Rate this post

Trong MongoDB, phương thức db.colloction.remove () được sử dụng để xóa Document khỏi Collection. Phương thức remove () hoạt động trên hai tham số.

  1. Deletion criteria: Với việc sử dụng cú pháp của nó, bạn có thể xóa các Document khỏi Collection.
  2. JustOne: Nó chỉ loại bỏ một Document khi được đặt thành true hoặc 1.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp:

db.collection_name.remove (DELETION_CRITERIA)

Xóa tất cả Document

Nếu bạn muốn xóa tất cả Document khỏi Collection, hãy chuyển một Document truy vấn trống {} đến phương thức remove (). Phương thức remove () không loại bỏ các chỉ mục.

Hãy lấy một ví dụ để chứng minh phương thức remove (). Trong ví dụ này, chúng tôi xóa tất cả Document khỏi Collection “testDB”.

db.testDB.remove ({})

Xóa tất cả các Document phù hợp với một điều kiện

Nếu bạn muốn loại bỏ một Document phù hợp với một điều kiện cụ thể, hãy gọi phương thức remove () với tham số <query>.

Ví dụ sau sẽ loại bỏ tất cả các Document khỏi Collection testDB trong đó trường kiểu bằng với ngôn ngữ lập trình.

db.testDB.remove ({type: "programming language"})

Xóa một Document phù hợp với một điều kiện

Nếu bạn muốn xóa một Document phù hợp với một điều kiện cụ thể, hãy gọi phương thức remove () với tham số justOne được đặt thành true hoặc 1.

Ví dụ sau sẽ xóa một Document duy nhất khỏi tập hợp testDB trong đó trường kiểu bằng với ngôn ngữ lập trình.

db.testDB.remove ({type: "programming language"}, 1)

Leave a Reply

Call now
%d bloggers like this: