Rate this post

Dart packages là tập hợp của một đơn vị code được tổ chức tốt, độc lập và có thể tái sử dụng. Các ứng dụng có thể cần thiết để triển khai các gói hoặc thư viện của bên thứ ba. Gói này thường chứa một tập hợp các lớp, chức năng hoặc đơn vị mã cho các tác vụ cụ thể cùng với chương trình đã biên dịch và dữ liệu mẫu. Dart cung cấp một loạt các gói mặc định tự động tải khi bảng điều khiển phi tiêu khởi động. Tuy nhiên, nếu chúng ta cần các gói khác với gói mặc định thì nó cần phải được cài đặt và tải một cách rõ ràng để sử dụng. Khi một gói được tải, nó có thể được sử dụng trong toàn bộ môi trường Dart.

Các bài viết liên quan:

Khái niệm về Packages

Packages trong Dart là một khái niệm quan trọng trong việc quản lý và sử dụng các thư viện và module trong dự án. Một package là một bộ sưu tập các tập tin Dart liên quan và được tổ chức theo một cấu trúc cụ thể. Nó có thể chứa các mã nguồn, tài liệu, hình ảnh và các tài nguyên khác cần thiết để phát triển và sử dụng một phần mềm.

Packages cho phép bạn tái sử dụng mã nguồn, giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc phát triển ứng dụng. Thay vì phải viết lại từng chức năng hoặc module, bạn có thể sử dụng các packages đã có sẵn từ cộng đồng Dart hoặc tự đóng gói và sử dụng lại các chức năng của mình trong các dự án khác.

Xem thêm Giới thiệu về Package trong Flutter

Mỗi package trong Dart có một file gọi là pubspec.yaml, trong đó bạn khai báo các dependencies (phụ thuộc) của package đó. Các dependencies có thể là các packages khác từ cộng đồng Dart hoặc các packages do bạn tự đóng gói.

Khi sử dụng package, bạn cần tải các dependencies được khai báo trong file pubspec.yaml và import các thành phần từ package vào mã nguồn của bạn để sử dụng chúng.

Packages đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng khả năng của ngôn ngữ Dart và giúp phát triển các ứng dụng mạnh mẽ, linh hoạt và dễ bảo trì.

Xem thêm Danh sách các pakage R

Dart Package Manager

Mọi ngôn ngữ đều cung cấp chức năng xử lý các gói bên ngoài như Nuget cho .NET, Gradle hoặc Maven cho Java, npm cho Node.js, v.v. Dart có trình quản lý gói có sẵn, được gọi là quán rượu. Về cơ bản, nó được sử dụng để tổ chức, quản lý các thư viện, công cụ, phụ thuộc của bên thứ ba và cũng được sử dụng để cài đặt các gói trong kho lưu trữ. Mọi ứng dụng Dart bao gồm một tệp pubspec.yaml bao gồm Metadata của tệp. Metadata của gói chứa tác giả, phiên bản, tên ứng dụng và mô tả. Hình thức đầy đủ của yaml là một ngôn ngữ đánh dấu khác . Pubspec.yaml _được sử dụng để tải xuống các thư viện khác nhau mà ứng dụng cần trong quá trình lập trình. Tệp pubspec.yaml phải có dạng như sau.

name: 'vector_victor'  
version: 0.0.1  
description: An absolute bare-bones web app.  
...  
dependencies: browser: '>=0.10.0 <0.11.0'  

IDE của Dart cung cấp hỗ trợ sẵn có để sử dụng pub bao gồm tạo, tải xuống, cập nhật và xuất bản các gói, Nếu không, chúng ta có thể sử dụng dòng lệnh pub. Sau đây là danh sách một vài lệnh pub quan trọng .

Sr. NoDescription
pub getNó được sử dụng để lấy tất cả các gói ứng dụng phụ thuộc vào.
pub upgradeNó được sử dụng để nâng cấp tất cả các phụ thuộc của ứng dụng lên phiên bản hiện đại.
pub buildNó được sử dụng để xây dựng ứng dụng web của bạn và nó sẽ tạo một thư mục xây dựng, với tất cả các tập lệnh liên quan trong đó.
pub helNó được sử dụng để nhận trợ giúp liên quan đến tất cả các lệnh pub hoặc khi chúng tôi gặp khó khăn trong khi lập trình.

Xem thêm numpy.random () bằng Python

Cách sử dụng Packages trong Dart

Để sử dụng Packages trong Dart, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Khai báo Dependencies: Trước tiên, bạn cần khai báo các dependencies (phụ thuộc) của package trong file pubspec.yaml của dự án. Trong file này, bạn liệt kê tên và phiên bản của các packages mà dự án của bạn phụ thuộc vào. Ví dụ:
dependencies:
 http: ^0.13.0
 intl: ^0.17.0
 1. Tải và Cập nhật Packages: Sau khi đã khai báo dependencies, bạn cần tải và cập nhật các packages đã được khai báo. Để làm điều này, mở terminal/command prompt và di chuyển vào thư mục gốc của dự án. Sau đó, chạy lệnh sau:
dart pub get

Lệnh này sẽ tải và cài đặt các packages đã khai báo trong file pubspec.yaml.

 1. Import và Sử dụng Packages: Khi các packages đã được tải và cài đặt, bạn có thể import các thành phần từ package vào mã nguồn của mình và sử dụng chúng. Sử dụng từ khóa import và chỉ định tên package và đường dẫn đến thành phần cụ thể. Ví dụ:
import 'package:http/http.dart' as http;
import 'package:intl/intl.dart';

Xem them Node.js Package Manager

Sau đó, bạn có thể sử dụng các lớp, phương thức và thuộc tính từ package trong mã nguồn của mình. Ví dụ:

void main() async {
 var response = await http.get(Uri.parse('https://example.com'));
 print('Status code: ${response.statusCode}');

 var now = DateTime.now();
 var formattedDate = DateFormat('yyyy-MM-dd').format(now);
 print('Current date: $formattedDate');
}

Lưu ý rằng cách sử dụng và import các packages cụ thể có thể thay đổi tùy theo tên và cấu trúc của package mà bạn sử dụng.

Qua các bước trên, bạn đã thành công sử dụng các packages trong Dart và có thể tirn khai các chức năng và tính năng từ các packages đã tải về trong dự án của mình.

Xem thêm GO Packages, import và visibility

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now