Rate this post

Controller Middleware trong Laravel là một tính năng quan trọng trong việc xử lý yêu cầu HTTP trên framework Laravel. Middleware cho phép chúng ta thực hiện các bước xử lý trước và sau khi yêu cầu đi qua các Controller.

Middleware được gắn kết với các route hoặc group route và có thể được áp dụng cho một hoặc nhiều Controller. Khi một yêu cầu được gửi đến ứng dụng, nó sẽ đi qua các Middleware trước khi đến đúng Controller tương ứng. Các bước xử lý được thực hiện trong Middleware có thể bao gồm kiểm tra và xác thực người dùng, kiểm tra dữ liệu đầu vào, xử lý session, v.v.

Để đăng ký Middleware trong Laravel, chúng ta có thể sử dụng tệp app/Http/Kernel.php. Trong tệp này, các Middleware được khai báo và gắn kết với các đối tượng Route hoặc Route Group. Laravel cung cấp sẵn một số Middleware như auth để xác thực người dùng, throttle để giới hạn số lượng yêu cầu, csrf để bảo vệ khỏi tấn công CSRF, v.v. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tạo và sử dụng các Middleware tùy chỉnh theo nhu cầu của dự án.

Cách sử dụng Controller Middleware trong Laravel bao gồm việc gán Middleware cho Controller thông qua phương thức middleware() hoặc middlewareGroups() trong Controller. Bằng cách này, Middleware sẽ được áp dụng trước hoặc sau khi Controller xử lý yêu cầu, tùy thuộc vào thiết lập của Middleware.

Controller Middleware trong Laravel mang lại nhiều lợi ích cho phát triển ứng dụng, bao gồm:

 • Tách biệt logic xử lý yêu cầu ra khỏi Controller, giúp mã nguồn trở nên rõ ràng và dễ bảo trì.
 • Tính linh hoạt và tái sử dụng cao, cho phép áp dụng chung các bước xử lý cho nhiều Controller.
 • Tăng cường bảo mật và kiểm soát truy cập thông qua việc xác thực và phân quyền người dùng.
 • Giảm mã lặp lại bằng việc tái sử dụng các Middleware sẵn có hoặc tạo ra Middleware tùy chỉnh.

Qua đó, Controller Middleware giúp cải thiện hiệu suất, bảo mật và sự linh hoạt trong việc xử lý yêu cầu HTTP trong ứng dụng Laravel.

Các bài viết liên quan:

Tầm quan trọng của Controller Middleware trong Laravel

Controller Middleware trong Laravel đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý yêu cầu HTTP trong ứng dụng. Dưới đây là một số tầm quan trọng của Controller Middleware trong Laravel:

 1. Xử lý trước và sau cho yêu cầu: Controller Middleware cho phép thực hiện các bước xử lý trước và sau khi yêu cầu đi qua Controller. Điều này cho phép kiểm tra, xác thực và tiền xử lý dữ liệu trước khi chúng đến được Controller, cũng như xử lý bất kỳ tác vụ nào cần thiết sau khi Controller hoàn thành.
 2. Tách biệt logic xử lý: Middleware cho phép tách biệt logic xử lý yêu cầu ra khỏi Controller, giúp mã nguồn trở nên rõ ràng và dễ bảo trì. Nhờ đó, Controller chỉ cần tập trung vào việc xử lý logic kinh doanh chính mà không cần phải quan tâm đến các bước xử lý khác như xác thực người dùng, kiểm tra dữ liệu, v.v.
 3. Tính linh hoạt và tái sử dụng cao: Middleware cho phép áp dụng chung các bước xử lý cho nhiều Controller hoặc nhóm route. Bằng cách này, chúng ta có thể dễ dàng áp dụng các quy tắc xử lý chung như xác thực người dùng, kiểm tra quyền truy cập, ghi log, v.v. cho nhiều phần của ứng dụng.
 4. Bảo mật và kiểm soát truy cập: Controller Middleware đóng vai trò quan trọng trong việc xác thực và phân quyền người dùng. Chúng có thể kiểm tra xem người dùng đã đăng nhập hay chưa, kiểm tra vai trò và quyền truy cập của người dùng để đảm bảo chỉ những người có quyền truy cập mới có thể thực hiện các hoạt động nhất định trong ứng dụng.
 5. Giảm mã lặp lại: Middleware cho phép tái sử dụng các bước xử lý chung và giảm mã lặp lại trong mã nguồn. Thay vì viết lại cùng một đoạn mã xử lý cho nhiều Controller, chúng ta có thể tạo Middleware riêng biệt và áp dụng chúng cho các Controller cần thiết. Điều này giúp giảm thiểu lỗi và tiết kiệm thời gian và công sức phát triển.

Tóm lại, Controller Middleware là một thành phần quan trọng trong Laravel, giúp xử lý yêu cầu HTTP một cách linh hoạt, tách biệt và bảo mật. Sử dụng Controller Middleware giúp tăng cường tính bảo mật, tách biệt logic xử lý, giảm mã lặp lại và tái sử dụng code trong ứng dụng Laravel.

Xem thêm controller trong Express.js

Cách sử dụng Controller Middleware trong Laravel

Để sử dụng Controller Middleware trong Laravel, bạn có thể tuân thủ các bước sau:

Bước 1: Tạo Middleware Đầu tiên, bạn cần tạo một Middleware mới bằng cách chạy lệnh artisan sau trong terminal:

php artisan make:middleware MyMiddleware

Điều này sẽ tạo ra một file Middleware mới trong thư mục app/Http/Middleware. Trong file này, bạn có thể định nghĩa các bước xử lý trước và sau khi yêu cầu đi qua Middleware.

Bước 2: Đăng ký Middleware Sau khi tạo Middleware, bạn cần đăng ký nó trong tệp app/Http/Kernel.php. Mở tệp này và thêm Middleware vào thuộc tính $routeMiddleware. Ví dụ:

protected $routeMiddleware = [
  'myMiddleware' => \App\Http\Middleware\MyMiddleware::class,
];

Bước 3: Áp dụng Middleware cho Controller Tiếp theo, bạn có thể áp dụng Middleware cho Controller bằng cách sử dụng phương thức middleware() trong Controller. Ví dụ:

namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Controllers\Controller;

class MyController extends Controller
{
  public function __construct()
  {
    $this->middleware('myMiddleware');
  }

  // Các phương thức xử lý yêu cầu trong Controller
}

Trong ví dụ trên, Middleware với tên myMiddleware được áp dụng cho tất cả các phương thức trong Controller MyController. Điều này đảm bảo rằng mọi yêu cầu gửi đến Controller sẽ đi qua Middleware trước khi được xử lý bởi Controller.

Bạn cũng có thể chỉ định Middleware cho một phương thức cụ thể bằng cách sử dụng phương thức only() hoặc except(). Ví dụ:

$this->middleware('myMiddleware')->only('method1', 'method2');
$this->middleware('myMiddleware')->except('method3');

Bước 4: Tùy chỉnh Middleware Nếu bạn muốn tùy chỉnh các tham số truyền vào Middleware, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

$this->middleware('myMiddleware:parameter1,parameter2');

Trong Middleware, bạn có thể truy cập các tham số bằng cách sử dụng phương thức handle():

public function handle($request, Closure $next, $parameter1, $parameter2)
{
  // Xử lý logic Middleware với các tham số
  return $next($request);
}

Đây là cách cơ bản để sử dụng Controller Middleware trong Laravel. Bạn có thể tạo và áp dụng nhiều Middleware khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của ứng dụng của bạn.

Xem thêm Express.js Middleware

Lợi ích của việc sử dụng Controller Middleware trong Laravel

Việc sử dụng Controller Middleware trong Laravel mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho việc phát triển ứng dụng. Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng Controller Middleware trong Laravel:

 1. Tách biệt logic xử lý: Middleware cho phép tách biệt logic xử lý yêu cầu ra khỏi Controller, giúp mã nguồn trở nên rõ ràng và dễ bảo trì. Middleware chịu trách nhiệm xử lý các bước xác thực, kiểm tra quyền truy cập, ghi log và các tác vụ khác trước và sau khi yêu cầu đến Controller. Điều này giúp Controller tập trung vào logic kinh doanh chính mà không phải lo lắng về các bước xử lý khác.
 2. Tính linh hoạt và tái sử dụng cao: Middleware cho phép áp dụng chung các bước xử lý cho nhiều Controller hoặc nhóm route. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng áp dụng các quy tắc xử lý chung như xác thực người dùng, kiểm tra quyền truy cập, ghi log và các tác vụ khác cho nhiều phần của ứng dụng. Điều này giúp giảm mã lặp lại và tăng tính tái sử dụng code.
 3. Bảo mật và kiểm soát truy cập: Controller Middleware đóng vai trò quan trọng trong việc xác thực và phân quyền người dùng. Chúng có thể kiểm tra xem người dùng đã đăng nhập hay chưa, kiểm tra vai trò và quyền truy cập của người dùng để đảm bảo chỉ những người có quyền truy cập mới có thể thực hiện các hoạt động nhất định trong ứng dụng. Middleware giúp bảo vệ ứng dụng khỏi các lỗ hổng bảo mật và tấn công từ phía người dùng không được ủy quyền.
 4. Ghi log và theo dõi hoạt động: Middleware cho phép ghi log các hoạt động của người dùng và theo dõi các yêu cầu HTTP trong ứng dụng. Điều này giúp bạn kiểm tra và phân tích các hoạt động trong quá trình phát triển và triển khai ứng dụng, cũng như giúp xác định các vấn đề và lỗi xảy ra.
 5. Tiết kiệm thời gian và công sức phát triển: Sử dụng Controller Middleware giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc triển khai các bước xử lý chung và quyền truy cập trong ứng dụng Laravel. Middleware cho phép bạn áp dụng các bước xử lý chung một lần duy nhất và nó sẽ được áp dụng tự động cho tất cả các yêu cầu đi qua Middleware đó.

Tóm lại, việc sử dụng Controller Middleware trong Laravel mang lại lợi ích về tách biệt logic, tính linh hoạt, tái sử dụng, bảo mật, ghi log và tiết kiệm thời gian. Điều này giúp tăng tính bảo mật, hiệu quả và dễ bảo trì trong quá trình phát triển ứng dụng Laravel.

Xem thêm Các tính năng của Laravel

Ví dụ:

Có nhiều cách khác nhau để gán middleware cho controller:

Gán middleware cho controller trong tệp web.php.

Chúng ta có thể gán middleware cho controller trong tệp web.php. Sau đây là các bước cần thiết để gán middleware:

Bước 1: Đầu tiên, chúng ta tạo một controller, chúng ta đã tạo controller có tên là PostController trong chủ đề trước.

Bước 2: Bây giờ, chúng ta tạo middleware, mà chúng ta muốn gán cho PostController. Chúng ta sử dụng lệnh sau để tạo middleware:

php artisan make:middleware Check 

Lệnh trên tạo middleware có tên là Check.

Bước 3: Mở tệp Check.php được tạo trong thư mục laravelproject / app / http / Middleware.

Bước 4: Bây giờ, chúng ta phải thêm đường dẫn của middleware Check.php trong tệp kernel.php.

Trong đoạn mã trên, câu lệnh được đánh dấu sẽ thêm đường dẫn của middleware, tức là Kiểm tra.

Bước 5: Thêm đoạn mã sau vào tệp web.php để gán middleware cho PostController.

Đoạn mã trên chỉ định middleware, tức là kiểm tra PostController.

Bước 6: Nhập URL http: // localhost / laravelproject / public / posts vào trình duyệt web, sau đó đầu ra sẽ là:

Sử dụng hàm tạo controller

Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm tạo controller để gán middleware. Điều này thuận tiện hơn vì nó hạn chế middleware chỉ với các phương thức cụ thể trên lớp controller.

Sau đây là các bước cần thiết để gán middleware bằng cách sử dụng hàm tạo controller:

Làm theo các bước từ bước 1 đến bước 4 của trường hợp trước.

Thêm mã sau vào tệp web.php:

Mở tệp PostController.php.

Nếu chúng ta muốn gán middleware cho phương thức show() của PostController; thì chúng ta cần thêm đoạn mã dưới đây vào tệp PostController.php.

Đoạn mã trên chỉ định middleware để chỉ phương thức show ().

Sau khi thêm đoạn mã trên vào PostController, cấu trúc của postController sẽ như sau:

Nếu chúng tôi truy cập URL http: // localhost / laravelproject / public / posts, thì đầu ra sẽ là:

Kết quả trên cho thấy rằng khi chúng ta truy cập vào phương thức create (), tập tin middleware Check.php (middleware) sẽ không được thực thi.

Nếu chúng tôi thay đổi mã của tệp web.php và mã là:

Trong trường hợp trên, chúng tôi đang truy cập phương thức show () của tệp PostController.php, vì vậy nó cũng đang thực thi tệp Check.php (middleware).

Đóng gói middleware

controller cũng cho phép bạn đăng ký các tuyến bằng cách sử dụng middleware. Nó cho phép ứng dụng xác định middleware cho một controller duy nhất mà không cần xác định riêng lớp middleware.

Cú pháp của Middleware Closure

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now