Rate this post

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cú pháp cơ bản của ngôn ngữ lập trình Dart.

Định danh trong Dart

Định danh là tên được sử dụng để xác định các biến, phương thức, lớp và hàm, v.v. Định danh là một chuỗi các chữ cái ([A đến Z], [a đến z]), chữ số ([0-9]) và gạch dưới (_), nhưng hãy nhớ rằng ký tự đầu tiên không được là số. Có một số quy tắc để xác định Định danh được đưa ra bên dưới.

 • Ký tự đầu tiên không được là một chữ số.
 • Các ký tự đặc biệt không được phép ngoại trừ dấu gạch dưới (_) hoặc dấu đô la ($).
 • Không cho phép hai dấu gạch dưới liên tiếp (__).
 • Ký tự đầu tiên phải là bảng chữ cái (viết hoa hoặc viết thường) hoặc gạch dưới.
 • Số nhận dạng phải là duy nhất và không được chứa khoảng trắng.
 • Chúng phân biệt chữ hoa và chữ thường. Tên biến Joseph và joseph sẽ được xử lý khác nhau.

Các bài viết liên quan:

Dưới đây là bảng các định danh hợp lệ và không hợp lệ.

Định danh hợp lệĐịnh danh không hợp lệ
firstname__firstname
firstNamefirst name
var1V5ar
$countfirst-name
_firstname1result
First_name@var

Xem thêm Tìm hiểu về Relative Layout

In giá trị chuỗi trong Dart

Hàm print () được sử dụng để in đầu ra trên bảng điều khiển và biểu thức $ được sử dụng cho nội suy chuỗi. Dưới đây là một ví dụ.

Ví dụ:

void main ()
{
  var name = "Peter";
  var roll_no = 24;
  print("My name is ${name} My roll number is ${roll_no}");
}

Đầu ra:

My name is Peter My roll number is 24

Xem thêm Comment trong Dart

Dấu chấm phẩy trong Dart

Dấu chấm phẩy được sử dụng để kết thúc câu lệnh có nghĩa là, nó cho biết câu lệnh được kết thúc ở đây. Bắt buộc mỗi câu lệnh phải được kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;). Chúng ta có thể viết nhiều câu lệnh trong một dòng duy nhất bằng cách sử dụng dấu chấm phẩy làm dấu phân cách. Trình biên dịch sẽ tạo ra lỗi nếu nó không được sử dụng đúng cách.

Ví dụ

var msg1 = "Hello World!"; 
var msg2 = "How are you?" 

Xem thêm Map trong lập trình Dart

Khoảng trắng và ngắt dòng trong Dart

Trình biên dịch Dart bỏ qua khoảng trắng. Nó được sử dụng để chỉ định khoảng trắng, tab và ký tự dòng mới trong chương trình của chúng tôi. Nó phân tách một phần của bất kỳ câu lệnh nào với phần khác của câu lệnh. Chúng tôi cũng có thể sử dụng khoảng trắng và các tab trong chương trình của mình để xác định thụt lề và cung cấp định dạng thích hợp cho chương trình. Nó làm cho mã dễ hiểu và dễ đọc.

Block là tập hợp các câu lệnh nằm trong dấu ngoặc nhọn. Trong Dart, chúng tôi sử dụng dấu ngoặc nhọn để nhóm tất cả các câu lệnh trong khối. Hãy xem xét cú pháp sau.

Cú pháp:

{// đầu khối
 
  // khối câu lệnh
 
} // cuối khối

Tùy chọn dòng lệnh Dart

Các tùy chọn dòng lệnh Dart được sử dụng để sửa đổi việc thực thi tập lệnh Dart. Các tùy chọn dòng lệnh tiêu chuẩn được đưa ra bên dưới.

Sr.Tùy chọn dòng lệnhMô tả
1-c hoặc -cNó cho phép cả kiểm tra xác nhận và kiểm tra kiểu.
2–versionNó hiển thị thông tin phiên bản VM.
3–package <path>Nó chỉ ra đường dẫn đến tệp cấu hình độ phân giải gói.
4-p <path> Nó chỉ ra nơi để tìm các thư viện.
5-h hoặc -helpNó được sử dụng để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Xem thêm Forms trong Laravel

Bật Checked Mode

Nói chung, chương trình Dart chạy ở hai chế độ được đưa ra bên dưới.

 • Checked Mode
 • Production Mode
 • Chế độ đã Debug

Checked Mode cho phép kiểm tra nhiều loại mã Dart, chẳng hạn như kiểm tra kiểu. Nó cảnh báo hoặc ném lỗi trong khi phát triển các quy trình. Để bắt đầu chế độ đã chọn, hãy nhập tùy chọn -c hoặc –checked trong dấu nhắc lệnh trước tên tệp tập lệnh-phi tiêu. Theo mặc định, máy ảo Dart chạy ở chế độ đã chọn.

Production Mode Tập lệnh Dart chạy ở chế độ production mode. Nó cung cấp sự đảm bảo nâng cao hiệu suất trong khi chạy script. Hãy xem xét ví dụ sau.

Ví dụ:

Ví dụ -

void main() {  
  int var = "hello";  
  print(var);  
} 

Bây giờ hãy kích hoạt chế độ đã chọn bằng cách nhập dart -c hoặc –checked mode

dart -c mode.dart

Máy ảo Dart sẽ thông qua lỗi sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now