Rate this post

Nếu bạn muốn sao chép dữ liệu của một bảng SQL sang một bảng SQL khác trong cùng một máy chủ SQL, thì bạn có thể thực hiện bằng cách sử dụng câu lệnh SELECT INTO trong SQL.

Câu lệnh SELECT INTO trong Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc sao chép nội dung từ một bảng hiện có vào bảng mới. SQL tạo bảng mới bằng cách sử dụng cấu trúc của bảng hiện có.

Cú pháp của câu lệnh SELECT INTO trong SQL

Ví dụ về câu lệnh SELECT INTO trong SQL

Trong bài viết này, chúng tôi đã lấy ba ví dụ SQL khác nhau sau đây sẽ giúp bạn cách sao chép nội dung của một bảng vào một bảng khác trong SQL:

Ví dụ 1: Trong ví dụ này, chúng ta có một bảng được gọi là Ô tô với ba cột:

Car NameCar ColorCar Cost
Hyundai CretaWhite10,85,000
Hyundai VenueWhite9,50,000
Hyundai i20Red9,00,000
Kia SonetWhite10,00,000
Kia SeltosBlack8,00,000
Swift DezireRed7,95,000

Table: Cars

 • Giả sử bạn muốn sao chép nội dung của bảng Car ở trên vào bảng mới Car_Details. Đối với điều này, bạn phải nhập truy vấn sau trong SQL:
 • Hãy kiểm tra xem bảng Car_Details được tạo thành công hay không trong cơ sở dữ liệu:
Car NameCar ColorCar Cost
Hyundai CretaWhite10,85,000
Hyundai VenueWhite9,50,000
Hyundai i20Red9,00,000
Kia SonetWhite10,00,000
Kia SeltosBlack8,00,000
Swift DezireRed7,95,000

Table: Car_Details

Ví dụ 2: Trong ví dụ này, chúng ta có một bảng được gọi là Nhân viên với bốn cột:

Emp_IdEmp_NameEmp_SalaryEmp_City
201Abhay25000Goa
202Ankit45000Delhi
203Bheem30000Goa
204Ram29000Goa
205Sumit40000Delhi
 • Giả sử bạn muốn sao chép bản ghi của bảng Nhân viên ở trên vào bảng mới Coding_Eprisees. Đối với điều này, bạn phải nhập truy vấn sau trong SQL:
 • Hãy kiểm tra xem bảng Coding_Eprisees được tạo thành công hay không trong cơ sở dữ liệu:
Emp_IdEmp_NameEmp_SalaryEmp_City
201Abhay25000Goa
202Ankit45000Delhi
203Bheem30000Goa
204Ram29000Goa
205Sumit40000Delhi

Table: Coding_Employees

Ví dụ 3: Trong ví dụ này, chúng ta có một bảng có tên là Sinh viên với bốn cột:

RollNoNameMarksAge
1001Bhanu8817
1002Raman8216
1003Sumit8016
1004Shobhit9515
1005Akash8516

Table: Student

 • Giả sử bạn muốn sao chép bản ghi của bảng Student ở trên vào bảng mới Class_12_Students. Đối với điều này, bạn phải nhập truy vấn sau trong SQL:
 • Hãy kiểm tra xem bảng Class_12_Students có được tạo thành công hay không trong cơ sở dữ liệu:
RollNoNameMarksAge
1001Bhanu8817
1002Raman8216
1003Sumit8016
1004Shobhit9515
1005Akash8516

Table: Class_12_Students

Ví dụ 4: Trong ví dụ này, chúng ta có một bảng được gọi là Ô tô với ba cột:

Car NameCar ColorCar Cost
Hyundai CretaWhite10,85,000
Hyundai VenueWhite9,50,000
Hyundai i20Red9,00,000
Kia SonetWhite10,00,000
Kia SeltosBlack8,00,000
Swift DezireRed7,95,000

Table: Cars

 • Giả sử bạn muốn sao chép các cột Car_Color và Car_Name của bảng Cars ở trên vào bảng mới Car_Color. Đối với điều này, bạn phải nhập truy vấn sau trong SQL:
 • Hãy kiểm tra bảng Car_Color được tạo thành công hay không trong cơ sở dữ liệu:
Car NameCar Color
Hyundai CretaWhite
Hyundai VenueWhite
Hyundai i20Red
Kia SonetWhite
Kia SeltosBlack
Swift DezireRed

Table: Car_Color

Cú pháp của câu lệnh SELECT INTO với mệnh đề WHERE trong SQL

Ví dụ về câu lệnh SELECT INTO với mệnh đề WHERE trong SQL

Ở đây, chúng tôi đã lấy ba ví dụ SQL khác nhau sau đây, sẽ giúp bạn cách sao chép nội dung của một bảng vào một bảng khác với một điều kiện cụ thể trong SQL:

Ví dụ 1: Trong ví dụ này, chúng ta có một bảng được gọi là Ô tô với ba cột:

Car NameCar ColorCar Cost
Hyundai CretaBlack10,85,000
Hyundai VenueBlack9,50,000
Hyundai i20Red9,00,000
Kia SonetWhite10,00,000
Kia SeltosBlack8,00,000
Swift DezireRed7,95,000

Table: Cars

 • Giả sử chúng ta chỉ muốn sao chép bản ghi của những chiếc xe có màu đen. Đối với điều này, chúng tôi phải nhập truy vấn sau trong SQL:
 • Hãy kiểm tra xem bảng Black_Car_Details được tạo thành công hay không trong cơ sở dữ liệu:
Car NameCar ColorCar Cost
Hyundai CretaBlack10,85,000
Hyundai VenueBlack9,50,000
Kia SeltosBlack8,00,000

Table: Black_Car_Details

Ví dụ 2: Trong ví dụ này, chúng ta có một bảng được gọi là Nhân viên với bốn cột:

Emp_IdEmp_NameEmp_SalaryEmp_City
201Abhay45000Goa
202Ankit45000Delhi
203Bheem38000Goa
204Ram49000Goa
205Sumit40000Delhi

Table: Employee

 • Giả sử chúng ta chỉ muốn sao chép hồ sơ của những nhân viên có mức Lương hơn 40.000. Đối với điều này, chúng tôi phải nhập truy vấn sau trong SQL:
 • Hãy kiểm tra bảng Emp_Salary_40000 được tạo thành công hay không trong cơ sở dữ liệu:
Emp_IdEmp_NameEmp_SalaryEmp_City
201Abhay45000Goa
202Ankit45000Delhi
204Ram49000Goa

Table: Emp_Salary_40000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now