Rate this post

SQL, viết tắt của Structured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn cơ bản dùng để tạo, quản lý và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quan hệ. Khả năng của SQL không chỉ giới hạn ở việc truy vấn dữ liệu mà còn bao gồm việc xác định dữ liệu, manipulasi dữ liệu và kiểm soát dữ liệu. Tầm quan trọng của SQL trong việc quản lý cơ sở dữ liệu nằm ở khả năng cung cấp một phương tiện linh hoạt và hiệu quả để truy cập vào một lượng lớn dữ liệu, giúp tổ chức và phân tích dữ liệu một cách có hệ thống.

Bài viết này nhằm mục đích giới thiệu cú pháp cơ bản và nâng cao trong SQL, bao gồm cách tạo và sử dụng các truy vấn để truy cập và manipulasi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Từ những cú pháp đơn giản như SELECT, INSERT, UPDATE, và DELETE, đến những khái niệm nâng cao hơn như JOIN, subqueries, và hàm window, mục tiêu là cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn tổng quan về cách thức hoạt động của SQL. Thông qua việc tìm hiểu cú pháp này, người đọc sẽ có khả năng tạo ra những truy vấn hiệu quả, hiểu được cách dữ liệu được tổ chức và quản lý, và sử dụng dữ liệu một cách linh hoạt để phục vụ cho các mục đích phân tích và quyết định.

Cú pháp cơ bản

Trong SQL, cú pháp cơ bản đóng vai trò là nền tảng cho tất cả các truy vấn, cho phép người dùng truy cập và manipulasi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về cú pháp cơ bản trong SQL:

A. Cấu trúc của một truy vấn SQL:

 1. SELECT: Xác định các cột dữ liệu mà người dùng muốn truy vấn.
 • Ví dụ: SELECT name, age FROM users; truy vấn tên và tuổi từ bảng người dùng.
 1. FROM: Xác định bảng nơi dữ liệu được trích xuất.
 • Ví dụ: FROM users chỉ định bảng người dùng là nguồn dữ liệu.
 1. WHERE: Điều kiện để lọc dữ liệu được truy vấn.
 • Ví dụ: WHERE age > 18; lọc ra các bản ghi mà tuổi lớn hơn 18.

B. Sắp xếp dữ liệu:

 1. ORDER BY: Sắp xếp kết quả truy vấn dựa trên một hoặc nhiều cột.
 • Ví dụ: ORDER BY age DESC; sắp xếp dữ liệu theo tuổi giảm dần.

C. Lọc dữ liệu:

 1. GROUP BY: Nhóm dữ liệu dựa trên một hoặc nhiều cột để thực hiện các phép tính tổng hợp.
 • Ví dụ: GROUP BY country; nhóm dữ liệu theo quốc gia.
 1. HAVING: Lọc các nhóm dữ liệu được tạo bởi GROUP BY dựa trên một điều kiện.
 • Ví dụ: HAVING COUNT(id) > 10; lọc ra các nhóm có hơn 10 bản ghi.

D. Joining Tables:

 1. INNER JOIN: Trả về các bản ghi khi có ít nhất một sự trùng khớp trong cả hai bảng.
 • Ví dụ: INNER JOIN orders ON users.id = orders.user_id; kết nối bảng người dùng và đơn hàng nếu có sự trùng khớp.
 1. OUTER JOINs (LEFT, RIGHT, FULL): Trả về kết quả kể cả khi không có sự trùng khớp tương ứng từ một hoặc cả hai bảng.
 • LEFT JOIN ví dụ: LEFT JOIN orders ON users.id = orders.user_id; trả về tất cả người dùng kể cả khi họ không có đơn hàng nào.
 • RIGHT JOIN ví dụ: Tương tự như LEFT JOIN nhưng trả về tất cả đơn hàng kể cả khi không tìm thấy người dùng tương ứng.
 • FULL JOIN ví dụ: FULL JOIN orders ON users.id = orders.user_id; trả về tất cả bản ghi từ cả hai bảng, kể cả khi không có sự trùng khớp.

Hiểu rõ cú pháp cơ bản trong SQL không chỉ giúp tạo ra các truy vấn dữ liệu mạnh mẽ mà còn là nền tảng cho việc học và áp dụng các kỹ thuật nâng cao hơn trong quản lý và phân tích dữ liệu.

Cú pháp nâng cao

Khi đã nắm vững cú pháp cơ bản trong SQL, việc tiếp tục mở rộng kiến thức về cú pháp nâng cao giúp bạn có khả năng xử lý dữ liệu phức tạp và tối ưu hóa truy vấn dữ liệu một cách hiệu quả. Dưới đây là một số khái niệm nâng cao trong SQL:

A. Subqueries:

Subquery là một truy vấn được nhúng trong một truy vấn khác. Nó có thể được sử dụng trong các điều kiện WHERE, FROM, hoặc SELECT.

Ví dụ:

SELECT name FROM users WHERE id IN (SELECT user_id FROM orders WHERE total > 100);

Ví dụ này truy vấn tên của người dùng đã đặt hàng với tổng giá trị trên 100.

B. UNION, INTERSECT, và EXCEPT:

 • Các phép toán này cho phép kết hợp kết quả từ hai hoặc nhiều truy vấn thành một tập hợp kết quả duy nhất.
 • UNION trả về tập hợp gồm tất cả các hàng từ cả hai truy vấn mà không bao gồm các hàng trùng lặp.
 • INTERSECT trả về những hàng xuất hiện trong cả hai truy vấn.
 • EXCEPT trả về những hàng từ truy vấn đầu tiên không xuất hiện trong truy vấn thứ hai.

C. Các hàm Aggregation và Window:

Các hàm tổng hợp như SUM, AVG, và COUNT được sử dụng để tính toán trên một tập hợp giá trị. Hàm window cung cấp khả năng thực hiện các phép toán tổng hợp mà không cần nhóm dữ liệu.

Ví dụ về hàm window:

SELECT name, salary, AVG(salary) OVER (PARTITION BY department) as avg_department_salary FROM employees;

Truy vấn này tính mức lương trung bình theo phòng ban cho mỗi nhân viên.

D. CTE (Common Table Expressions) và Recursive Queries:

CTE cung cấp một cách để tạo ra một bảng tạm thời có thể được tham chiếu trong truy vấn. Recursive query, một dạng đặc biệt của CTE, cho phép thực hiện các truy vấn đệ quy.

Ví dụ:

WITH recursive_cte AS ( SELECT 1 AS n UNION ALL SELECT n + 1 FROM recursive_cte WHERE n < 10 ) SELECT * FROM recursive_cte;

Truy vấn này tạo ra một dãy số từ 1 đến 10 sử dụng recursive CTE.

E. Triggers và Stored Procedures:

Triggers là những thủ tục được tự động thực thi hoặc kích hoạt bởi các sự kiện trong cơ sở dữ liệu như thêm, cập nhật hoặc xóa bản ghi.

Stored Procedures là các thủ tục được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và có thể được gọi để thực hiện một tập hợp các câu lệnh SQL.

Ví dụ về stored procedure:

sql CREATE PROCEDURE GetEmployeeInfo @EmployeeID INT AS BEGIN SELECT * FROM Employees WHERE ID = @EmployeeID; END;

Thủ tục này trả về thông tin của nhân viên dựa trên EmployeeID.

Khả năng sử dụng cú pháp nâng cao trong SQL mở rộng khả năng phân tích và xử lý dữ liệu, giúp đối mặt với các thách thức dữ liệu ngày càng phức tạp trong môi trường cơ sở dữ liệu hiện đại.

Quản lý Dữ liệu

Trong SQL, việc quản lý dữ liệu là một phần thiết yếu, bao gồm việc thêm, cập nhật, và xóa dữ liệu trong các bảng cơ sở dữ liệu. Các lệnh sau đây cung cấp các công cụ cơ bản để thực hiện những thao tác này:

A. INSERT INTO:

Lệnh INSERT INTO được sử dụng để thêm một hoặc nhiều bản ghi mới vào một bảng. Bạn có thể chỉ định cụ thể các cột để thêm giá trị hoặc thêm giá trị cho tất cả các cột bằng cách theo thứ tự cột trong bảng.

Cú pháp:
sql INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...) VALUES (value1, value2, value3, ...);

Ví dụ:

sql INSERT INTO Employees (Name, Department, Salary) VALUES ('John Doe', 'IT', 50000);

Ví dụ này thêm một nhân viên mới có tên là John Doe vào bộ phận IT với mức lương là 50000.

B. UPDATE:

Lệnh UPDATE được sử dụng để sửa đổi giá trị của một hoặc nhiều bản ghi đã tồn tại trong bảng. Lệnh này thường được sử dụng kèm với mệnh đề WHERE để xác định rõ ràng những bản ghi cần cập nhật.

Cú pháp:
sql UPDATE table_name SET column1 = value1, column2 = value2, ... WHERE condition;

Ví dụ:

sql UPDATE Employees SET Salary = 55000 WHERE Name = 'John Doe';

Ví dụ này cập nhật mức lương của nhân viên John Doe thành 55000.

C. DELETE:

Lệnh DELETE được sử dụng để xóa một hoặc nhiều bản ghi khỏi bảng. Giống như lệnh UPDATE, DELETE thường được sử dụng cùng với mệnh đề WHERE để xác định rõ ràng bản ghi nào cần xóa.

Cú pháp:
sql DELETE FROM table_name WHERE condition;

Ví dụ:

sql DELETE FROM Employees WHERE Name = 'John Doe';

Ví dụ này xóa bản ghi của nhân viên John Doe khỏi bảng Employees.

Quản lý dữ liệu bằng cách sử dụng các lệnh INSERT, UPDATE, và DELETE là nền tảng cơ bản nhất của SQL, cho phép duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả và chính xác.

Xử lý Dữ liệu NULL

Trong quá trình làm việc với SQL, việc xử lý các giá trị NULL – giá trị biểu thị “không có dữ liệu” – là một thách thức quan trọng. SQL cung cấp các công cụ cụ thể để xác định và xử lý giá trị NULL, giúp truy vấn dữ liệu một cách linh hoạt và chính xác.

A. IS NULL và IS NOT NULL:

IS NULLIS NOT NULL là các phép toán được sử dụng trong mệnh đề WHERE để lọc những bản ghi có hoặc không có giá trị NULL trong một hoặc nhiều cột.

Ví dụ IS NULL:

SELECT * FROM Employees WHERE Department IS NULL;

Truy vấn này lấy ra tất cả bản ghi của nhân viên mà không được gán vào bất kỳ bộ phận nào (cột Department chứa giá trị NULL).

Ví dụ IS NOT NULL:

SELECT * FROM Employees WHERE Department IS NOT NULL;

Truy vấn này lấy ra tất cả bản ghi của nhân viên đã được gán vào một bộ phận (cột Department không chứa giá trị NULL).

B. COALESCE:

COALESCE là một hàm trong SQL được sử dụng để xử lý giá trị NULL. Hàm này nhận một danh sách các tham số và trả về giá trị đầu tiên không phải NULL trong danh sách đó. Nếu tất cả các giá trị đều là NULL, COALESCE sẽ trả về NULL.

Ví dụ:

SELECT Name, COALESCE(Phone, 'No Phone') AS Phone FROM Customers;

Ví dụ này truy vấn tên và số điện thoại của khách hàng. Nếu một khách hàng không có số điện thoại (cột Phone chứa giá trị NULL), truy vấn sẽ trả về chuỗi ‘No Phone’ thay vì NULL.

Sử dụng các công cụ như IS NULL, IS NOT NULL, và COALESCE giúp người dùng SQL có thể làm việc một cách linh hoạt với dữ liệu, đảm bảo rằng các truy vấn và báo cáo phản ánh chính xác và đầy đủ thông tin có sẵn, ngay cả khi đối mặt với thách thức của dữ liệu thiếu hoặc không đầy đủ.

Quản lý Cơ sở dữ liệu và Bảng

Quản lý cơ sở dữ liệu và bảng là một phần quan trọng của việc sử dụng SQL, bao gồm việc tạo mới, sửa đổi cấu trúc, và loại bỏ cơ sở dữ liệu hoặc bảng khi không cần thiết nữa. Dưới đây là cách thực hiện các thao tác cơ bản này:

CREATE DATABASE, CREATE TABLE:

CREATE DATABASE được sử dụng để tạo một cơ sở dữ liệu mới.

Cú pháp: CREATE DATABASE database_name;

Ví dụ:CREATE DATABASE MyDatabase;

Lệnh này tạo một cơ sở dữ liệu mới có tên là MyDatabase.

CREATE TABLE được sử dụng để tạo một bảng mới trong cơ sở dữ liệu.

Cú pháp:
sql CREATE TABLE table_name ( column1 datatype constraint, column2 datatype constraint, ... );

Ví dụ:sql CREATE TABLE Employees ( ID INT PRIMARY KEY, Name VARCHAR(100), Department VARCHAR(50) );

Lệnh này tạo một bảng mới có tên là Employees với 3 cột: ID, Name, và Department.

ALTER TABLE

ALTER TABLE được sử dụng để sửa đổi cấu trúc của một bảng hiện có, bao gồm thêm, xóa, hoặc thay đổi định nghĩa của các cột.

Ví dụ Thêm cột:ALTER TABLE Employees ADD Email VARCHAR(255);

Thêm một cột mới có tên là Email vào bảng Employees.

Ví dụ Xóa cột:ALTER TABLE Employees DROP COLUMN Department;

Loại bỏ cột Department khỏi bảng Employees.

Ví dụ Thay đổi định nghĩa cột:ALTER TABLE Employees MODIFY COLUMN Name VARCHAR(200);

Thay đổi định nghĩa của cột Name để tăng kích thước lên tối đa 200 ký tự.

DROP DATABASE, DROP TABLE:

DROP DATABASE được sử dụng để xóa một cơ sở dữ liệu tồn tại.

Cú pháp: DROP DATABASE database_name;

Ví dụ:DROP DATABASE MyDatabase;

Xóa cơ sở dữ liệu MyDatabase.

DROP TABLE được sử dụng để xóa một bảng khỏi cơ sở dữ liệu.

Cú pháp: DROP TABLE table_name;

Ví dụ:DROP TABLE Employees;

Xóa bảng Employees khỏi cơ sở dữ liệu.

Hiểu biết và sử dụng thành thạo các lệnh trên giúp quản lý cơ sở dữ liệu và bảng dễ dàng, từ việc xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu từ đầu đến việc điều chỉnh cấu trúc để phản ánh thay đổi trong yêu cầu quản lý dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now