Rate this post

Trong Java, phương thức contains() là một phương thức của lớp String và lớp List, nó kiểm tra xem một chuỗi hoặc một danh sách có chứa một giá trị nhất định hay không.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ với chuỗi:

String str = "Hello World!";
boolean result = str.contains("Hello");

Ví dụ với danh sách:

List<Integer> numbers = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5);
boolean result = numbers.contains(3);

Trong ví dụ trên, phương thức contains() sẽ trả về true nếu chuỗi hoặc danh sách chứa giá trị “Hello” hoặc 3, và false nếu không chứa giá trị đó.

Lưu ý: Phương thức contains() sử dụng equals() để so sánh giá trị, nên nó có thể có kết quả sai nếu sử dụng với các đối tượng có equals() tùy biến.

Xem thêm Biểu thức Boolean

Giới thiệu về contains trong Java

Trong Java, phương thức contains được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi hay một cấu trúc dữ liệu có chứa một giá trị cụ thể hay không. Phương thức này trả về giá trị boolean, true nếu giá trị được tìm thấy và false nếu không tìm thấy.

Phương thức contains có thể được áp dụng trên các đối tượng thuộc lớp String, Collection (như List và Set) và các lớp cấu trúc dữ liệu khác trong Java.

Khi áp dụng trên chuỗi String, phương thức contains sẽ kiểm tra xem chuỗi đó có chứa một chuỗi con cụ thể hay không. Ví dụ, nếu ta có chuỗi "Hello, world!", ta có thể sử dụng contains để kiểm tra xem chuỗi này có chứa chuỗi con "world" hay không.

Khi áp dụng trên một Collection, phương thức contains sẽ kiểm tra xem collection đó có chứa một phần tử cụ thể hay không. Ví dụ, nếu ta có một danh sách List chứa các số nguyên, ta có thể sử dụng contains để kiểm tra xem danh sách đó có chứa một số nguyên cụ thể hay không.

Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách sử dụng phương thức contains trên chuỗi và List:

// Sử dụng contains trên chuỗi
String str = "Hello, world!";
boolean containsWorld = str.contains("world");
System.out.println(containsWorld); // Output: true

// Sử dụng contains trên List
List<Integer> numbers = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5);
boolean containsThree = numbers.contains(3);
System.out.println(containsThree); // Output: true

Phương thức contains trong Java là một công cụ hữu ích để kiểm tra sự tồn tại của một giá trị trong một chuỗi hoặc một cấu trúc dữ liệu, và nó được sử dụng rộng rãi trong việc xử lý và tìm kiếm dữ liệu trong các ứng dụng Java.

Xem thêm Các phép toán logic cơ bản

Cách sử dụng contains trong Java

Trong Java, phương thức contains được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi hay một cấu trúc dữ liệu có chứa một giá trị cụ thể hay không. Dưới đây là cách sử dụng phương thức contains trên các kiểu dữ liệu khác nhau trong Java:

  1. Sử dụng contains trên chuỗi (String):
String str = "Hello, world!";
boolean containsWorld = str.contains("world");
System.out.println(containsWorld); // Output: true

Trong ví dụ trên, phương thức contains được áp dụng trên chuỗi str để kiểm tra xem chuỗi đó có chứa chuỗi con "world" hay không. Kết quả trả về là true nếu tìm thấy chuỗi con và false nếu không tìm thấy.

  1. Sử dụng contains trên danh sách (List):
List<String> fruits = Arrays.asList("apple", "banana", "orange");
boolean containsBanana = fruits.contains("banana");
System.out.println(containsBanana); // Output: true

Trong ví dụ trên, phương thức contains được áp dụng trên danh sách fruits để kiểm tra xem danh sách đó có chứa chuỗi "banana" hay không. Kết quả trả về là true nếu tìm thấy phần tử và false nếu không tìm thấy.

Xem thêm Boolean Algebra- Đại số Boolean

  1. Sử dụng contains trên mảng (Array):
String[] colors = {"red", "green", "blue"};
boolean containsGreen = Arrays.asList(colors).contains("green");
System.out.println(containsGreen); // Output: true

Trong ví dụ trên, mảng colors được chuyển đổi thành một danh sách bằng Arrays.asList() trước khi áp dụng phương thức contains để kiểm tra xem danh sách đó có chứa chuỗi "green" hay không. Kết quả trả về là true nếu tìm thấy phần tử và false nếu không tìm thấy.

  1. Sử dụng contains trên cấu trúc dữ liệu Set:
Set<Integer> numbers = new HashSet<>(Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5));
boolean containsThree = numbers.contains(3);
System.out.println(containsThree); // Output: true

Trong ví dụ trên, phương thức contains được áp dụng trên cấu trúc dữ liệu Set numbers để kiểm tra xem Set đó có chứa số nguyên 3 hay không. Kết quả trả về là true nếu tìm thấy phần tử và false nếu không tìm thấy.

Lưu ý rằng phương thức contains trên các cấu trúc dữ liệu như List, Set, và Array hoạt động dựa trên phương thức equals của các phần tử. Do đó, để đảm bảo kết quả chính xác, hãy đảm bảo rằng các phần tử trong cấu trúc dữ liệu đã được triển khai phương thức equals một cách đúng đắn.

Xem thêm Truy vấn Plan Cache Commands trong MongoDB

Một vài ví dụ về contains trong java

  1. Kiểm tra xem chuỗi có chứa một chuỗi con khác:
String str = "Hello World!";
boolean result = str.contains("World"); // true
  1. Kiểm tra xem một danh sách có chứa một phần tử nhất định:
List<Integer> numbers = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5);
boolean result = numbers.contains(3); // true
  1. Kiểm tra xem một mảng có chứa một giá trị nhất định:
int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};
boolean result = Arrays.asList(arr).contains(3); // true
  1. Kiểm tra xem một set có chứa một phần tử nhất định:
Set<String> fruits = new HashSet<>(Arrays.asList("Apple", "Banana", "Orange"));
boolean result = fruits.contains("Banana"); // true
  1. Kiểm tra xem một map có chứa một key nhất định:
Map<String, Integer> prices = new HashMap<>();
prices.put("Apple", 1);
prices.put("Banana", 2);
prices.put("Orange", 3);

boolean result = prices.containsKey("Banana"); // true

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ cơ bản về cách sử dụng phương thức contains() trong Java, chúng ta có thể sử dụng nó để kiểm tra các loại dữ liệu khác nhau.

Xem thêm boolean trong java

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now