Rate this post

Khi bạn muốn thực hiện một số thao tác trên dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, thì bạn phải viết truy vấn theo cú pháp xác định trước của SQL.

Cú pháp của ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc là một tập hợp các quy tắc và hướng dẫn duy nhất, không phân biệt chữ hoa chữ thường. Cú pháp của nó được xác định và duy trì bởi các tiêu chuẩn ISO và ANSI.

Các bài viết liên quan:

Sau đây là một số điểm quan trọng nhất về cú pháp SQL cần nhớ:

 • Bạn có thể viết các từ khóa của SQL bằng cả chữ hoa và chữ thường, nhưng việc viết các từ khóa SQL bằng chữ hoa sẽ cải thiện khả năng đọc của truy vấn SQL.
 • Các câu lệnh hoặc cú pháp SQL phụ thuộc vào các dòng văn bản. Chúng ta có thể đặt một câu lệnh SQL duy nhất trên một hoặc nhiều dòng văn bản.
 • Bạn có thể thực hiện hầu hết các hành động trong cơ sở dữ liệu với câu lệnh SQL.
 • Cú pháp SQL phụ thuộc vào đại số quan hệ và phép tính quan hệ tuple.

Câu lệnh sql

Các câu lệnh SQL cho cơ sở dữ liệu biết thao tác bạn muốn thực hiện trên dữ liệu có cấu trúc và thông tin bạn muốn truy cập từ cơ sở dữ liệu.

Các câu lệnh của SQL rất đơn giản, dễ sử dụng và dễ hiểu. Chúng giống như tiếng Anh đơn giản nhưng với một cú pháp cụ thể.

Ví dụ đơn giản về câu lệnh SQL:

Mỗi câu lệnh SQL bắt đầu bằng bất kỳ từ khóa SQL nào và kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;). Dấu chấm phẩy được sử dụng trong SQL để phân tách nhiều câu lệnh Sql sẽ thực thi trong cùng một lệnh gọi. Trong hướng dẫn SQL này, chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm phẩy (;) ở cuối mỗi câu lệnh hoặc truy vấn SQL.

Các câu lệnh và câu lệnh SQL quan trọng nhất

 • Select Statement
 • Update Statement
 • Delete Statement
 • Create Table Statement
 • Alter Table Statement
 • Drop Table Statement
 • Create Database Statement
 • Drop Database Statement
 • Insert Into Statement
 • Truncate Table Statement
 • Describe Statement
 • Distinct Clause
 • Commit Statement
 • Rollback Statement
 • Create Index Statement
 • Drop Index Statement
 • Use Statement

Hãy thảo luận ngắn gọn từng câu lệnh một với cú pháp và một ví dụ:

Câu lệnh SELECT

Câu lệnh SQL này đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL và hiển thị nó dưới dạng đầu ra cho người dùng cơ sở dữ liệu.

Cú pháp của câu lệnh SELECT:

Ví dụ về câu lệnh SELECT:

Ví dụ này hiển thị Emp_ID, First_Name, Last_Name, Salary và City của những nhân viên đó từ bảng Employee_details có Lương là 100000. Kết quả hiển thị tất cả các chi tiết được chỉ định theo thứ tự bảng chữ cái tăng dần của Last_Name.

Lệnh UPDATE

Câu lệnh SQL này thay đổi hoặc sửa đổi dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu SQL.

Cú pháp của câu lệnh UPDATE:

Ví dụ về lệnh CẬP NHẬT:

Ví dụ này thay đổi Mức lương của những nhân viên trong bảng Employee_details có Emp_ID là 10 trong bảng.

Lệnh DELETE

Câu lệnh SQL này xóa dữ liệu được lưu trữ khỏi cơ sở dữ liệu SQL.

Cú pháp của câu lệnh DELETE:

Ví dụ về Lệnh DELETE:

Ví dụ này xóa bản ghi của những nhân viên đó khỏi bảng Employee_details có First_Name là Sumit trong bảng.

Lệnh CREATE TABLE

Câu lệnh SQL này tạo bảng mới trong cơ sở dữ liệu SQL.

Cú pháp của câu lệnh CREATE TABLE:

Ví dụ về câu lệnh CREATE TABLE:

Ví dụ này tạo bảng Employee_details với năm cột hoặc trường trong cơ sở dữ liệu SQL. Các trường trong bảng là Emp_Id, First_Name, Last_Name, Salary và City. Cột Emp_Id trong bảng hoạt động như một khóa chính, có nghĩa là cột Emp_Id không thể chứa các giá trị trùng lặp và giá trị null.

Lệnh ALTER TABLE

Câu lệnh SQL này thêm, xóa và sửa đổi các cột của bảng trong cơ sở dữ liệu SQL.

Cú pháp của câu lệnh ALTER TABLE:

Câu lệnh thay đổi SQL ở trên thêm cột với kiểu dữ liệu của nó trong bảng cơ sở dữ liệu hiện có.

‘Câu lệnh thay đổi SQL’ ở trên đổi tên cột cũ thành tên cột mới của bảng cơ sở dữ liệu hiện có.

Câu lệnh thay đổi SQL ở trên xóa cột của bảng cơ sở dữ liệu hiện có.

Ví dụ về câu lệnh ALTER TABLE:

Ví dụ này thêm trường mới có tên là Chỉ định với kích thước 18 trong bảng Employee_details của cơ sở dữ liệu SQL.

Lệnh DROP TABLE

Câu lệnh SQL này xóa hoặc loại bỏ bảng và cấu trúc, dạng xem, quyền và trình kích hoạt được liên kết với bảng đó.

Cú pháp của câu lệnh DROP TABLE:

Cú pháp trên của câu lệnh drop sẽ xóa hoàn toàn các bảng được chỉ định nếu chúng tồn tại trong cơ sở dữ liệu.

Ví dụ về câu lệnh DROP TABLE:

Ví dụ này loại bỏ bảng Employee_details nếu nó tồn tại trong cơ sở dữ liệu SQL. Thao tác này sẽ xóa thông tin đầy đủ nếu có trong bảng.

Lệnh CREATE DATABASE

Câu lệnh SQL này tạo cơ sở dữ liệu mới trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Cú pháp của câu lệnh CREATE DATABASE:

Ví dụ về câu lệnh CREATE DATABASE:

Ví dụ trên tạo cơ sở dữ liệu công ty trong hệ thống.

Lệnh DROP DATABASE

Câu lệnh SQL này xóa cơ sở dữ liệu hiện có với tất cả các bảng và dạng xem dữ liệu khỏi hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu.

Cú pháp của câu lệnh DROP DATABASE:

Ví dụ về câu lệnh DROP DATABASE:

Ví dụ trên xóa cơ sở dữ liệu của công ty khỏi hệ thống.

Lệnh INSERT INTO

Câu lệnh SQL này chèn dữ liệu hoặc bản ghi trong bảng hiện có của cơ sở dữ liệu SQL. Câu lệnh này có thể dễ dàng chèn đơn và nhiều bản ghi trong một câu lệnh truy vấn.

Cú pháp chèn một bản ghi:

Ví dụ về chèn một bản ghi:

Ví dụ này chèn 101 vào cột đầu tiên, Akhil trong cột thứ hai, Sharma trong cột thứ ba, 40000 trong cột thứ tư và Bangalore trong cột cuối cùng của bảng Employee_details.

Cú pháp chèn nhiều bản ghi trong một truy vấn:

Ví dụ về chèn nhiều bản ghi trong một truy vấn:

Ví dụ này chèn các bản ghi của ba nhân viên trong bảng Employee_details trong một câu lệnh truy vấn.

Lệnh TRUNCATE TABLE

Câu lệnh SQL này xóa tất cả các bản ghi được lưu trữ khỏi bảng của cơ sở dữ liệu SQL.

Cú pháp của câu lệnh TRUNCATE TABLE:

Ví dụ về câu lệnh TRUNCATE TABLE:

Ví dụ này xóa bản ghi của tất cả nhân viên khỏi bảng Employee_details của cơ sở dữ liệu.

Lệnh DESCRIBE 

Câu lệnh SQL này cho biết điều gì đó về bảng hoặc dạng xem được chỉ định trong truy vấn.

Cú pháp của câu lệnh DESCRIBE:

Ví dụ về Lệnh DESCRIBE:

Ví dụ này giải thích cấu trúc và các chi tiết khác về bảng Employee_details.

Lệnh DISTINCT

Câu lệnh SQL này hiển thị các giá trị khác biệt từ các cột được chỉ định của bảng cơ sở dữ liệu. Câu lệnh này được sử dụng với từ khóa SELECT.

Cú pháp của Lệnh DISTINCT:

Ví dụ về Lệnh DISTINCT:

Ví dụ này hiển thị các giá trị riêng biệt của cột Thành phố và Lương từ bảng Nhân viên chi tiết.

Lệnh COMMIT

Câu lệnh SQL này lưu các thay đổi vĩnh viễn, được thực hiện trong giao dịch của cơ sở dữ liệu SQL.

Cú pháp của Lệnh COMMIT:

Ví dụ về Lệnh COMMIT:

Ví dụ này xóa hồ sơ của những nhân viên có Mức lương là 30000 và sau đó lưu các thay đổi vĩnh viễn trong cơ sở dữ liệu.

Lệnh ROLLBACK

Câu lệnh SQL này hoàn tác các giao dịch và hoạt động chưa được lưu vào cơ sở dữ liệu SQL.

Cú pháp của câu lệnh ROLLBACK:

Ví dụ về câu lệnh ROLLBACK:

Ví dụ này xóa hồ sơ của những nhân viên có Thành phố là Mumbai và sau đó hoàn tác các thay đổi trong cơ sở dữ liệu.

Lệnh CREATE INDEX

Câu lệnh SQL này tạo chỉ mục mới trong bảng cơ sở dữ liệu SQL.

Cú pháp của câu lệnh CREATE INDEX:

Ví dụ về câu lệnh CREATE INDEX:

Ví dụ này tạo một chỉ mục idx_First_Name trên cột First_Name của bảng Employee_details.

Lệnh DROP INDEX

Câu lệnh SQL này xóa chỉ mục hiện có của bảng cơ sở dữ liệu SQL.

Cú pháp của câu lệnh DROP INDEX:

Ví dụ về Lệnh DROP INDEX:

Ví dụ này xóa chỉ mục idx_First_Name khỏi cơ sở dữ liệu SQL.

Lệnh USE

Câu lệnh SQL này chọn cơ sở dữ liệu SQL hiện có. Trước khi thực hiện các thao tác trên bảng cơ sở dữ liệu, bạn phải chọn cơ sở dữ liệu từ nhiều cơ sở dữ liệu hiện có.

Cú pháp của câu lệnh USE:

Ví dụ về câu lệnh SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU:

Ví dụ này sử dụng cơ sở dữ liệu của công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now