Rate this post

Dart cung cấp cơ sở để gọi các thể hiện của lớp giống như một hàm. Để làm cho lớp có thể gọi được, chúng ta cần triển khai một phương thức call () trong đó. Hãy hiểu ví dụ sau:

Ví dụ 1

class Student { 
 String call(String name, int age) { 
       return('Student name is $name and Age is $age'); 
 
      } 
} 
void main() { 
  Student stu = new Student(); 
  var msg = stu('Sharma',18);   // Class instance called like a function. 
  print('Dart Callable class'); 
  print(msg); 
} 

Giải trình:

Trong đoạn mã trên, Chúng tôi đã định nghĩa một hàm call () trong lớp Student nhận hai đối số String name, integer age và trả về một thông báo với thông tin này. Sau đó, chúng ta đã tạo đối tượng của lớp Student và gọi nó giống như một hàm.

Các bài viết liên quan:

var msg = stu('Sharma',18);    

Hãy xem một ví dụ khác –

Ví dụ – 2 Nhiều lớp có thể gọi

class Student {
 String call(String name, int age) {
  return ('Student name is $name and Age is $age');
 }
}

class Employee {
 String call(int empid, int age) {
  return ('Employee id is ${empid} and Age is $age');
 }
}

void main() {
 Student stu = new Student();

 Employee emp = new Employee();

 var msg = stu('peter', 18); // Class instance called like a function.
 var msg2 = emp(101, 32); // Class instance called like a function.
 print('Dart Callable class');
 print(msg);
 print(msg2);
}

Giải trình:

Trong đoạn mã trên, chúng tôi đã định nghĩa hai hàm có thể gọi trong lớp Studentlớp Employee . Hàm call () của lớp Employee chấp nhận hai tham số là String empid và int age. Chúng tôi gọi các thể hiện của cả hai lớp là các hàm có thể gọi được.

var msg = stu('peter',18);  
var msg2 = emp(101,32); 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now