bạn truy cập và gán giá trị của các thành phần trong một object hoặc array một cách dễ dàng.
 7. Phù hợp với JS modern: destructuring là một tính năng của ECMAScript 6.
 8. Giúp cho code dễ dàng hơn : destructuring giúp bạn truy cập và gán giá trị của các thuộc tính hoặc phần tử trong một object hoặc array một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn, giúp cho việc viết code trở nên nhanh hơn và dễ quản lý hơn.
 9. Giúp cho code dễ hiểu hơn: destructuring giúp bạn tái sử dụng mã và gán giá trị của các thuộc tính hoặc phần tử trong một object hoặc array một cách dễ hiểu hơn, giúp cho việc đọc và hiểu code trở nên nhanh hơn.
 10. Tiết kiệm thời gian: destructuring giúp bạn truy cập và gán giá trị của các thuộc tính hoặc phần tử trong một object hoặc array một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, giúp cho việc xử lý dữ liệu và viết code trở nên nhanh hơn. Ngoài ra, destructuring còn giúp cho code dễ đọc và quản lý hơn, tái sử dụng được mã và giúp cho việc xử lý tham số truyền vào và giá trị trả về trở nên dễ dàng hơn. Tất cả những điều này tạo ra một môi trường lập trình tốt hơn và tiết kiệm thời gian cho lập trình viên.

Sử dụng Destructuring trong JavaScript như thế nào ?

Sử dụng destructuring trong JavaScript rất đơn giản, có hai cách chính để sử dụng nó:

 1. Sử dụng destructuring để gán giá trị của các thuộc tính hoặc phần tử trong một object hoặc array cho các biến khác. Ví dụ:
let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

let [first, second, third] = numbers;

console.log(first); // 1

console.log(second); // 2

console.log(third); // 3
 1. Sử dụng destructuring khi truyền tham số cho hàm và lấy giá trị trả về từ hàm hoặc promise. Ví dụ:
function getPersonData({name, age, address}) {

    console.log(name);

    console.log(age);

    console.log(address);

}

let person = {

    name: "John Doe",

    age: 30,

    address: "123 Main St"

};

getPersonData(person);

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng destructuring để truyền tham số cho hàm getPersonData và gán giá trị của các thuộc tính name, age, address của object person cho các biến tương ứng trong hàm.

Những lưu ý khi sử dụng

Khi sử dụng replace trong JavaScript có một số lưu ý như sau:

 1. Trước khi sử dụng replace, hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu được cú pháp của hàm và cách sử dụng nó.
 2. Replace chỉ thay thế một lần xuất hiện đầu tiên của chuỗi trong một chuỗi. Nếu bạn muốn thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi, bạn cần sử dụng hàm replace() đệ quy hoặc sử dụng hàm replaceAll() mới được thêm vào ECMAScript 2021
 3. Nếu bạn muốn thay thế một chuỗi bằng một chuỗi khác, hãy đảm bảo rằng bạn đã chuyển chuỗi cần thay thế và chuỗi thay thế thành chuỗi đúng. Nếu cần, bạn có thể sử dụng hàm toString() hoặc toLowerCase() để chuyển chuỗi sang dạng chuỗi thích hợp.
 4. Nếu bạn muốn thay thế một chuỗi bằng một regular expression, hãy chắc chắn rằng bạn đã viết regular expression đúng cú pháp và đảm bảo rằng nó chỉ thay thế những chuỗi mà bạn muốn thay thế.
 5. Nếu bạn sử dụng replace trên một chuỗi rỗng hoặc null, hàm sẽ trả về giá trị null hoặc chuỗi rỗng.
 6. Nếu bạn muốn sử dụng hàm replace() trong một vòng lặp, hãy chú ý rằng giá trị của chuỗi sẽ thay đổi sau mỗi lần gọi hàm, có thể dẫn đến việc chuỗi không được thay thế đúng cách.
 7. Nếu bạn muốn thay thế một chuỗi bằng một chuỗi khác và giữ nguyên các khoảng trắng, bạn có thể sử dụng hàm replace() với thêm một dấu ” trước khoảng trắng để chúng được coi là một phần của chuỗi cần thay thế.
 1. Nếu bạn muốn thay thế một chuỗi bằng một chuỗi khác và sử dụng regular expression, bạn cần sử dụng hàm replace() với tham số thứ nhất là regular expression và tham số thứ hai là chuỗi thay thế.
 2. Nếu bạn muốn sử dụng hàm replace() trong một vòng lặp với regular expression và giữ nguyên các khoảng trắng, bạn cần sử dụng hàm replace() với tham số thứ nhất là regular expression với dấu ” trước khoảng trắng và tham số thứ hai là chuỗi thay thế.
 1. Trong trường hợp sử dụng với regular expression, hãy chú ý rằng replace() không thay đổi giá trị của chuỗi gốc, nếu muốn sử dụng chuỗi sau khi thay đổi thì cần gán giá trị mới cho một biến hoặc trả về chuỗi mới từ hàm replace().
 2. Nếu bạn muốn thay thế một chuỗi với một hàm thay thế, hãy chắc chắn rằng hàm có thể nhận và trả về một chuỗi hợp lệ.
 3. Tất cả các lưu ý trên cần được xem xét khi sử dụng hàm replace() để tránh các lỗi hoặc kết quả không mong muốn.

Ví dụ các trường hợp thường sử dụng Destructuring:

 1. Gán giá trị từ một object:
const person = { name: 'John', age: 30 };

const { name, age } = person;

console.log(name); // Output: John

console.log(age); // Output: 30
 1. Gán giá trị từ một mảng:
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

const [first, second, third] = numbers;

console.log(first); // Output: 1

console.log(second); // Output: 2

console.log(third); // Output: 3
 1. Gán giá trị từ một hàm trả về:
function getPerson() {

    return { name: 'John', age: 30 };

}

const { name, age } = getPerson();

console.log(name); // Output: John

console.log(age); // Output: 30
 1. Gán giá trị từ một hàm truyền tham số:
function printPerson({ name, age }) {

    console.log(name);

    console.log(age);

}

const person = { name: 'John', age: 30 };

printPerson(person);
 1. Gán giá trị từ một hàm trả về với giá trị mặc định:
function getPerson() {

    return { name: 'John', age: 30 };

}

const { name, age, job = 'Developer' } = getPerson();

console.log(name); // Output: John

console.log(age); // Output: 30

console.log(job); // Output: Developer
 1. Gán giá trị từ một hàm truyền tham số với giá trị mặc định:
function printPerson({ name, age, job = 'Developer' }) {

    console.log(name);

    console.log(age);

    console.log(job);

}

const person = { name: 'John', age: 30 };

printPerson(person);

Các ví dụ trên chỉ là vài trường hợp sử dụng destructuring trong JavaScript. Có rất nhiều cách khác nữa bạn có thể áp dụng destructuring để tiện lợi hơn trong việc xử lý dữ liệu.

Kết luận 

Destructuring trong JavaScript là một công cụ tiện dụng cho phép bạn gán giá trị từ một object, mảng, hoặc hàm trả về sang các biến riêng biệt. Nó giúp bạn giảm số lượng dòng mã và dễ dàng quản lý dữ liệu. Bạn có thể sử dụng destructuring với các object, mảng, hàm trả về và truyền tham số, với hoặc không có giá trị mặc định.

Trong quá trình sử dụng destructuring, bạn cần chú ý đảm bảo rằng dữ liệu được truyền vào là hợp lệ và có thể gán giá trị cho các biến. Nếu không, sẽ gặp lỗi hoặc kết quả không mong muốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now