Rate this post

Trong Java, phương thức contains() là một phương thức của lớp String và lớp List, nó kiểm tra xem một chuỗi hoặc một danh sách có chứa một giá trị nhất định hay không.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ với chuỗi:

String str = "Hello World!";
boolean result = str.contains("Hello");

Ví dụ với danh sách:

List<Integer> numbers = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5);
boolean result = numbers.contains(3);

Trong ví dụ trên, phương thức contains() sẽ trả về true nếu chuỗi hoặc danh sách chứa giá trị “Hello” hoặc 3, và false nếu không chứa giá trị đó.

Lưu ý: Phương thức contains() sử dụng equals() để so sánh giá trị, nên nó có thể có kết quả sai nếu sử dụng với các đối tượng có equals() tùy biến.

Một vài ví dụ về contains trong java

  1. Kiểm tra xem chuỗi có chứa một chuỗi con khác:
String str = "Hello World!";
boolean result = str.contains("World"); // true
  1. Kiểm tra xem một danh sách có chứa một phần tử nhất định:
List<Integer> numbers = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5);
boolean result = numbers.contains(3); // true
  1. Kiểm tra xem một mảng có chứa một giá trị nhất định:
int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};
boolean result = Arrays.asList(arr).contains(3); // true
  1. Kiểm tra xem một set có chứa một phần tử nhất định:
Set<String> fruits = new HashSet<>(Arrays.asList("Apple", "Banana", "Orange"));
boolean result = fruits.contains("Banana"); // true
  1. Kiểm tra xem một map có chứa một key nhất định:
Map<String, Integer> prices = new HashMap<>();
prices.put("Apple", 1);
prices.put("Banana", 2);
prices.put("Orange", 3);

boolean result = prices.containsKey("Banana"); // true

Các ví dụ trên chỉ là một số ví dụ cơ bản về cách sử dụng phương thức contains() trong Java, chúng ta có thể sử dụng nó để kiểm tra các loại dữ liệu khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now