Rate this post

Đệ quy trong lập trình C++ là một kỹ thuật mà trong đó một hàm gọi chính nó trực tiếp hoặc gián tiếp để giải quyết một vấn đề. Hàm đệ quy giải quyết vấn đề bằng cách chia nhỏ nó thành các vấn đề nhỏ hơn, tương tự như vấn đề ban đầu, và cuối cùng đạt đến một điều kiện dừng nơi nó có thể trả về kết quả mà không cần gọi chính nó. Điều kiện dừng này quan trọng để tránh vòng lặp vô hạn và đảm bảo rằng hàm đệ quy cuối cùng sẽ kết thúc.

Trong lập trình, đệ quy thường được phân loại thành hai loại chính: đệ quy tuyến tính và đệ quy nhị phân.

 • Đệ quy tuyến tính xảy ra khi trong mỗi lần gọi đệ quy, hàm chỉ tự gọi lại một lần. Một ví dụ điển hình của đệ quy tuyến tính là hàm tính giai thừa, nơi mỗi lần gọi hàm đệ quy giảm giá trị đầu vào và tiến gần hơn đến điều kiện dừng.
 • Đệ quy nhị phân, mặt khác, xảy ra khi một hàm gọi chính nó hai lần trong mỗi lần lặp. Điều này thường được thấy trong các thuật toán như tìm kiếm nhị phân hoặc duyệt cây nhị phân, nơi vấn đề được chia thành hai nửa và mỗi nửa được xử lý bằng một lời gọi đệ quy riêng biệt.

Đệ quy tuyến tính và đệ quy nhị phân là hai dạng đệ quy phổ biến trong lập trình. Dưới đây là ví dụ về mỗi loại để giúp hiểu rõ hơn về chúng:

Ví dụ về Đệ quy Tuyến tính: Tính Giai Thừa

Đệ quy tuyến tính xảy ra khi một hàm đệ quy chỉ tự gọi lại một lần trong mỗi lần thực thi. Ví dụ cổ điển là hàm tính giai thừa:

int factorial(int n) {
  if (n <= 1) return 1; // Điều kiện dừng
  return n * factorial(n - 1); // Gọi đệ quy tuyến tính
}

Trong ví dụ này, factorial(n - 1) là một lời gọi đệ quy tuyến tính vì hàm factorial tự gọi lại một lần với mỗi lần thực thi. Điều kiện dừng ở đây là khi n <= 1, hàm sẽ trả về 1 và ngăn chặn các lời gọi đệ quy tiếp theo.

Ví dụ về Đệ quy Nhị phân: Tìm kiếm Nhị phân

Đệ quy nhị phân xảy ra khi một hàm đệ quy tự gọi lại mình hai lần trong mỗi lần thực thi. Một ví dụ điển hình là thuật toán tìm kiếm nhị phân, dùng để tìm một giá trị trong một mảng đã được sắp xếp:

int binarySearch(int arr[], int left, int right, int x) {
  if (right >= left) {
    int mid = left + (right - left) / 2;

    // Nếu phần tử được tìm thấy ở giữa
    if (arr[mid] == x) return mid;

    // Nếu phần tử nhỏ hơn giữa, thì nó chỉ có thể nằm trong mảng con bên trái
    if (arr[mid] > x) return binarySearch(arr, left, mid - 1, x);

    // Nếu không, phần tử chỉ có thể nằm trong mảng con bên phải
    return binarySearch(arr, mid + 1, right, x);
  }

  // Phần tử không tồn tại trong mảng
  return -1;
}

Trong đoạn mã trên, hàm binarySearch tự gọi lại mình hai lần: một lần cho mảng con bên trái của điểm giữa (binarySearch(arr, left, mid - 1, x)) và một lần cho mảng con bên phải (binarySearch(arr, mid + 1, right, x)), tạo thành đệ quy nhị phân. Điều kiện dừng trong trường hợp này là khi tìm thấy phần tử hoặc khi không còn phần tử nào để tìm kiếm (right < left).

Cả hai ví dụ này minh họa cách đệ quy tuyến tính và đệ quy nhị phân có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề trong lập trình, tùy thuộc vào bản chất của vấn đề cần giải quyết.

Mỗi loại đệ quy có ứng dụng và điểm mạnh riêng, tùy thuộc vào bản chất của vấn đề cần giải quyết. Đệ quy tuyến tính thường đơn giản và trực tiếp, trong khi đệ quy nhị phân có thể hiệu quả hơn trong việc xử lý các cấu trúc dữ liệu phức tạp như cây hoặc khi chia vấn đề thành các phần nhỏ hơn có cùng cấu trúc như bài toán ban đầu.

Cơ chế hoạt động của đệ quy trong C++

Cơ chế hoạt động của đệ quy trong C++ có thể được giải thích thông qua cách mà các lời gọi hàm đệ quy được xử lý trong stack gọi hàm (call stack). Khi một hàm đệ quy được gọi, một khung stack mới được tạo và đẩy vào đỉnh của stack gọi hàm. Khung stack này chứa các thông tin về các tham số của hàm, biến địa phương, và địa chỉ trả về. Nếu hàm đệ quy tự gọi lại, một khung stack mới lại được tạo và đẩy vào đỉnh stack, chứa thông tin cho lần gọi đệ quy mới. Quá trình này tiếp diễn cho đến khi đạt đến điều kiện dừng của đệ quy.

Điều kiện dừng, hay còn gọi là điều kiện cơ sở, là điều kiện mà tại đó hàm đệ quy không còn tự gọi lại nữa và bắt đầu trả về kết quả. Điều kiện dừng cực kỳ quan trọng trong đệ quy vì nó đảm bảo rằng chuỗi các lời gọi đệ quy sẽ kết thúc, không dẫn đến vòng lặp vô hạn hoặc tràn stack gọi hàm. Mỗi lần một hàm đệ quy đạt đến điều kiện dừng và trả về kết quả, một khung stack được loại bỏ khỏi đỉnh stack gọi hàm, và chương trình tiếp tục thực thi từ điểm lời gọi đệ quy trước đó. Quá trình này tiếp tục cho đến khi tất cả các khung stack đệ quy được loại bỏ và chương trình trở về lời gọi ban đầu.

Điều kiện dừng cần được thiết kế một cách cẩn thận để đảm bảo rằng nó sẽ được đạt đến không phụ thuộc vào đầu vào của hàm. Bỏ qua việc xác định một điều kiện dừng hợp lý hoặc không đạt được điều kiện dừng trong quá trình đệ quy có thể dẫn đến lỗi “stack overflow”, nơi stack gọi hàm bị tràn do quá nhiều khung stack đệ quy được tạo mà không có sự trở về.

Qua cơ chế hoạt động này, đệ quy cung cấp một phương pháp mạnh mẽ và tự nhiên để giải quyết các vấn đề có tính chất tự đồng dạng, nhưng cũng đòi hỏi sự hiểu biết và cẩn trọng trong việc quản lý điều kiện dừng và tài nguyên stack.

Đệ quy và Vấn đề Tối ưu

Mặc dù đệ quy là một công cụ mạnh mẽ trong lập trình, nhưng nó có thể gặp phải vấn đề về hiệu suất, đặc biệt khi đối mặt với “đệ quy sâu”, tức là các tình huống mà chuỗi các lời gọi đệ quy trở nên rất dài. Mỗi lời gọi đệ quy tạo ra một khung stack mới, và khi số lượng lời gọi tăng lên đáng kể, nó có thể dẫn đến việc sử dụng bộ nhớ stack quá mức và gây ra lỗi tràn stack (stack overflow). Ngoài ra, việc đệ quy gọi lại chính nó nhiều lần cũng có thể làm tăng thời gian thực thi chương trình do chi phí liên quan đến việc quản lý các lời gọi hàm.

Đệ quy đuôi (tail recursion) là một kỹ thuật được sử dụng để tối ưu hóa đệ quy và giải quyết vấn đề về hiệu suất và bộ nhớ. Trong đệ quy đuôi, lời gọi đệ quy là hành động cuối cùng được thực hiện trong hàm, không có bất kỳ phép tính hay hành động nào khác sau lời gọi đệ quy. Điều này cho phép trình biên dịch tối ưu hóa việc xử lý đệ quy bằng cách tái sử dụng khung stack hiện tại cho lời gọi đệ quy tiếp theo thay vì tạo ra một khung stack mới. Kết quả là giảm đáng kể việc sử dụng bộ nhớ và tăng hiệu suất thực thi.

Ví dụ, xem xét hàm tính giai thừa sử dụng đệ quy không phải đệ quy đuôi:

int factorial(int n) {
  if (n == 0) return 1;
  return n * factorial(n - 1);
}

Để chuyển hàm này sang đệ quy đuôi, chúng ta có thể thêm một tham số accumulator:

int factorialTailRec(int n, int acc = 1) {
  if (n == 0) return acc;
  return factorialTailRec(n - 1, n * acc); // Đệ quy đuôi
}

Trong ví dụ này, factorialTailRec là một hàm đệ quy đuôi vì lời gọi đệ quy là hành động cuối cùng được thực hiện. Sử dụng đệ quy đuôi giúp tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ, làm cho đệ quy trở nên hiệu quả hơn và tránh được nguy cơ tràn stack khi đối mặt với đệ quy sâu.

Thách thức và Cách Khắc phục

Sử dụng đệ quy trong lập trình C++ mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng đối mặt với một số thách thức, đặc biệt là liên quan đến vấn đề stack overflow và hiệu suất. Vấn đề stack overflow xảy ra khi có quá nhiều lời gọi hàm đệ quy chồng chất trên stack gọi hàm, vượt quá kích thước bộ nhớ stack được phân bổ cho chương trình, dẫn đến lỗi chạy chương trình.

Để khắc phục những thách thức này, có một số kỹ thuật mà lập trình viên có thể áp dụng:

Memoization

Memoization là một kỹ thuật tối ưu hóa được sử dụng để giảm thời gian thực thi bằng cách lưu trữ kết quả của các lời gọi hàm đệ quy để chúng có thể được tái sử dụng trong tương lai mà không cần phải thực hiện lại tính toán. Điều này đặc biệt hữu ích trong các hàm đệ quy có tính chất trùng lặp cao, như tính số Fibonacci.

Chuyển đổi sang vòng lặp

Trong một số trường hợp, có thể chuyển đổi một hàm đệ quy thành một cấu trúc vòng lặp như for hoặc while. Điều này giúp tránh việc sử dụng quá mức bộ nhớ stack do lời gọi hàm đệ quy và thường cung cấp hiệu suất tốt hơn do giảm bớt chi phí liên quan đến lời gọi hàm. Tuy nhiên, việc này có thể làm mất đi sự rõ ràng và sự đơn giản của mã nguồn đệ quy.

Sử dụng Đệ quy Đuôi

Như đã thảo luận trước đó, đệ quy đuôi có thể giúp giảm thiểu việc sử dụng bộ nhớ stack bằng cách tái sử dụng khung stack hiện tại cho mỗi lời gọi đệ quy tiếp theo. Điều này yêu cầu hàm đệ quy được thiết kế sao cho lời gọi đệ quy cuối cùng không có bất kỳ công việc nào cần được thực hiện sau khi trả về từ lời gọi đệ quy.

Khi đối mặt với các thách thức của đệ quy, việc lựa chọn kỹ thuật phù hợp phụ thuộc vào bản chất của vấn đề cần giải quyết và mục tiêu cụ thể của việc tối ưu hóa, dù là tăng hiệu suất hay giảm sử dụng bộ nhớ. Sự hiểu biết sâu sắc về các kỹ thuật này và khi nào áp dụng chúng sẽ giúp phát huy tối đa lợi ích của đệ quy trong khi giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn.

Khi nào ta sử dụng hàm đệ quy

Khi nào một vấn đề có thể được chia nhỏ thành các vấn đề con có cùng kiểu và cùng giải thuật thì ta có thể sử dụng đệ quy để giải quyết.

Ví dụ như giải quyết bài toán tìm kiếm nhị phân, sắp xếp, tìm kiếm cây nhị phân, duyệt cây, tìm kiếm đồ thị, giải quyết bài toán cấp số và nhiều bài toán khác.

Cũng cần lưu ý rằng đệ quy có thể dễ dàng giải quyết vấn đề nhưng có thể sẽ tốn nhiều tài nguyên hơn so với giải thuật khác.

Khử đệ quy trong c++

Khử đệ quy, hay còn gọi là “iterative conversion”, là quá trình chuyển đổi một hàm đệ quy thành một hàm sử dụng vòng lặp, nhằm mục đích giảm bớt việc sử dụng bộ nhớ và tăng hiệu suất thực thi. Trong C++, việc khử đệ quy thường được thực hiện bằng cách sử dụng các cấu trúc vòng lặp như for hoặc while để thay thế cho các lời gọi hàm đệ quy.

Lý do khử đệ quy:

 • Hiệu suất và Bộ nhớ: Mỗi lời gọi đệ quy thêm một khung gọi hàm mới vào stack, có thể dẫn đến lỗi tràn stack nếu độ sâu đệ quy lớn. Chuyển đổi sang vòng lặp giúp giảm thiểu việc sử dụng bộ nhớ stack và thường tăng hiệu suất do giảm chi phí liên quan đến lời gọi hàm.
 • Độ phức tạp: Trong một số trường hợp, việc sử dụng vòng lặp thay vì đệ quy có thể làm cho mã nguồn dễ hiểu và bảo trì hơn, đặc biệt khi đệ quy không mang lại lợi ích rõ ràng về mặt logic hoặc cấu trúc mã.

Cách thực hiện:

Để khử đệ quy, bạn cần xác định biến hoặc cấu trúc dữ liệu để lưu trữ trạng thái giữa các lần lặp thay vì dùng stack gọi hàm. Điều này thường đòi hỏi việc thiết lập một vòng lặp để thực hiện lặp lại công việc mà trước đây được thực hiện bởi các lời gọi đệ quy, và sử dụng một biến để theo dõi tiến trình hoặc kết quả tích lũy.

Ví dụ:

Chuyển đổi hàm tính giai thừa từ đệ quy sang không đệ quy:

// Hàm đệ quy tính giai thừa
int factorialRecursive(int n) {
  if (n == 0) return 1;
  return n * factorialRecursive(n - 1);
}

// Phiên bản không sử dụng đệ quy
int factorialIterative(int n) {
  int result = 1;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    result *= i;
  }
  return result;
}

Trong ví dụ trên, phiên bản đệ quy của hàm tính giai thừa được chuyển đổi thành một phiên bản sử dụng vòng lặp for. Cả hai hàm đều tính được giai thừa của một số, nhưng phiên bản không đệ quy tránh được việc sử dụng bộ nhớ stack bổ sung cho mỗi lời gọi hàm, từ đó tăng hiệu suất và giảm rủi ro gặp phải vấn đề tràn stack.

Quá trình khử đệ quy đòi hỏi một sự hiểu biết vững chắc về logic của hàm đệ quy ban đầu và cách thức mà vòng lặp có thể mô phỏng lại quy trình đó. Trong nhiều trường hợp, việc này không chỉ giúp tối ưu hóa chương trình mà còn cung cấp một cái nhìn sâu sắc hơn về cách thức giải quyết vấn đề.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now