Rate this post

Các bài viết liên quan:

DATEDIFF là một hàm trong SQL dùng để tính số ngày giữa hai ngày. Nó trả về số ngày giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Cú pháp của hàm như sau:

DATEDIFF(datepart, startdate, enddate)

Trong đó:

  • datepart là một trong các đơn vị thời gian, ví dụ như ngày (day), tuần (week), tháng (month), năm (year)
  • startdate là ngày bắt đầu
  • enddate là ngày kết thúc

Ví dụ:

SELECT DATEDIFF(day, '2022-01-01', '2022-01-05') AS "Days Difference";

Kết quả trả về sẽ là 4.

Ví dụ, để tính số ngày giữa hai ngày bất kỳ:

SELECT DATEDIFF(day, '2022-01-01', '2022-01-15') as DaysBetween;

Kết quả: DaysBetween sẽ trả về 14 (tức là 14 ngày).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now